| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 3 Prezydenta Miasta Radomia; Zarządu Powiatu Radomskiego

z dnia 18 marca 2014r.


zawarte w dniu 18 marca 2014 roku w Radomiu, pomiędzy Powiatem Radomskim – Starostwem Powiatowym z siedzibą w Radomiu, ul. Domagalskiego7, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach :

1. Mirosław Ślifirczyk – Przewodniczący Zarządu

2. Krzysztof Górak – Członek Zarządu

zwanym w treści Porozumienia „Powiatem",

a Gminą Miasta Radomia - miastem na prawach powiatu, ul. Jana Kilińskiego 30, reprezentowaną przez:

Andrzeja Kosztowniaka - Prezydenta Miasta Radomia,

zwaną w treści Porozumienia „Miastem".

Na podstawie art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 595 z późn. zmianami), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.2013.594 z późn. zmianami), Uchwały Nr 693/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej, w związku z Uchwałą Nr 328/XXVII/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, Strony zawarły porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Powiat powierza, a Miasto przyjmuje do wykonywania w 2014 roku zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

2. Szczegółowy wykaz zadań, o których mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 1 do Porozumienia.

3. Zadania, o których mowa w Załączniku nr.1 Miasto wykonywać będzie za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich z siedzibą w Radomiu ul. Piłsudskiego 12, zwaną dalej Biblioteką.

4. Biblioteka będzie realizować zadania określone w Załączniku Nr 1 w rozmiarze wynikającym z kwoty dotacji przekazanej przez powiat.

§ 2. 1. Na realizację zadań o których mowa w §1 ust. 2 Powiat przekaże Miastu dotację celową
w wysokości 80 800 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych) na konto Urzędu Miasta w Radomiu, nr konta PEKAO SA II O/Radom 41 1240 3259 1111 0000 2989 2217 z dopiskiem „dotacja dla biblioteki”

2. Miasto zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej, o której mowa w ust.1 , na konto Biblioteki po otrzymaniu środków z powiatu i po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2014 r.

3. Dotacja celowa Powiatu o której mowa w ust. l § 2, podlega zwrotowi na konto Powiatu najpóźniej do dnia 15 stycznia 2015 r. w przypadku jej niepełnego wykorzystania.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji podlega ona w tej części zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia jej przekazania z Powiatu do dnia zwrotu.

5. Miasto składa Powiatowi pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej przekazanej na realizację zadań, o których mowa w § 1 zawierające zestawienie wydatków sfinansowanych ze środków dotacji, nie później niż do dnia 30 stycznia 2015 r.

§ 3. 1. Za realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla samorządowych bibliotek z terenu powiatu radomskiego odpowiada Miasto.

2. Biblioteka prowadzić będzie wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków poniesionych z dotacji celowej, o której mowa w § 2.

3. Powiat ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych Porozumieniem.

4. O zamierzonej kontroli Powiat zobowiązany jest powiadomić Miasto na co najmniej 7 dni roboczych wcześniej.

5. Miasto udzieli Powiatowi wszelkich informacji, jak i udostępni wszelkie dokumenty związane ze sposobem i celem wykorzystania dotacji. W tym zakresie Miasto zobowiązane jest na wniosek Powiatu udzielić również pisemnych wyjaśnień.

6. W razie nie udzielenia informacji lub wyjaśnień, albo nie udostępnienia dokumentów o których mowa w ust. 5 w terminie 14 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Powiat, dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia jej przekazania przez Powiat.

§ 4. Zmiany porozumienia mogą być wprowadzone w postaci aneksu w formie pisemnej.

§ 5. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2014 r. i zadania, o których mowa w § 1 niniejszego Porozumienia będą realizowane w tym terminie.

§ 6. W sprawach spornych związanych z działalnością Biblioteki w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla samorządowych bibliotek z terenu powiatu radomskiego, Strony porozumienia będą zasięgały opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie.

§ 7. Do zamówień na dostawy oraz usługi opłacane ze środków pochodzących z dotacji celowej Powiatu Biblioteka będzie stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

§ 8. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga Strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 9. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których po dwa otrzymuje każda ze stron, oraz jeden egzemplarz w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu


Mirosław Ślifirczyk


Członek Zarządu


Krzysztof Górak


Prezydent Miasta


Andrzej Kosztowniak


Załącznik do Porozumienia
Powiatem Radomskim Gminą Miasta Radomia
z dnia 18 marca 2014 r.
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »