| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/443/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11, 1l lit. a i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Radomiu Oddział Kozienice uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice" wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXXI/319/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 marca 2013 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach


Mariusz Prawda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/443/2014
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 27 marca 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KOZIENICE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice, zwany dalej Programem obejmuje zwierzęta domowe i bezdomne przebywające w granicach administracyjnych Gminy Kozienice.

§ 2.

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. ),

2. Właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Kozienice, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie,

3. Opiekunie - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami na terenie Gminy Kozienice,

4. Opiekunie społecznym - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kozienice,

5. Miejscu Tymczasowego Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt (MTPBZ) - należy przez to rozumieć przytulisko dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Kozienicach przy ul. Przemysłowej 15.

§ 3.

Celem programu jest:

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi polegającej w szczególności na zapewnieniu schroniska, pokarmu, opieki weterynaryjnej, eliminowaniu cierpienia zwierząt, utrzymywaniu u zwierząt stanu fizycznego i psychicznego, w którym najlepiej znoszą one warunki bytowania.

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

5. Obligatoryjna kastracja, sterylizacja i znakowanie wyłapanych zwierząt.

6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

7. Usypianie ślepych miotów.

8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

10. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

11. Edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt domowych oraz egzekwowanie przepisów.

12. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt.

§ 4.

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Kozienice realizowane będzie poprzez:

1. Egzekwowanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz obowiązków wynikających z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice.

2. Wprowadzenie bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku psów należących do ras agresywnych,  mieszańców tych ras – także obowiązku prowadzenia na terenach publicznych w kagańcu.

3. Informowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną, zarządcami lokali mieszkalnych oraz sołtysami, o obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

Rozdział 2.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych

§ 5.

Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice będzie realizowane poprzez:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku realizowane będzie przez wyłonioną w formie przetargu Przychodnię Weterynaryjną w ramach umowy o sprawowanie obsługi weterynaryjnej Miejsca Tymczasowego Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt, prowadzonego przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o.

2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

a) Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące na podstawie zgłoszeń właścicieli, zarządców nieruchomości oraz innych osób mieszkających w Gminie Kozienice.

b) Zapewnienie dokarmiania przez opiekunów społecznych, może się odbywać na podstawie zawartych umów z Gminą Kozienice. Osoba chcąca pełnić funkcję opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć deklarację do Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

c) Bezdomne koty mogą być dostarczane do Przychodni Weterynaryjnej w Kozienicach, wyłonionej w formie przetargu, przez społecznych opiekunów, zarządców i administratorów nieruchomości w celu dokonania zabiegów kastracji, sterylizacji i znakowania. Gmina Kozienice pokrywa 100% kosztów wykonanych zabiegów. Po wykonanym zabiegu koty wypuszczane będą w miejscu ich bytowania.

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

a) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kozienice ma charakter stały i realizowane będzie z częstotliwością wynikającą z potrzeb. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą wykonywane w sposób humanitarny, nie stwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia z zachowaniem ostrożności, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

b) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. na podstawie zawartego z Gminą Kozienice porozumienia.

4. Obligatoryjna kastracja, sterylizacja i znakowanie wyłapanych zwierząt.

a) Każde zwierzę przebywające w Miejscu Tymczasowego Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt, podlega obowiązkowi kastracji, sterylizacji i znakowania.

b) Zabiegi kastracji, sterylizacji i znakowania wyłapanych zwierząt, wykonywane będą w Przychodni Weterynaryjnej w Kozienicach, wyłonionej w formie przetargu.

c) Gmina Kozienice zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości 80% kosztów kastracji, sterylizacji i znakowania na następujących zasadach:

- dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Kozienice, którzy są właścicielami lub opiekunami zwierząt,

- właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę dostarcza je do Przychodni Weterynaryjnej w Kozienicach wyłonionej w formie przetargu, w celu przeprowadzenia zabiegu oraz wypełnia oświadczenie (zał. nr 2 do uchwały), zawierające klauzulę o jawności danych osobowych. Lekarz weterynarii po wykonaniu zabiegu przekazuje oświadczenie do Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

- właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 20% kosztów zabiegu po jego wykonaniu,

- na warunkach określonych w umowie, KGK Sp. z o. o, płaci 80% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku, do którego dołącza oświadczenie (zał. nr 2 do uchwały),

- zabiegi sterylizacji, kastracji i znakowania identyfikatorem elektronicznym dofinansowane są tylko właścicielom i opiekunom, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Dofinansowanie przysługuje właścicielom lub opiekunom, do jednego psa i kota w roku.

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

a) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kozienice realizowane będzie poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony zwierząt z wolontariuszami oraz nauczycielami szkół i przedszkoli z terenu Gminy Kozienice. Informacje o możliwości adopcji będą zamieszczane w lokalnej telewizji.

b) Ponadto będą przekazywane informacje dla mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

6. Gmina Kozienice pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów lub kotów posiadających właścicieli pod warunkiem podpisania przez właściciela oświadczenia, (zał. 2 do uchwały) i doprowadzenia suki lub kotki (od której pochodzi usypiany miot) w celu wykonania zabiegu sterylizacji w terminie wyznaczonym przez lekarza weterynarii. W przypadku niedopełnienia w/w zobowiązania koszt kolejnego uśpienia ślepego miotu będzie pokrywał właściciel.

Określa się następujące zasady finansowania zabiegów uśpienia ślepych miotów:

a) Usypiane mogą być wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia im właścicieli.

b) Zabiegi wykonywane będą w Przychodni Weterynaryjnej w Kozienicach wyłonionej w formie przetargu.

c) KGK Sp. z o.o. dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii zgodnie z zawartą umową.

d) Zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i kotów dofinansowane będą tylko właścicielom i opiekunom, którzy są mieszkańcami Gminy Kozienice i wypełnili oświadczenie (zał. 2 do uchwały).

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich.

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w przypadku odebrania zwierząt właścicielowi na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Kozienice, wskazuje się gospodarstwo rolne Bogusława i Joanny Kwaśnik, Stanisławice 99.

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Przychodnia Weterynaryjna wyłoniona w formie przetargu w ramach umowy o sprawowanie opieki weterynaryjnej Miejsca Tymczasowego Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt, prowadzonego przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Kozienicach przy ul. Przemysłowej 15, zapewni dyspozycyjność lekarza weterynarii 24 godz./dobę.

§ 6.

Wysokość środków finansowych na realizację programu.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice realizuje na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Kozienice, Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15.

Koszt realizacji programu ponosi Gmina Kozienice.

Maksymalna kwota przeznaczona na realizację niniejszego programu jest określona w uchwale budżetowej Nr XL/412/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2013 r. i wynosi 200 000 zł., w tym na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami obejmującą w szczególności:

a) Utrzymanie Miejsca Tymczasowego Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej                                                                       - 70 000 zł.

b) Koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt                                           - 65 000 zł.

c) Koszty zabiegów i znakowania                                                         - 55 000 zł.

d) Inne wydatki                                                                                     -10 000 zł.

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie usług i dostaw zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Koordynatorem programu jest Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach


Mariusz Prawda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/443/2014
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/443/2014
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/443/2014
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »