| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/212/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm)

Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 0,00 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 56.800,00 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 86.384.948,70 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 62.905.721,08 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 23.479.227,62 zł,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 2.594.693,00 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 2.219.993,00 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 44.693,00 zł

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.079.993,00 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.550.000,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 92.453.448,70 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 62.055.651,63 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 30.397.797,07 zł,

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.068.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie 3.346.868,36 zł,

2) kredytów w kwocie 568.500,00 zł

3) obligacji komunalnych 2.153.131,64 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 6.278.368,36 zł, (emisja papierów wartościowych 5.846.868,36 zł, kredyt 431.500,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 6.278.368,36 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.630.004,36 zł, pożyczek w wysokości 288.364,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.360.000,00 zł ).

3. Przychody budżetu w wysokości 12.346.868,36 zł, rozchody w wysokości 6.278.368,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp./, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dotacje podmiotowe dla:

1) Instytucji kultury,

2) przedszkoli niepublicznych,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


dr Andrzej Kwiatkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/212/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 29 października 2012 r.

Dochody

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


dr Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/212/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/212/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/212/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/212/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik5.doc

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp./

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/212/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik6.doc

Dotacje podmiotowe w 2012 r.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/212/2012

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 29 października 2012 r.

W/w uchwałą zostały wprowadzone zmiany w planowanych wydatkach oraz zmiana planowanych rozchodów z kwoty 5.846.868,36 zł. do kwoty 6.278.368,36 zł. (spłaty zobowiązań pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych według umów zwiększa się o kwotę 431.500,00 zł.).

Zmiany w wydatkach obejmują:

1) zmniejszenie wydatków majątkowych na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk o kwotę 1.300.000,00 zł.;

2) zwiększa się wydatki w dz. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 418.500,00 zł. na energię elektryczną, oczyszczanie miasta i wsi oraz pozostałą działalność;

3) zwiększa się wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 170.800,00 zł. Kwoty wypłacanych dodatków mieszkaniowych znacząco wzrosły ze względu na wyższe koszty eksploatacji mieszkań (czynsze, zakup wody, energii) oraz niższe dochody mieszkańców ubiegających się o dodatki. Łączny wzrost dodatków mieszkaniowych w 2012 r. wynosi ok. 280.000,00 zł., z czego już przeniesiono kwotę 100.000,00 zł. z oszczędności w innych zadaniach pomocy społecznej;

4) zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie ulic i dróg w IV kwartale o kwotę 150.000,00 zł.;

5) zwiększa się wydatki w administracji na zakup energii elektrycznej i cieplnej w budynkach MCKiS, Staszica 35, Ratusz oraz opłaty związane z egzekwowaniem należności i prowizje o kwotę 100.000,00 zł.;

6) zwiększa się wydatki w dz. „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 29.200,00 zł. na zakup energii elektrycznej, opłatę składki na ubezpieczenie społeczne i umowy zlecenia na dyżury telefoniczne.

Do uchwały załącza się zmieniony załącznik pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012r.” oraz załącznik pn. „Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp./, w którym dokonano zwiększeń w Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi.

Ponadto, w/w uchwałą dokonuje się n/w zmian dochodów i wydatków:

1) dochody budżetu i wydatki zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł. z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wydatki remontowe w Zespole Szkół Nr4;

2) zwiększa się dochody własne o kwotę 22.000,00 zł. z tytułu wyższych wpływów od planu w odsetkach i otrzymanych darowiznach;

3) zwiększa się wpływy dochodów budżetowych w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 2.800,00 zł.;

4) zmiany wydatków budżetu z tytułu przeniesień pomiędzy paragrafami wynikające z wniosków złożonych przez MOSiR, Zespół Szkół Nr 4 i Przedszkole Miejskie Nr5;

5) zwiększa się wydatki bieżące w dz. „Oświata i wychowanie” zgodne z wnioskami dyrektorów jednostek (zestawienie Nr 1 do uzasadnienia) o kwotę 1.094.800,00 zł.;

6) zwiększa się dotację podmiotową dla MCKiS o kwotę 30.000,00 zł.;

7) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.100.000,00 zł. z zadania „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Pułtusk”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


dr Andrzej Kwiatkowski


Załącznik Nr 1

do uzasadnienia

Zwiększenia w Dziale "Oświata i Wychowanie"

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »