| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/190/2012 Rady Gminy Prażmów

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, art. 217 ust.2 pkt 1 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 roku Nr.157,
poz.1240 z późniejszymi zmianami/, Rada Gminy Prażmów uchwala co następuje:
Dokonać zmian w budżecie Gminy Prażmów następująco:

§ 1. Zmniejszyć dochody:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 800 zł.

Dotyczy wpływów za wydane zaświadczenia

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Prażmowie

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 800 zł.

Dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy

Szkoła Podstawowa w Prażmowie

Zwiększyć dochody:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 800 zł.

Dotyczy wpływów z opłaty skarbowej – zaświadczenia

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Prażmowie

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.300 zł.

Dotyczy wpłaty za sprzedaż samochodu OSP Nowy Prażmów

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 800 zł.

Dotyczy dochodu z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.100 zł.

Dotyczy wpływów z prowizji PZU

Szkoła Podstawowa w Prażmowie

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 20.000 zł.

Dotyczy wpływów z tytułu wpłat na posiłki w stołówce szkolnej

Szkoła Podstawowa w Uwielinach

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 38.000 zł.

Dotyczy wpływów z tytułu wpłat na wydawane posiłki w stołówce szkolnej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 800 zł.

Dotyczy wpływów z prowizji PZU

Publiczne Gimnazjum w Prażmowie

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/o kwotę 5.200 zł.

Pismo nr FIN-I.3111.127.2012 z MUW w Warszawie z dnia 6 września 2012 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin /związków gmin/ o kwotę 23.058 zł.

Dotyczy dotacji z budżetu państwa na zadania związane z pomocą materialną dla uczniów

Zmniejszyć wydatki:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł.

Dotyczy zainstalowania i transportu znaków drogowych i tablic

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 24.600 zł.

Dotyczy wynajmu kontenerów mieszkalnych

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 120.435,27 zł.

Dotyczy środków na prowadzenie procedury „renta planistyczna” o kwotę 25.000 zł.,

sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Prażmów o kwotę 15.612,71 zł., opracowania planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeziorko – Ustanówek (PKP) o kwotę 25.500 zł., sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego: Nowy Prażmów, Uwieliny, Piskorka o kwotę 26.059,20 zł., sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego Jeziorko-Ustanów, Jaroszowa Wola o kwotę 2.849,60 zł., sporządzenie planów zagospodarowania Krupia Wólka, Jeziorko, Ustanów o kwotę 1.212,76 zł., zmiany studium na potrzeby lokalizacji oczyszczalni o kwotę 3.321 zł. i aktualizacji studium dla terenu całej gminy o kwotę 20.880 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł.

Dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników UG

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 20.000 zł.

Dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne pracowników

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 20.000 zł.

Dotyczy składek na Fundusz Pracy

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 10.000 zł.

Dotyczy prowizji dla inkasentów podatkowych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkol § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 85.000 zł.

Dotyczy dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Prażmów

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 19.461 zł.

Dotyczy dowozu uczniów do szkół

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 18.000 zł.

Dotyczy opracowania dokumentacji potrzebnej do wdrożenia zmian w ustawie

o utrzymaniu czystości o kwotę 10.000 zł. i akcję informacyjną t.j. wydruk ulotek i broszur informacyjnych, publiczne ogłoszenia w prasie związane z akcją o kwotę 8.000 zł.

Zwiększyć wydatki:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 10.000 zł.\ Z przeznaczeniem na zakup gazu do budynków komunalnych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.100 zł.

Z przeznaczeniem na wynajem baraków mieszkalnych

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 600 zł.

Z przeznaczeniem na budowę szczelnego zbiornika na nieczystości płynne w Uwielinach ul. Główna 12

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 9.400 zł.

Z przeznaczeniem na II etap opracowania hydrologicznego dla Gminy Prażmów

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.500 zł.

Z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Terytorialnego

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 37.872 zł.

Z przeznaczeniem na odsetki od obligacji

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.100 zł.

Z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego o kwotę 20.000 zł. i zakup materiałów do remontów bieżących o kwotę 1.100 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.279 zł.

Z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczyciela do zajęć rewalidacyjnych

Szkoła Podstawowa w Prażmowie

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.500 zł.

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

§ 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 20.000 zł.

Z przeznaczeniem na zakup środków żywności

Szkoła Podstawowa w Uwielinach

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 800 zł.

Z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

§ 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 38.000 zł.

Z przeznaczeniem na zakup środków żywności

Publiczne Gimnazjum w Prażmowie

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.390 zł.

Z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.468 zł.

Z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 6.630 zł.

Z przeznaczeniem na zasiłki stałe z dotacji na zadania własne o kwotę 5.200 zł. i zasiłki stałe- zadanie własne 20% o kwotę 1.430 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.045 zł.

Z przeznaczeniem na wynagrodzeń osobowych pracowników GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 28.823 zł.

Z przeznaczeniem na stypendia o charakterze socjalnym

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 166.047,27 zł.

Z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną wykorzystaną w celu oświetlenia dróg

§ 2. Zmiany dokonane w § 1 obrazują załączniki nr 6,8 do uchwały budżetowej na 2012 rok, wg zaktualizowanego załącznika nr 6,8 do uchwały budżetowej na 2012 rok, stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody - 23.154.412,07 zł.,

Przychody - 1.172.220,00 zł., (§ 950 – wolne środki)

Wydatki - 22.926.632,07 zł.,

Rozchody - 1.400.000,00 zł.,

które przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2010 i 2011 roku w łącznej kwocie 5.600.000 złotych (§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Miłosław Zegadło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/190/2012
Rady Gminy Prażmów
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 6 do URGP 190

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/190/2012
Rady Gminy Prażmów
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 8 do URGP 190

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »