| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/150/2012 Rady Gminy Wiśniew

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawęo finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 79.500 zł do kwoty 16.899.856,05 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie               15.482.240,79 zł,

b) majątkowe w kwocie               1.417.615,26 zł,

zgodne z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 79.500 zł do kwoty 19.988.194,05 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie               14.220.811,05 zł,

b) majątkowe w kwocie               5.767.383,00 zł,

zgodne z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Zadania inwestycyjne jednoroczne otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 2.

Ustalony plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w podziale na Sołectwa otrzymuje brzmienie zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 .

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Orzyłowski


Objaśnienia

Zwiększa się dochody budżetu:

- z tytułu zwrotu  podatku VAT o kwotę 75.000 zł

- z tytułu wpływów za zezwolenia na  sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4.500 zł

  Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego zmienia się między paragrafami plan dochodów placówki o kwotę 4.400 zł

Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.500 zł.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Oświatowego w Radomyśli, w Wiśniewie i Śmiarach wprowadza się zmiany planu wydatków pomiędzy działami i w działach pomiędzy rozdziałami wynikające ze  zmiany zaszeregowania nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013. Zmiany dotyczą przeniesień planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz właściwego naliczenia odpisu na ZFŚS.

W wydatkach realizowanych przez Urząd Gminy wprowadza się następujące zmiany:

- zabezpiecza się środki na umowę zlecenie na koszenie poboczy przy drogach gminnych – 468 zł

- zmniejsza się planowane wydatki na zakup progu zwalniającego w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wiśniew o kwotę 6.000 zł i przeznacza się środki na zwiększenie inwestycji realizowanej z funduszu sołeckiego Wiśniewa o 6.000 zł tj. budowy oświetlenia przy ul. Bankowej, na którą to wstępnie niedoszacowano budżetu. Zmiany dokonano na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Wiśniew z dnia 18 września 2012 r.

- zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych o kwotę 4.500 zł, a zmniejsza się wydatki realizowane z udziałem budżetu państwa przy realizacji budowy chodnika w miejscowości Mroczki i Śmiary.

- zwiększa się zakup usług a zmniejsza zakup materiałów na promocję gminy z udziałem   środków Unii Europejskiej o kwotę 550 zł.

- zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 800 zł
w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.

- między paragrafami zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Helenów na modernizację placu zabaw dla dzieci o kwotę 4.629 zł.

              Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Utworzenie i wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów” – 75.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Orzyłowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/150/2012
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/150/2012
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/150/2012
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/150/2012
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »