| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/297/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 24 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])) uchwala, co następuje.

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXVI/239/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 206, poz. 6043) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w pkt 1, na każdego ucznia w wysokości 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, a w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju, pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień przekazywana jest w terminie do 15 grudnia.;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły. Dotacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.;

4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Mariusz Sebastian Łaszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/297/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów

(pieczęć szkoły)

INFORMACJA

O RZECZYWISTEJ LICZBIE UCZNIÓW

1. Informacja za miesiąc ..............................................................................................................

2. Nazwa i adres szkoły.................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Nazwa i numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazana dotacja

.......................................................................................................................................................

4. Liczba uczniów w/g stanu na 1 dzień miesiąca........................................................................

5. Liczba uczniów spełniających kryterium frekwencji ( 50% obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w poprzednim miesiącu).......................................................................

6. Kwota otrzymanej dotacji od początku roku............................. w tym: w poprzednim miesiącu..................................

………………

…………………

(miejscowość i data)

Osoba sporządzająca
(pieczątka i podpis)


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 i 290.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »