| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX-88/2012 Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, art. 222, art. 235, art. 236,  art. 237, art. 239, art 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.)Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI – 127/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 132 209 556 zł, w tym:

1) dochody majątkowe w wysokości 6 412 620 zł,

2) dochody bieżące w wysokości                                         125 796 936 zł.

Zmiany przedstawia tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się dochody:

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 9 533 936 zł,

2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 461 150 zł  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 143 635 582 zł , w tym:

1) wydatki majątkowe w wysokości                                        24 715 652 zł,

2) wydatki bieżące w wysokości                                            118 919 930 zł.

Zmiany przedstawia tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się wydatki:

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 9 533 936 zł,

2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami               samorządu terytorialnego w kwocie 3 634 082 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2012 roku w kwocie 23 351 174 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

4. § 11  otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 8 897 232 zł,

w tym:

1) dotacje podmiotowe, w łącznej kwocie 3 178 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 744 082 zł,

3) dotacje przedmiotowe, w łącznej kwocie 1 975 000 zł.

5. § 12  otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 053 500 zł,

w tym:

1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 400 000 zł,

2) dotacje celowe w łącznej kwocie 653 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. § 14  otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody w kwocie 1 393 500 zł,

2) wydatki w kwocie 1 393 500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX-88/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX-88/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik2.xls

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX-88/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik3.xls

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX-88/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik4.xls

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX-88/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik5.xls

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX-88/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik6.xls

Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX-88/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik7.xls

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »