| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 699/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr  142, poz. 1591 ze zm.) i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku budżetowym
w kwocie 40 000 000,00 zł.(słownie złotych: czterdzieści milionów złotych zero groszy).

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 1 700 000,00 (słownie zł: Jeden milion siedemset tysięcy zero groszy)

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do udzielenia w roku budżetowym poręczeń, do łącznej kwoty 40 000 000,00 zł.(słownie złotych: czterdzieści milionów złotych zero groszy).

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012r. o kwotę 1 700 000 ,00 zł.

Dział

757

Obsługa długu publicznego

1 700 000 ,00

Rozdział

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

1 700 000 ,00

paragraf

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

1 700 000 ,00

§ 4.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012r. o kwotę 1 700 000 ,00 zł.

Dział

750

Administracja publiczna

1 700 000 ,00

Rozdział

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 700 000 ,00

paragraf

0780

Dochody ze zbycia praw majątkowych

1 700 000 ,00

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

§ 6.

Uchwalę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr  142, poz. 1591 ze zm.) przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy – www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012r.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Andrzej Swat


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Gmina Piaseczno zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska umowę kredytu nr 3/08/OW-GW/WF/102 na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn.: Program Gospodarki wodno – ściekowej w Piasecznie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Wytworzony w ramach projektu majątek wodno – kanalizacyjny został przekazany aportem do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie.

W związku z powyższym Gmina Piaseczno wystąpiła do Banku Ochrony Środowiska o przekazanie do Przedsiębiorstwa pozostałej części zadłużenia wynikającego z wyżej wymienionej umowy kredytowej w kwocie 100 385 500 zł. Zarząd Banku wyraził zgodę na przejęcie zobowiązania pod warunkiem udzielenia  przez Gminę Piaseczno poręczenia w wysokości 40 000 000,00 zł.

Mając powyższe na uwadze koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską w Piasecznie stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »