| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/205/14 Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie od godz. 8:00 do godz. 13:00.

§ 2. Opłacie podlegają usługi opiekuńczo-wychowawcze sprawowane w czasie przekraczającym i poza godzinami wymienionymi w § 1.

§ 3. 1) Opłata za świadczone usługi przez przedszkole i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, o których mowa w § 2. wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń. Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

2) Opłatę miesięczną ustala się na podstawie ilości zadeklarowanych przez rodziców (opiekunów prawnych) godzin dziennego korzystania dziecka z usług przedszkola (oddziału przedszkolnego) powyżej 5 godzin i ilości dni roboczych w miesiącu pomnożoną przez kwotę wymienioną w ust. 1.

3) Opłata miesięczna wnoszona jest do dnia 10 każdego miesiąca. Za dni nieobecności dziecka wniesiona opłata podlega zaliczeniu na następny miesiąc lub zwrotowi.

4) Opłata nie obejmuje kosztów żywienia dziecka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasnosielc.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnosielc.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązywania od 01 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Grabowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »