| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/248/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.   211, atr.212 art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 237 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  

Rada Miejska w   Wyszkowie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się dochody budżetu o   kwotę 124.000 zł, zgodnie z   załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1   , z   tego:  

-   dochody bieżące zwiększa się o   kwotę 124.000 zł,  

-   dochody majątkowe zwiększa się o   kwotę 0   zł.  

2.   Zwiększa się wydatki budżetu o   kwotę 124.000 zł , zgodnie z   załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2   i 3   , z   tego :  

-   wydatki bieżące zwiększa się o   kwotę 112.714 zł.  

-   wydatki majątkowe większa się o   kwotę 11.286 zł  

§   2.   1.   Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi - 95.196.785,28 zł. z   tego:  

a)   dochody bieżące - 83.880.188,67 zł.  

b)   dochody majątkowe - 11.316.596,61 zł.  

2.   Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi - 103.377.991,28 zł. z   tego:  

a)   wydatki bieżące - 80.797.264,27 zł.  

b)   wydatki majątkowe - 22.580.727,01 zł.  

§   3.   Zmienia się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i   wydatków nimi finansowanych zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   4.   1.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Wyszkowie.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Jerzy   Kruk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/248/12    
Rady Miejskiej w   Wyszkowie    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

Zmiany planu dochodów budżetu na 2012 r.  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

700  

 

 

Gospodarka mieszkaniowa  

4 756 594,00  

124 000,00  

4 880 594,00  

 

70001  

 

Zakłady gospodarki mieszkaniowej  

0,00  

19 000,00  

19 000,00  

 

 

2370  

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego  

0,00  

19 000,00  

19 000,00  

 

70004  

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  

0,00  

105 000,00  

105 000,00  

 

 

0750  

Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze  

0,00  

105 000,00  

105 000,00  

Razem:  

95 072 785,28  

124 000,00  

95 196 785,28  

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Jerzy   Kruk

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXVIII/248/12    
Rady Miejskiej w   Wyszkowie    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

Zmiany planu wydatków budżetu na 2012 r.  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

700  

 

 

Gospodarka mieszkaniowa  

4 968 729,06  

92 027,94  

5 060 757,00  

 

70004  

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  

77 972,06  

92 027,94  

170 000,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

77 972,06  

92 027,94  

170 000,00  

757  

 

 

Obsługa długu publicznego  

1 583 237,00  

-291 618,00  

1 291 619,00  

 

75704  

 

Rozliczenia z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  

583 237,00  

-291 618,00  

291 619,00  

 

 

8020  

Wypłaty z   tytułu gwarancji i   poręczeń  

583 237,00  

-291 618,00  

291 619,00  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

42 226 705,50  

42 381,06  

42 269 086,56  

 

80101  

 

Szkoły podstawowe  

16 440 912,00  

52 000,00  

16 492 912,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

383 503,00  

7 000,00  

390 503,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

364 166,00  

13 714,00  

377 880,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

374 238,00  

20 000,00  

394 238,00  

 

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

47 500,00  

11 286,00  

58 786,00  

 

80110  

 

Gimnazja  

9 725 484,00  

99 388,00  

9 824 872,00  

 

 

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

27 000,00  

89 388,00  

116 388,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

248 625,00  

10 000,00  

258 625,00  

 

80148  

 

Stołówki szkolne i   przedszkolne  

1 266 290,00  

-119 007,00  

1 147 283,00  

 

 

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

4 122,00  

-617,00  

3 505,00  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

718 618,00  

-42 300,00  

676 318,00  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

56 873,00  

-2 660,00  

54 213,00  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

115 007,00  

-11 200,00  

103 807,00  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

17 854,00  

-2 200,00  

15 654,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

73 476,00  

-22 100,00  

51 376,00  

 

 

4260  

Zakup energii  

167 704,00  

-15 900,00  

151 804,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

65 495,00  

-20 550,00  

44 945,00  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

1 234,00  

-780,00  

454,00  

 

 

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

1 200,00  

-700,00  

500,00  

 

80195  

 

Pozostała działalność  

3 364 606,50  

10 000,06  

3 374 606,56  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

230 494,00  

10 000,06  

240 494,06  

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

712 149,00  

-30 135,00  

682 014,00  

 

85401  

 

Świetlice szkolne  

565 331,00  

-46 402,00  

518 929,00  

 

 

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

13 496,00  

-5 218,00  

8 278,00  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

410 364,00  

-37 200,00  

373 164,00  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

24 026,00  

-734,00  

23 292,00  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

67 391,00  

-3 000,00  

64 391,00  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

9 901,00  

-250,00  

9 651,00  

 

85415  

 

Pomoc materialna dla uczniów  

146 818,00  

16 267,00  

163 085,00  

 

 

3240  

Stypendia dla uczniów  

146 818,00  

16 267,00  

163 085,00  

900  

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

7 005 655,00  

311 344,00  

7 316 999,00  

 

90015  

 

Oświetlenie ulic, placów i   dróg  

1 746 784,00  

311 344,00  

2 058 128,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

0,00  

70 000,00  

70 000,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

180 000,00  

241 344,00  

421 344,00  

Razem:  

103 253 991,28  

124 000,00  

103 377 991,28  

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Jerzy   Kruk

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXVIII/248/12    
Rady Miejskiej w   Wyszkowie    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2012 r.  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

2 611 700,00  

11 286,00  

2 622 986,00  

 

80101  

 

Szkoły podstawowe  

51 700,00  

11 286,00  

62 986,00  

 

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

47 500,00  

11 286,00  

58 786,00  

 

 

 

Modernizacja systemu TV przemysłowej  

0,00  

6 286,00  

6 286,00  

 

 

 

Rozbudowa sieci informatycznej  

0,00  

5 000,00  

5 000,00  

Razem  

22 569 441,01  

11 286,00  

22 580 727,01  

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Jerzy   Kruk

 


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXVIII/248/12    
Rady Miejskiej w   Wyszkowie    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

Zmiana planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i   wydatków nimi finansowanych w   2012 r.  

ZWIĘKSZENIA  

 

Nazwa jednostki  

Dział  

Rozdz.  

Stan środków na początek roku  

Dochody  

Wydatki razem, w   tym  

 

bieżące  

majątkowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w   Leszczydole Starym  

801  

80 101  

 

485  

485  

485  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem  

 

 

0  

485  

485  

485  

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Jerzy   Kruk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »