| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 498/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Miejskiej Ciechanów

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się regulamin korzystania ze stadionu miejskiego oraz z innych obiektów sportowych należących do Gminy Miejskiej Ciechanów zlokalizowanych w Ciechanowie przy ulicy 3 Maja 7.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów:

M. Stawicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 498/XLI/2014
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Regulamin korzystania ze stadionu miejskiego
oraz innych obiektów sportowych Gminy Miejskiej Ciechanów zlokalizowanych w Ciechanowie przy ulicy 3 Maja 7

1) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze stadionu miejskiego oraz innych obiektów sportowych Gminy Miejskiej Ciechanów (zwanych dalej „ obiektami” lub „ obiektem”) zlokalizowanych w Ciechanowie przy ulicy 3 Maja 7.

2) Zarządcą obiektów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie (zwany dalej „ MOSiR” lub „ zarządcą”).

3) Obiekty przeznaczone są do organizowania zawodów i zajęć sportowych oraz imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

4) Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są stosować się do niniejszego regulaminu, przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz podporządkować się poleceniom pracowników MOSiR oraz służb porządkowych.

5) Organizowanie jakichkolwiek zawodów i imprez na terenie obiektów wymaga zgody zarządcy.

6) Z obiektów mogą korzystać grupy zorganizowane w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę, a o ewentualnych nieszczęśliwych wypadkach oraz innych nadzwyczajnych zdarzeniach maja obowiązek niezwłocznego zawiadomienia zarządcy.

7) Korzystanie z urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu przez grupy zorganizowane lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą pracowników MOSiR lub innych upoważnionych osób. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką osób dorosłych.

8) W celu zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu, wyznacza się dla zorganizowanych grup kibiców odpowiednie sektory, w których podczas zawodów sportowych, a zwłaszcza meczów piłki nożnej, zobowiązani są przebywać.

9) Za bezpieczeństwo i porządek na ternie obiektu odpowiada organizator zawodów lub imprezy, do którego obowiązków należy w szczególności:

a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zapewnienie porządku przed rozpoczęciem zawodów lub imprezy, w czasie ich trwania oraz po ich zakończeniu,

b) niedopuszczenie do uczestnictwa w zawodach lub imprezie osób nietrzeźwych, a także osób zamierzających wnieść na teren obiektu przedmioty wymienione w ust. 10 pkt a,

c) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników zawodów lub imprezy oraz zapobieżenie niszczenia mienia,

d) zapewnienie drożności wejść na teren obiektu oraz dróg na terenie obiektu, w szczególności dróg ewakuacyjnych,

e) ustalenie z przedstawicielem MOSiR, przed rozpoczęciem zawodów lub imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.

10) Zabrania się na terenie obiektów:

a) wnoszenia wszelkich materiałów pirotechnicznych, a ponadto: alkoholu i środków odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników zawodów lub imprezy,

b) przechodzenie przez ogrodzenie oraz w miejscach niedozwolonych, tarasowanie przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych,

c) zaśmiecania i lub innego zanieczyszczania terenu obiektu i jego okolic,

d) zakłócania porządku, wszczynania awantur i zamieszek oraz prowokowania do takich zachowań,

e) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego; zakaz spożywania alkoholu nie dotyczy imprez i zawodów, podczas których zarządca lub organizator za zgodą zarządcy na to zezwolił,

f) niszczenia ławek, ogrodzenia oraz innych rzecz składających się na wyposażenie obiektów oraz roślinności na terenie obiektu i jego okolicach,

g) wzniecania ognia, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych,

h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,

i) przebywania na terenie obiektu po jego zamknięciu,

j) przebywania na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy zawodów lub imprezy i obsługa obiektu,

k) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia zarządcy,

l) wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników oraz służb porządkowych i policji) i innych zwierząt, z wyjątkiem organizowanych wystaw tych zwierząt,

m) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

n) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,

o) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku,

p) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń bez zgody zarządcy,

q) prowadzenia - bez posiadania stosownych uprawnień i zgody zarządcy – sprzedaży jakichkolwiek towarów oraz zbiórek pieniężnych.

11) Na terenie obiektów mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

12) Przyjęty przez organizatora regulamin meczów piłki nożnej organizowanych na stadionie miejskim nie może być sprzeczny z niniejszym regulaminem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »