| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 502/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie uchwalenia Programu „Ciechanowska Karta Dużej Rodziny”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.2013 r. poz.182 z późn. zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się na terenie miasta Ciechanów Program "Ciechanowska Karta Dużej Rodziny" będący elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miejską Ciechanów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Prezydent Miasta Ciechanów określi Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z "Karty Dużej Rodziny" oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku sprawie wydania Karty.

§ 3.

Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie rozpropagowanie idei Programu w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów.

§ 4.

Sprawozdanie z realizacji postanowień niniejszej uchwały przedstawiane będzie Radzie Miasta Ciechanów raz do roku po upływie roku budżetowego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2014r.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów:

M. Stawicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 502/XLI/2014
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 kwietnia 2014 r.PROGRAM
CIECHANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINYinfoRgrafika

Ciechanów - marzec 2014 rok


I. WSTĘP

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej w mieście Ciechanów. Zapewnia dużym rodzinom korzystanie ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez instytucje, firmy i przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

Dla potrzeb Programu przyjmuje się, że:

1. Rodziną wielodzietną jest rodzina zamieszkująca na terenie Miasta Ciechanów pod wspólnym adresem, prowadząca gospodarstwo domowe, składająca się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego), mających na utrzymaniu 3 i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych ograniczenia wiekowe nie obowiązują.

2. Rodzinę zastępczą stanowi forma opieki nad dzieckiem całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zamieszkałą na terenie Miasta Ciechanów.

3. Dziecko - należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione, znajdujące się pod opieką prawną.

4. Gospodarstwo domowe - należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone odpowiednio przez rodzica/ rodziców/ małżonków/ opiekunów prawnych z dziećmi, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące oraz zameldowane na terenie miasta Ciechanów.

5. "Karta Dużej Rodziny" - należy przez to rozumieć kartę uprawniającą uczestników Programu "Ciechanowska Karta Dużej Rodziny" do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez podmioty publiczne i prywatne.

II. DIAGNOZA

Gmina Miejska Ciechanów nie dysponuję dokładnymi danymi na temat liczby rodzin wielodzietnych mieszkających w Ciechanowie. Szacuje się że jest ich około 700 i żyje w nich około 3500 osób. Pierwszy rok trwania Programu pozwoli przeprowadzić głębszą diagnozę w zakresie liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie miasta. Pierwszy rok wdrożenia projektu pokaże jaka jest skala zapotrzebowania oraz jakie jest zainteresowanie "Kartą Dużej Rodziny" mieszkańców miasta.

W 2013 roku 185 rodzin wielodzietnych wychowujących 3 i więcej dzieci do 18 roku życia korzystało ze świadczeń rodzinnych. Część z tych rodzin 125 otrzymywało również pomoc z funduszu pomocy społecznej.

III.ANALIZA ZASOBÓW

Do zasobów Gminy Miejskiej Ciechanów, które dają możliwość wsparcia rodziny wielodzietnej w jej prawidłowym funkcjonowaniu należą instytucje publiczne żłobek, przedszkola, szkoły, placówki znajdujące się na terenie gminy, funkcjonujące w obszarze polityki społecznej, oraz instytucje funkcjonujące w obszarze dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji (Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji). Ulgi w dostępie do oferty instytucji publicznych wprowadzane będą adekwatnie do potrzeb i możliwości finansowych Gminy Miejskiej Ciechanów.

Na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2012 roku w sektorze prywatnym zarejestrowanych było 4352 podmiotów gospodarczych. Część z nich może przystąpić do Programu. Udział sektora prywatnego w Programie jest zasadny i może przynieść korzyści każdej ze stron. Rodziny biorące udział w Programie dostają możliwość korzystania z tańszej oferty usługowej, firmy zaś otrzymują możliwość wzmocnienia swego wizerunku w środowisku lokalnym. Poprzez udział w Programie firmy mogą stać się bardziej rozpoznawalne, wzbudzać większe zaufanie i zwiększyć grono klientów.

IV. ADRESACI PROGRAMU

Program "Ciechanowska Karta Dużej Rodziny" adresowany jest do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zameldowanych i zamieszkałych na terenie miasta Ciechanów mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych ograniczenia wiekowe nie obowiązują.

W Programie nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego rodziny.

V. CEL PROGRAMU

Celem Programu "Ciechanowska Karta Dużej Rodziny" jest:

1. Promocja rodziny wielodzietnej oraz działań na rzecz wzmocnienia ich kondycji.

2. Poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych.

3. Zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych.

4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

VI. OKREŚLENIE POZI O MU ZNIŻEK I ULG

Cel będzie realizowany poprzez:

1. Opracowanie systemu ulg dla adresatów Programu w jednostkach i zakładach budżetowych oraz samorządowych instytucjach kultury, sportu i rekreacji, ZKM w postaci:

1) ulgowy bilet wstępu na krytą pływalnię przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie,

2) ulgowy bilet wstępu na basen odkryty przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie,

3) ulgowy bilet wstępu na lodowisko przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie,

4) 50% znizki na imprezy i zajęcia organizowane przez COEK STUDIO

5) 50% zniżki na bilety komunikacji miejskiej na terenie obsługiwanym przez ZKM Ciechanów,

6) 50% zniżki opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku,

7) 50% zniżki na świadczenia publicznych przedszkoli, wykraczające poza podstawę programową.

2. Opracowanie ulg dla adresatów Programu przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Ciechanów, Partnerów na podstawie zawartych porozumień.

3. Zniżki obejmują wszystkich członków rodziny i obowiązują na czas ważności posiadanej "Karty Dużej Rodziny", przy czym karta wydawana jest na okres 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia.

4. Zniżki o których mowa w ust. 1 nie można łączyć z innymi zniżkami.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie "Ciechanowska Karta Dużej Rodziny" przez rodziny wielodzietne będzie "Karta Dużej Rodziny", zawierająca numer Karty, imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty. Karta jest imienna, wyrabiana dla każdego członka rodziny ujętego we wniosku. Ma charakter osobisty, ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna prawnego. Dokument nie może być użyczany bądź odstępowany przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom. Karta jest własnością Urzędu Miasta Ciechanów, dlatego użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wydział Współpracy Lokalnej i Zagranicznej o utracie karty lub prawa do jej użytkowania.

"Karta Dużej Rodziny" wydawana jest na wniosek członka rodziny uprawnionej do korzystania z Programu. Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania, wydawania, korzystania z Karty oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku określi Regulamin "Karty Dużej Rodziny" wprowadzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Ciechanów.

VIII. REALIZATORZY PROGRAMU

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Komunikacji Miejskiej, Wydział Współpracy Lokalnej i Zagranicznej , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Żłobek, Miejskie Przedszkola, COEK STUDIO i inne samorządowe podmioty wspierające rodziny wielodzietne oraz organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, które przystąpią do realizacji Programu po podpisaniu porozumienia.

IX. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU

Monitoring prowadzony będzie corocznie poprzez gromadzenie danych i informacji w zakresie wszystkich działań opisanych w niniejszym Programie. Uzyskane tą drogą informacje pozwolą na ocenę wartości Programu W celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych można zastosować techniki ilościowe np.:

1. Liczbę wydanych Kart.

2. Liczbę złożonych wniosków.

3. Liczbę wniosków rozpatrzonych pozytywnie.

4. Liczbę wniosków rozpatrzonych negatywnie.

5. Liczbę rodzin biorących udział w projekcie, z uwzględnieniem podziału na liczbę dzieci w tych rodzinach, z podaniem wieku dzieci.

Program ten jest dokumentem otwartym i może podlegać okresowej weryfikacji i modyfikacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »