| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 211/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2012 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 121/XV/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 796.870,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 36.571.531,05 zł, w tym: - dochody bieżące 30.746.777,84 zł, - dochody majątkowe 5.824.753,21 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 796.870,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 42.203.998,43 zł, w tym: - wydatki bieżące 29.477.632,69 zł, - wydatki majątkowe 12.726.365,74 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2012 r. o kwotę 39.406,83 zł i ustala się je w wysokości 12.726.365,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 395.521,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, które po zmianie wynoszą 5.564.571,38 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 148.500 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 132.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr. 5.

2. Ustala się wydatki w kwocie 16.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr. 5.

§ 6. Ustala się plan dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 211/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. do § 2 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 796.870,42 zł, jak niżej: W dziale 010 – rozdziale 01095 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3011.71.2012.010 dokonuje się zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 374.025,37 zł, W dziale 600- rozdziale 60095- zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich paragraf 2007 o kwotę 1025,10 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziału środków europejskich paragraf 6207 o kwotę 448.562,18 zł, W dziale 756 - rozdział 75615 - zmniejsza się podatek od nieruchomości o kwotę 32.000,00 zł, podatek leśny o kwotę 22.575,34 zł, podatek od środków transportowych o kwotę 2.022,00 zł, Rozdział 75618- zwiększa się wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 18.500,00 zł W Dziale 801 - rozdziale 80195 -zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 240.623,83 zł, W dziale 852- rozdziale 85212- zwiększa się wpływy z opłat o kwotę 100,00 zł, pozostałe odsetki o kwotę 3.600,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 45.000,00 zł, na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.143.2012.852 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 21.496,00 zł W dziale 900 – rozdziale 90001 – zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę paragraf 6207 1.080.957,50 zł. do § 3 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 796.870,42 zł, jak niżej: W dziale 010 - rozdziale 01042 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 150.000,00 zł, poz. 2 załącznika inwestycyjnego, - rozdziale 01095-zwiększa się zakup materiałów o kwotę 5.847,88 zł, usługi pozostałe o kwotę 1.485,95 zł, różne opłaty i składki o kwotę 366.691,54 zł W dziale 600 - rozdziale 60016- zwiększa się zakup materiałów o kwotę 7.000,00 zł, usługi remontowe o kwotę 20.000,00 zł, zmniejsza się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 147.288,00 zł, w tym w załączniku inwestycyjnym zmniejsza się poz. 4 o kwotę 200.000,00 zł, zwiększa się poz. nr 6 o kwotę 52.712,00 zł, - rozdziale 60095- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł, poz. 8 załącznika inwestycyjnego, W dziale 700-rozdziale 70005-zwiększa się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 136.515,95 zł, w tym w załączniku inwestycyjnym tworzy się nową pozycję nr 12 pn.’’ wykup gruntu pod rozbudowę oczyszczalni ścieków’’ z kwotą 65.000,00 zł, oraz poz. 13 ‘’ roboty rozbiórkowe budynku ul. Kościelna w Chorzelach’’ z kwotą 71.515,95 zł, W dziale 750-rozdziale 75023 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 24.319,88 zł, W dziale 754 - rozdziale 75421- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 86.000,00 zł i tym samym tworzy się nową pozycję nr 17 pn’’ zakup agregatu prądotwórczego’’, - rozdziale 75404-zwiększa się wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 16.500,00 zł i tym samym tworzy się nową pozycję Nr 18 w załączniku inwestycyjnym pn’’ dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chorzelach’’, W dziale 801 -rozdziale 80101- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 17.800,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 20.100,00 zł, zakup energii o kwotę 1.500,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.000,00 zł, zakup wyposażenia o kwotę 16.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł, - rozdziale 80103-zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.850,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 46.900,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.900,00 zł składki na Fundusz Pracy o kwotę 750,00 zł, -rozdziale 80104-zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 750,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.200,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł, - rozdziale 80110-zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.700,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 210.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24.000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 10.486,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 65,00 zł, zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.300,00 zł, wpłaty na PFRON o kwotę 2.178,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 500,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 7.000,00 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 873,00 zł, - rozdziale 80113-zwiększa się zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 10.000,00 zł, -rozdziale 80146-zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 150,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 4.850,00 zł, zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł, - rozdziale 80148-zmniejszają się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł, W dziale 851 - rozdziale 85153-zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 3.800,00 zł, - rozdziale 85154-zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 1.300,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł, W dziale 852 -rozdziale 85202 – zwiększa się wydatki za zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 4.000 zł, - rozdziale 85206 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.400,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.960,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 475,00 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 1.093,00 zł, - rozdziale 85212-zwiększa się zwrot płatności pobranych nienależnie o kwotę 800,00 zł, świadczenia społeczne o kwotę 21.496,00 zł , pozostałe odsetki o kwotę 300,00 zł -rozdziale 85213-zmniejsza się składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2.700,00 zł, - rozdziale 85215 – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł, -rozdziale 85216-zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 51.000,00 zł -rozdziale 85219-zmniejsza się opłaty za czynsze o kwotę 25.621,00 zł, zwiększa się usługi zdrowotne o kwotę 250,00 zł, podróże służbowe o kwotę 2.643,00 zł, - rozdziale 85228 – zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł, W dziale 900 - rozdziale 90001-zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 66.734,78 zł, poz. 26 załącznika inwestycyjnego, -rozdziale 90015-zwiększa się zakup energii o kwotę 129.400,00 zł, wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 80.600,00 zł, w tym zwiększa się poz. 30 o kwotę 47.600,00 zł oraz poz. nr 31 o kwotę 33.000,00 zł, - rozdziale 90095-zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.100,00 zł, zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł - w dziale 921- rozdziale 92109-zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 18.486,00 zł W dziale 926- rozdziale 92695-zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/XXIII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 211/XXIII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 211/XXIII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik3.xls

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 211/XXIII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik4.docx

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 roku.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 211/XXIII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik5.xls

Plan wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Prfilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 211/XXIII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik6.xls

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »