| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/215/2012 Rady Gminy Wieliszew

z dnia 13 września 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit d ,lit i   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.   211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. ,258,art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.  Rada Gminy uchwala, co następuje  

§   1.   Zmniejszyć dochody budżetu gminy o   kwotę 178   308,00 zł. , zwiększyć dochody budżetu gminy o   kwotę  
484 611,00 zł Dochody po zmianie  wynoszą 42   673 759,72 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie: 41   397   122,72  zł,  

2)   dochody majątkowe w   kwocie:   1   276 637 zł,  

-   zgodnie z   załącznikiem  nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2012 rok o   kwotę 114   474,93 zł., zwiększyć o   kwotę 420   777,93 zł. Wydatki po zmianie wynoszą  46   093   463,16  zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie 40   658 327,72  zł,  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie 5   435   135,44 zł,  

-   zgodnie z   załącznikiem  nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   1)   Różnica między dochodami a   wydatkami stanowi deficyt budżetu w   kwocie 3   419 703,44  zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   kredytów w   kwocie 2   600   000 oraz obligacji w   kwocie  819   703,44 zł.  

2)   Przychody budżetu w   wysokości 2   129 282 zł (obligacje komunalne  )  przeznacza się na rozchody w   wysokości   2   129 282  zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu kredytów w   wysokości  1   665 311 zł, pożyczek w   wysokości 463 971 zł.).  

3)   Przychody budżetu w   wysokości  5   548   985,44 zł, rozchody w   wysokości  2   129 282 zł, zgodnie  
z załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Limit zobowiązań z   tytułu pożyczek i   kredytów  oraz obligacji zaciąganych na :  

1)   sfinansowanie  planowanego deficytu budżetu w   kwocie  3   419   703,44  zł.,  

2)   spłatę wcześniej   zaciągniętych zobowiązań z   tytułu  zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie  2   129 282  zł.  

§   5.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   6.   Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią  Prognozą Finansową zgodnie z   załącznikiem  nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   7.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, obowiązuje w   roku budżetowym 2012 i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marcin   Fabisiak

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/215/2012
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 13 września 2012 r.
Zalacznik1.xls

załącznik_do_uchwały-13.09.12  


Uzasadnienie

1.   Dokonano zmian w   planie dochodów:  

Zmieniono plan dochodów bieżących  

1)   Dział 010 Rolnictwo i   łowiectwo  

a)   zwiększenie o   kwotę 1   800 zł.  

2)   Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  

a)   zwiększenie o   kwotę 69 000 zł.  

3)   Dział 750 Administracja publiczna  

a)   zwiększenie o   kwotę 19 354 zł.,.  

4)   Dział 756 Dochody od osób prawnych i   fizycznych  

a)   zwiększenie o   kwotę 216 265 zł.  

b)   zmniejszenie o   kwotę 178   308 zł.  

5)   Dział 800 Oświata i   wychowanie  

a)   zwiększenie o   kwotę 2   387 zł  

6)   Dział 852 Pomoc społeczna  

a)   zwiększenie o   kwotę 2   080 zł.  

7)   Dział 921 Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

a)   zwiększenie o   kwotę 10   000 zł.  

-   zmiany dotyczą środków  na bieżącą realizację zadań w   oparciu o   prognozowane dochody   .  

  Zwiększono plan w   dziale oświaty w   związku z   wprowadzeniem od 1   września 2012r do realizacji projektów finansowanych z   budżetu Unii Europejskiej. Projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości” – plan na 2012r.– 19 248 zł., realizuje Szkoła Podstawowa w   Wieliszewie, projekt  „Szkoła malucha-mój lepszy start” plan na 2012r. – 144   455 zł., realizują wszystkie Szkoły Podstawowe w   Gminie Wieliszew.  

2.   Dokonano zmian w   planie wydatków bieżących:  

1)   Dzial 710 Działalność usługowa  

-   zwiększenie o   kwotę 15   000 zł. -  zmiana w   związku z   konkursem na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze centrum wsi Wieliszew  

2)   Dział 750 Administracja publiczna  

-   zmiany w   poszczególnych paragrafach w   referacie promocji w   celu zapewnienia środków  
w związku z   organizowaniem „Dożynek Gminnych 2012”  

-   zwiększenie środków o   kwotę 17   300 zł. w   związku z   potrzebą zawarcia umów zleceń w   Referacie Ochrony Środowiska i   Referacie Promocji  

-   zmiany w   poszczególnych paragrafach dotyczących wydatków projektu WAP II w   związku  
z utworzeniem paragrafu dotyczącego funduszu socjalnego i   zabezpieczeniem  odpowiednich środków  

3)   Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

-   zmiany w   poszczególnych paragrafach w   celu zapewnienia środków na umowę o   dzieło w   związku  
z koniecznością sporządzenia zestawień i   wykazu świadczeń osobistych i   rzeczowych.  

4)   Dział 801 Oświata i   wychowanie  

-   zmniejszenie o   kwotę 26 481 zł  

-   zwiększenie o   kwotę 362 284 zł.  

  zmiany dotyczą zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań w   oparciu o   prognozowane wydatki,  

w szczególności zapewnienie środków na opłaty za energie elektryczną, pozostałych usług, zakupu materiałów i   wyposażenia.  

-   Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w   poszczególnych szkołach realizujących od 1   września 2012r. projekty finansowane z   budżetu Unii Europejskiej.  

5)   Dział 852 Pomoc społeczna  

-   zmniejszenie 800 zł., zwiększenie 800 zł.,  

  Zmiany w   poszczególnych paragrafach w   celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań  
w oparciu o   prognozowane wydatki.  

3.   Dokonano zmian w   planie wydatków inwestycyjnych:  

1)   Zadanie „Budowa wodociągu w   ul. Dojazdowej do ul. Suwalnej w   m. Łajski” zmniejszenie o   kwotę 10 000 zł., - zmniejszenie do wysokości realizacji zadania, zadanie zakończone  

2)   Zadanie „Modernizacja Sali widowiskowo-konferencyjnej – projekt i   wykonanie” – zmniejszenie o   kwotę 5   000 zł. do wysokości realizacji zadania, wyłoniony wykonawca po rozstrzygnięciu przetargu.  

3)   Zadanie „Budowa kanalizacji Wieliszew” - zmniejszenie o   kwotę 10   000zł., zadanie zakończone, zostały wolne środki.  

4)   Zadanie „Boisko osiedle 600-lecia Wieliszew”- zmniejszenie o   kwotę 15   000 zł. , wyłoniony wykonawca po rozstrzygnięciu przetargu, zostały wolne środki.  

5)   Zadanie „Budowa cmentarza w   Wieliszewie” zmniejszenie o   kwotę 5   000 zł. – zmniejszenie do wysokości realizacji zadania, podpisana umowa z   wykonawcą.  

6)   Zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w   Janówku Pierwszym” – zmniejszenie  
o kwotę 1   000 zł. - zmniejszenie do wysokości realizacji zadania.  

7)   Zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – plac zabaw w   Górze” – zmniejszenie o   kwotę 2   000 zł - zmniejszenie do wysokości realizacji zadania, podpisana umowa  
z wykonawcą.  

8)   Zadanie „Zakup gruntu” – zmniejszenie o   kwotę 2   000 zł. do wysokości realizacji zadania.  

9)   Zadanie „Budowa ścieżek  rowerowych w   Gminie Wieliszew” – zwiększenie o   kwotę 14   000 zł. – wyłoniony wykonawca po przetargu, zwiększenie o   brakującą kwotę.  

10)   Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Wieliszew” zmniejszenie o   kwotę 14   000 zł. - zmniejszenie do wysokości realizacji zadania.  

11)   Zadanie „Zagospodarowania terenu plaży w   Wieliszewie” – przeniesienie z   zadań jednorocznych do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i   zwiększenie środków na 2013 rok w   związku z   możliwością pozyskania środków zewnętrznych o   kwotę 215   000 zł.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »