| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 638/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i   254 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./                                            

Rada Miejska uchwala co następuje:                

§   1.  

                           

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 2   267 673 zł  

 

Dział  

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

2 267 673  

 

Rozdz.  

70005  

GOSPODARKA GRUNTAMI I   NIERUCHOMOŚCIAMI  

2 267 673  

 

§  

0770  

WPŁATY Z   TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI  

2 267 673  

 

§   2.  

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 294 327 zł  

 

Dział  

600  

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

214 327  

 

Rozdz.  

60016  

DROGI PUBLICZNE GMINNE  

214 327  

 

§  

4580  

POZOSTAŁE ODSETKI  

30 703  

 

§  

4600  

KARY I   ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I   INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

159 340  

 

§  

4610  

KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I   PROKURATORSKIEGO  

              14 284  

 

§  

6050  

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  

              10 000  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 1  

 

 

 

 

 

 

 

Dział  

851  

OCHRONA ZDROWIA  

              60 000  

 

Rozdz.  

85121  

LECZNICTWO AMBULATORYJNE  

              60 000  

 

§  

4270  

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  

              60 000  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 2  

 

 

 

 

 

 

 

Dział  

852  

POMOC SPOŁECZNA  

20 000  

 

Rozdz.  

85214  

ZASIŁKI I   POMOC W   NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I   RENTOWE  

              20 000  

 

§  

3110  

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  

              20 000  

 

§   2.  

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę                               2 562 000                  

 

Dział  

600  

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

        2   505 000  

 

Rozdz.  

60002  

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA  

        1   900 000  

 

§  

6050  

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  

        1   900 000  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 1  

 

 

Rozdz.  

60016  

DROGI PUBLICZNE GMINNE  

            605 000  

 

§  

6050  

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  

            605 000  

 

 

 

 

 

 

Dział  

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

              12 000  

 

Rozdz.  

70005  

GOSPODARKA GRUNTAMI I   NIERUCHOMOŚCIAMI  

              12 000  

 

§  

6050  

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  

              12 000  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 1  

 

 

 

 

 

 

 

Dział  

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

              45 000  

 

Rozdz.  

80101  

SZKOŁY PODSTAWOWE  

                5   000  

 

§  

6050  

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  

                5   000  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 1  

 

 

Rozdz.  

80110  

GIMNAZJA  

              40 000  

 

§  

6050  

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  

              40 000  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 1  

 

 

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Piaseczno.  

§   5.  

Uchwałę ogłasza się zgodnie z   art.. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.                              

o samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi                              

zmianami/ przez ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                              

i na stronie internetowej Urzędu Miasta i   Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie                              

na tablicach urzędowych obwieszczeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy.                              

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 638/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 638/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i   Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w   sprawie zmiany planu budżetu w   2012 roku.                                            

Po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów w   związku z   mniejszymi wpływami niż pierwotnie planowano zmniejsza się dochody z   tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.                

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmienia się plan wydatków, szczegółowe uzasadnienie zmian wydatków inwestycyjnych znajduje się w   załączniku 1   do niniejszej uchwały. Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na opłacenie kosztów związanych z   wyrokiem sądowym sygn. Akt III C 578/11 na rzecz firmy Kombudex Inżynieria Drogowa Spółka z   o.o. w   Siedlcach.  

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się wydatki o   kwotę 60 000 zł na remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w   Zalesiu Górnym polegający na dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.  

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki o   kwotę 20 000 zł z   przeznaczniem na pomoc dla P. Jacka Kozłowskiego po pożarze domu w   dniu 25 sierpnia 2012. Pożar zniszczył całą konstrukcje więźby dachowej, uszkodzone zostały ściany zewnętrzne budynku w   wyniku akcji gaśniczej. Budynek kwalifikuje się do całkowitej rozbiórki.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »