| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Borkowice

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych należących do Gminy Borkowice

Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady korzystania z gminnych obiektów sportowych na terenie Gminy Borkowice.

§ 2. 1. Obiekty sportowe udostępniane są:

1) nieodpłatnie

a) publicznym przedszkolom i szkołom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borkowice,                                                                                                                                                                                 b) gminnym jednostkom organizacyjnym,                                                                      

c) organizacjom pozarządowym i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom i klubom sportowym, funkcjonującym na terenie Gminy Borkowice.                            

2) odpłatnie: osobom prawnym i osobom fizycznym, w tym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

2. Kompleksy boisk sportowych „Orlik” oraz ogólnodostępne place zabaw udostępniane są bezpłatnie.

§ 3. 1. Z boiska mogą korzystać indywidualnie lub grupowo:

a) dzieci do lat 10 wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych,

b) dzieci powyżej lat 10 i młodzież szkolna do 15 roku życia samodzielnie do zmroku za zgodą rodziców/opiekunów prawnych lub pod ich opieką do czasu zamknięcia obiektu,

c) młodzież szkolna do 18 roku życia za zgodą rodziców/opiekunów prawnych,

d) osoby dorosłe.                                                                                                  

2. Uczniowie na boisku szkolnym podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przebywają pod opieką nauczyciela.

§ 4. 1. Pierwszeństwo korzystania z obiektu sportowego posiada szkoła, przy której obiekt ten jest zlokalizowany.

2. Pierwszeństwo to dotyczy tylko i wyłącznie realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wynikających ze szkolnego planu lekcji oraz planu zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

3. Stowarzyszenia i kluby sportowe, których działalność jest wspierana finansowo przez Gminę Borkowice korzystają z obiektów sportowych w czasie wolnym od zajęć określonych w ust.2 w oparciu o umowę najmu.

4. Korzystanie z obiektu sportowego przez podmioty nie wymienione w §2 ust.1-3 odbywa się w oparciu o umowę najmu lub umowę użyczenia.

§ 5. 1. Korzystanie z obiektu sportowego odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora obiektu.

2. Administratora obiektów sportowych wyznacza Wójt Gminy.

§ 6. Szczegółowe zasady korzystania z obiektów sportowych określone są w Regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady


Tomasz Zdral


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/205/2014
Rady Gminy Borkowice
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Regulamin korzystania z obiektów sportowych należących do Gminy Borkowice

1. Obiekty sportowe, w tym boiska otwarte są we wszystkie dni tygodnia. O godzinach otwarcia obiektu sportowego decyduje jego administrator.

2. Osoby przebywające w obrębie boiska zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, zasad bhp i przepisów ppoż, przepisów bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych, poleceń i zaleceń służb porządkowych odpowiedzialnych za porządek na obiekcie sportowym oraz utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu,

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu sportowego  zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:

1) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe lub organy Policji,

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

4) wnoszenia, posiadania przy sobie oraz  zapalania petard, fajerwerków, świec dymnych i innych środków pirotechnicznych,

5) zakłócania porządku, wykrzykiwania słów obraźliwych, nieprzyzwoitych, wulgarnych, naruszających godność innych osób,

6) publicznego nawoływania do przestępstwa,

7) wywieszania flag, transparentów i napisów zawierających treści nieprzyzwoite, rasistowskie, nazistowskie, faszystowskie, czy też pochwalające przemoc lub terroryzm,

8) zaśmiecania obiektu sportowego,

9) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,

10) przebywania osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

11) przebywania na obiekcie poza wyznaczonymi godzinami,

12) zakłócania w korzystaniu z obiektu przez grupy zorganizowane,

13) zachowań, stwarzających zagrożenie dla innych uczestników

14) wprowadzania zwierząt,

15) korzystania ze stadionu bez zgody administratora obiektu.

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu sportowego:

1) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi,

2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych materiałów pożarowo niebezpiecznych,

3) pojemników z płynem lub produktem spożywczym wykonanych z twardego materiału,

4) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych,

5) parasoli o ostrym zakończeniu.

5. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z obiektu sportowego (boiska) podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji może:

1) nakazać zmianę obuwia,

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe niezgodne z regulaminem zachowanie,

3) nakazać opuszczenie terenu boiska.

6. Klucze do szatni pobiera i oddaje osoba upoważniona. Za rzeczy pozostawione w szatni nie ponosi odpowiedzialności administrator boiska.

7. Osoby korzystające z boiska mają obowiązek zgłosić pracownikowi obsługi wszelkie zauważone usterki i zagrożenia.

8. Na płycie boiska, w szatniach mogą przebywać jedynie zawodnicy, trenerzy i prowadzący zajęcia z młodzieżą oraz pracownicy obsługi obiektu sportowego. Pozostałe osoby mogą przebywać tylko na trybunach.

9. Grupy zorganizowane korzystają z boiska, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod opieką trenera lub kierownika danej grupy, który odpowiada za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego mienia.

10. Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu sportowego jedynie pod bezpośrednią opieką osób dorosłych.

11. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z boiska.

12. Użytkownik jest zobowiązany do zgłaszania usterek technicznych i innych zagrożeń administratorowi lub obsłudze boiska.

13. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać do administratora lub obsługi boiska.

14. Administrator boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu sportowego. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

15. Wszelkie decyzje nie ujęte w niniejszym regulaminie podejmuje administrator.

16. Skargi i wnioski należy zgłaszać do administratora.

Przewodniczący Rady


Tomasz Zdral

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »