| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/386/2014 Rady Miasta Sulejówek

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulejówku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.[2])), uchwala się, co następuje:

§ 1. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała  Rady Miasta Sulejówek nr 389/XLIII/01 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku, uchwała  Rady Miasta Sulejówek Nr 314/LIX/06 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku oraz uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr 259/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek


Adam Lesiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/386/2014
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 lutego 2014 r.

Statut
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

I. Postanowienia ogólne

§ 1.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku, zwany dalej „Ośrodkiem", działa w szczególności w zakresie i na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1456);

3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1228, z późn.zm. );

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn.zm.);

5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.);

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.);

7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375);

8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966, poz. 984);

9) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn.zm.);

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.);

11) ustawy z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,z póżn.zm.);

12) uchwały Nr 119/XXXII/92  Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku;

13) innych ustaw i stosownych przepisów prawa;

14) niniejszego Statutu.

§ 2.1. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Sulejówek.

2.  Siedziba Ośrodka mieści się w Sulejówku przy ul. Świętochowskiego 4.

II. Zakres działania i zadania Ośrodka

§ 3.1. Celem działania Ośrodka jest:

1) umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze  środowiskiem;

2. Do podstawowych zadań Ośrodka należy realizacja zadań własnych Gminy i zadań   zleconych, w tym w szczególności:

1) opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, z uwzględnieniem  zagadnień z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych  programów, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;

3) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

4) prowadzenie obsługi organizacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek;

5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,

6) prowadzenie pracy socjalnej;

7) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych;

8) kierowanie mieszkańców Miasta Sulejówek do domu pomocy społecznej w przypadkach przewidzianych przepisami prawa i ponoszenie odpłatności za ich pobyt;

9) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską ekologiczną lub żywiołową;

10) realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę  poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych, w tym m.in. program dożywiania dzieci;

11) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego  ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP;

12) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;

13) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawanie pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

14) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;

15) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

16) przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych.

§ 4.W realizacji swoich zadań Ośrodek może współpracować podmiotami zewnętrznymi, w tym z organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi posiadającymi oraz nie posiada-jącymi osobowości prawnej, a także osobami fizycznymi.

III. Organizacja Ośrodka

§ 5.  1 . Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, który także reprezentuje go na zewnątrz.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka, w tym nawiązanie i rozwią-zanie stosunku pracy,  wykonuje Burmistrz Miasta Sulejówek, dalej zwany „Burmistrzem”.

3. Kierownik Ośrodka odpowiada za organizację pomocy społecznej na terenie Miasta Sulejówek, dysponuje środkami finansowymi na pomoc społeczną oraz odpowiada za jej poziom i realizację.

4. Podczas nieobecności Kierownika, działalnością Ośrodka kieruje jego zastępca lub inny    upoważniony przez Kierownika pracownik Ośrodka.

5. Kierownik Ośrodka, na podstawie odrębnych upoważnień Burmistrza lub Rady Miasta prowadzi postępowania i wydaje decyzje   administracyjne w indywidualnych sprawach pozostających w zakresie działania Ośrodka.

6. O ile przepisy szczególne przewidują taką możliwość, upoważnienia, o których mowa w ust. 5, mogą być również udzielone innemu pracownikowi na wniosek Kierownika Ośrodka.

7. W sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka, Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia.

8. W stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje  Kierownik Ośrodka.

9. Sprawy związane ze swoją działalnością Ośrodek prowadzi samodzielnie.

§ 6.  1. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika Ośrodka.

2. W strukturze Ośrodka, do prowadzenia poszczególnych rodzajów spraw, mogą zostać wyodrębniane wewnętrzne komórki organizacyjne (sekcje, działy, itp.).

§ 7. Kierownik Ośrodka w terminie do 31 marca każdego roku przedkłada Radzie Miasta Sulejówek sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok poprzedni oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 8.  1. Nadzór nad działalnością Ośrodka, w tym nad realizacją zadań własnych Gminy, sprawuje Burmistrz

2. Nadzór nad merytoryczną działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

IV. Majątek i działalność finansowa Ośrodka

§ 9. Majątek Ośrodka stanowi własność Miasta Sulejówek.

§ 10.1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi dla tych    jednostek w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i innych przepisach prawa.

2. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowywany na podstawie uchwały budżetowej  Miasta Sulejówek.

4. Kierownik Ośrodka może zaciągać zobowiązania na realizacje zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym Ośrodka.

5. Zaciąganie zobowiązań przez Kierownika Ośrodka wymaga kontrasygnaty Głównego Księgowego Ośrodka.

V. Postanowienia końcowe

§ 11.Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, mogą być wprowadzone się w formie przewidzianej dla jego uchwalenia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr LV/386/2014
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 lutego 2014 r.

Od dnia uchwalenia dotychczas obowiązującego statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku minęło ponad 7 lat, w którym to czasie znacznie zmieniły się zarówno zakres zadań i obowiązków gmin z zakresu pomocy społecznej, jak i podstawowe akty prawa regulujące podstawy działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Te wszystkie okoliczności spowodowały konieczność opracowania nowego statutu, którego treść musi być dostosowana do obecnych zadań i obowiązków, które w imieniu Miasta Sulejówek realizuje MOPS w Sulejówku. W szczególności należy podkreślić, że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, 154 i 866 oraz Dz. U z 2012 r.  poz. 1519),  która wprowadza nowe lub znacząco modyfikuje istniejące dotychczas zadania gmin w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej.

              Nadanie MOPS w Sulejówku nowego statutu należy zatem uznać za konieczne.


[1]) Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318

[2]) Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »