| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/266/2012 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 18 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i   art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 2   ust. 1, 3, 5, 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   nie-których innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę – 68.063.206,48 zł, z   tego:  

a)   dochody bieżące - 61.140.853,12 zł,  

b)   dochody majątkowe - 6.922.353,36 zł,  

2.   Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2   i nr 2a. Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę – 60.637.993,85 zł, z   tego:  

a)   wydatki bieżące - 52.306.520,96 zł,  

b)   wydatki majątkowe - 8.331.472,89 zł,  

§   2.   Zmienia się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawa-mi, zgodnie z   załącznikiem nr 1   i nr 2,  

§   3.   1.   Ustala się nadwyżkę w   kwocie – 7.425.212,63 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie - 114.279,45 zł z   następujących tytułów;  

a)   wolnych środków w   kwocie - 114.279,45 zł z   przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu.  

3.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie - 7.539.492,08 zł, z   następujących tytułów;  

a)   spłaty otrzymanych kredytów w   kwocie - 5.739.492,08 zł,  

b)   spłaty otrzymanych pożyczek w   kwocie - 1.800.000,00 zł, w   tym:  

-   zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji w   ramach Działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i   ludności wiejskiej w   kwocie - 200.000,00 zł.  

§   4.   1.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   trybie przewi-dzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn  


Danuta   Wacławiak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/266/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów Tabela Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/266/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków Tabela Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/266/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych Tabela Nr 2a  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/266/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów zadania zlecone Załącznik Nr 1  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/266/2012
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków zadania zlecone Załącznik Nr 2  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »