| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 635/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i   254 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./                                            

Rada Miejska uchwala co następuje:                                            

§   1.  

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę                               4 195 425                  

 

Dział  

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

            905 000  

 

 

Rozdz.  

70004  

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  

              35 000  

 

 

§  

0970  

WPŁYWY Z   RÓŻNYCH DOCHODÓW  

              35 000  

 

 

Rozdz.  

70005  

GOSPODARKA GRUNTAMI I   NIERUCHOMOŚCIAMI  

            850 000  

 

 

§  

0490  

WPŁYWY Z   INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW  

            100 000  

 

 

§  

0690  

WPŁYWY Z   RÓŻNYCH OPŁAT  

              20 000  

 

 

§  

0760  

WPŁYWY Z   TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W   PRAWO WŁASNOŚCI  

            700 000  

 

 

§  

0830  

WPŁYWY Z   USŁUG  

              30 000  

 

 

Rozdz.  

70095  

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

              20 000  

 

 

§  

0690  

WPŁYWY Z   RÓŻNYCH OPŁAT  

              20 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział  

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

            210 500  

 

 

Rozdz.  

75023  

URZĘDY GMIN  

            210 500  

 

 

§  

0870  

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH  

              10 500  

 

 

§  

0920  

POZOSTAŁE ODSETKI  

            200 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział  

756  

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z   ICH POBOREM  

            848 970  

 

 

Rozdz.  

75615  

WPŁYWY Z   PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I   OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I   INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

              35 000  

 

 

§  

0320  

PODATEK ROLNY  

              35 000  

 

 

Rozdz.  

75616  

WPŁYWY Z   PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I   DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I   OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH  

            238 000  

 

 

§  

0320  

PODATEK ROLNY  

            238 000  

 

 

Rozdz.  

75624  

DYWIDENDY  

            575 970  

 

 

§  

0740  

WPŁYWY Z   DYWIDEND  

            575 970  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział  

758  

RÓŻNE ROZLICZENIA  

            170 955  

 

 

Rozdz.  

75814  

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE  

            170 955  

 

 

§  

2030  

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z   BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  

              51 055  

 

 

§  

2990  

WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z   NIEWYKORZYSTANYCH W   TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z   UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO  

              28 870  

 

 

§  

6330  

DOTACJE CELOWE OTRZYM ANE Z   BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I   ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN  

                4   086  

 

 

§  

6680  

WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z   NIEWYKORZYSTANYCH W   TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z   UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO  

              86 944  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział  

852  

POMOC SPOŁECZNA  

              20 000  

 

 

Rozdz.  

85212  

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z   FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I   RENTOWE Z   UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  

              20 000  

 

 

§  

2360  

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ Z   ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  

              20 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział  

900  

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

        2   040 000  

 

 

Rozdz.  

90001  

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I   OCHRONA WÓD  

        2   020 000  

 

 

§  

0830  

WPŁYWY Z   USŁUG  

              20 000  

 

 

§  

0870  

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH  

        2   000 000  

 

 

Rozdz.  

90019  

WPŁYWY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z   OPŁAT I   KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODWISKA  

              20 000  

 

 

§  

0580  

GRZYWNY I   INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I   INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

              20 000  

 

 

§   2.  

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę                               4 195 425                  

 

Dział  

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

4 195 425  

 

Rozdz.  

70005  

GOSPODARKA GRUNTAMI I   NIERUCHOMOŚCIAMI  

4 195 425  

 

§  

0770  

WPŁATY Z   TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI  

4 195 425  

 

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Piaseczno.                

§   4.  

Uchwałę ogłasza się zgodnie z   art.. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.                              

o samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi                              

zmianami/ przez ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                              

i na stronie internetowej Urzędu Miasta i   Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie                              

na tablicach urzędowych obwieszczeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy.                              

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i   Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w   sprawie  

zmiany planu budżetu w   2012 roku.                

W związku z   decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z   dnia 29 sierpnia 2012 o   zwiększeniu                

dotacji w   dziale 758 rozdziale 75814 zwiększa się dochody o   kwotę 55 141 zł.                

Zwiększenie planu dotacji pochodzi z   rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej dla gmin                

województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w   ramach funduszu sołeckiego                

2011 roku.                

Po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów zwiększa się dochody o   kwotę 4   195 425 zł.                

Jednocześnie zmniejsza się dochody z   tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                

w związku z   mniejszymi wpływami niż pierwotnie planowano.                

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »