| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

z dnia 12 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2012 Nr XV/89/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Planowane DOCHODY budżetu miasta i gminy na 2012 rok zwiększa się o kwotę 124 392,00 zł. 2. Planowane WYDATKI budżetu miasta i gminy na 2012 rok zmniejsza się o kwotę 5 608,00 zł.

§ 2. W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje następujące brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy na 2012 rok w łącznej kwocie 19 812 082,16 zł. z tego: a) bieżące w kwocie 18 611 150,16 zł. b) majątkowe w kwocie 1 200 932,00 zł. Zmianie ulega Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy na 2012 rok w łącznej kwocie 21 888 082,16 zł. z tego: a) bieżące w kwocie 16 501 869,16 zł. b) majątkowe w kwocie 5 386 213,00 zł. Zmianie ulega Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmianie ulega Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2012 rok „Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku”. Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 18 154,00 zł. Aktualne brzmienie przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmianie ulega Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2012 rok „Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”. Plan dotacji zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł. Aktualne brzmienie przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: 1. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 130 000,00 zł. i wynosi 2 076 000,00 zł., który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z: a) pożyczek i kredytów w kwocie 1 070 000 zł. b) wolnych środków w kwocie 50 000 zł. c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 956 000 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 126 000 zł., z następujących tytułów: a) pożyczki i kredyty w kwocie 1 070 000 zł. b) wolne środki w kwocie 100 000 zł, c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 956 000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kacprzyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/145/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 12 października 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-145-2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/145/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 12 października 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-145-2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/145/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 12 października 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII-145-2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/145/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 12 października 2012 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII-145-2012


Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVII/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 12 października 2012 roku. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok Zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok dokonano według następujących tytułów(zał. Nr 1): 1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 - 2013 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie centrum wsi Wola Pobiedzińska” (Umowa Nr 00042-6922-UM0700170/10RW.II./AR/0219.4-170/10 z dn. 9 stycznia 2012 r. oraz Aneks Nr 1 z dn. 4 października 2012 r.) o kwotę 73 573,00 zł (dz. 010 rozdz. 01095 § 6207 + 73 573,00 zł.), 2. Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu kar umownych naliczonych z powodu nieterminowego wykonania zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg gminnych o kwotę 17 933,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 + 17 933,00 zł.), 3. Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 3 351,00 zł. (dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 + 3 351,00 zł.), 4. Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 4 452,00 zł. (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 + 4 452,00 zł.), 5. Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 8 862,00 zł. (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 + 8 862,00 zł.), 6. Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od osób prawnych kwotę 8 103,00 zł. (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 + 8 103,00 zł.), 7. Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu kar umownych naliczonych z powodu nieterminowego wykonania dokumentacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obiektu społeczno – kulturalnego w Nowym Mieście nad Pilicą przy Pl. O. H. Koźmińskiego1/2” o kwotę 8 118,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 0970 + 8 118,00 zł.), Zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok dokonano według następujących tytułów(zał. Nr 2): 1. Przenosi się plan wydatków majątkowych w zakresie zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie centrum wsi Wola Pobiedzińska” w związku ostatecznym ustaleniem wysokości udziału środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych pochodzących z pomocy finansowej w wysokości 912,00 zł. (w dz. 010 rozdz. 01095 z § 6057 – 912,00 zł. do § 6059 + 912,00 zł.), 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej (stacja uzdatniania wody Prosna) o kwotę 2 500,00 zł. (dz. 010 rozdz. 01010 § 4260 + 2 500,00 zł.), 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej (targowisko) o kwotę 1 182,00 zł. (dz. 010 rozdz. 01095 § 4260 + 1 182,00 zł.), 4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zakresie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Grójcu z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą o kwotę 30 000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wielkość przychodów budżetu w postaci planowanego do zaciągnięcia kredytu w związku z realizacją tego zadania. (dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 - 30 000,00 zł.), 5. Przenosi się plan wydatków w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ochotniczych strażach pożarnych z planu wydatków bieżących (dz. 754 rozdz. 75412 § 4210) do planu wydatków majątkowych, wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne w postaci „Motopompy pływającej NIAGARA PLUS dla OSP Łęgonice” (dz. 754 rozdz. 75412 § 6060) za kwotę 4 536,00 zł. 6. Zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa garażu dla OSP w msc. Domaniewice” o kwotę 20 000,00 zł. w związku z koniecznością wyboru kolejnej oferty z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na ww. zadanie (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 + 20 000,00 zł.) 7. Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z wystąpieniem wydatków w zakresie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Mogielnica dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie tej gminy, do którego uczęszcza dziecko z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą o kwotę 2 400,00 zł. (dz. 801 rozdz. 80104 § 4330 + 2 400,00 zł.), 8. Przenosi się plan wydatków bieżących jednostki oświatowej – Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w dz. 801 z rozdz. 85401 § 4210 – 5 000,00 zł. do rozdz. 80110 § 4300 + 5 000,00 ) 9. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Termomodernizacja budynku szkoły Publicznego Gimnazjum przy ul. Ogrodowej 16 w Nowym Mieście nad Pilicą” w związku z zakończeniem realizacji tego zadania o kwotę 12 690,00 zł. (dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 – 12 690,00 zł.), 10. Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z niedoborem środków na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, spełniających kryterium dochodowe o kwotę 11 000,00 zł. (dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 + 11 000,00 zł.),

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »