| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/307/2014 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie ustanowienia Nagrody im. Mikołaja Oleśnickiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania, ochrony kultury, edukacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645 i 1318.), Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia sie doroczną Nagrodę im. Mikołaja Oleśnickiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury Miasta i Gminy Lipsko.

§ 2. Warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku


mgr Marek Łata


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/307/2014
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/307/2014
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Regulamin przyznawania Nagród im. Mikołaja Oleśnickiego

§ 1.Nagrody im. Mikołaja Oleśnickiego wręcza się za osiągnięcia w dziedzinie na obradach sesji RadyMiejskiej w Lipsku zwoływanej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

- twórczości artystycznej,

- upowszechniania kultury,

- ochrony kultury,

- osiągnięcia edukacyjne,

zwane dalej Nagrodami, przyznawane są za całokształt działalności lub osiągnięcia w roku poprzednim o istotnym znaczeniu w promocji Miasta i Gminy Lipsko.

§ 2.

1. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Lipsko, osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Miasta i Gminy Lipsko.

2. Nagrody są przyznawane raz w roku.

3. Nagrody mają formę honorową - wręczenie statuetki.

4. Wzór graficzny statuetki stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Wysokość i liczba nagród jest ustalana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku poprzedzona akceptacją stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku.

§ 3.Rada Miejska może przyznać nagrodę z inicjatywy własnej, Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko lub nawniosek:

- instytucji kultury,

- placówki oświatowej,

- stowarzyszeń,

- radnego Rady Miejskiej.

§ 4.Wniosek powinien zawierać:

- dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,

- informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni),

- uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenia dla kultury.

- W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7

dni od dnia powiadomienia.

§ 5.Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

- złożenia po terminie,

- cofnięcia przez wnioskodawcę,

- rezygnacji kandydata,

- braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 6.Kandydat oceniany jest na podstawie następujących kryteriów:

1) liczba i poziom dzieł artystycznych i projektów kulturalnych np. wystaw, wydanych utworów, nagranych płyt, wykonanych koncertów i innych, udokumentowanych np, recenzjami, opiniami, rekomendacjami, nagrodami, wyróżnieniami, udziałem w konkursach, festiwalach itp. oraz ich zasięg (wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy),

2) zaangażowanie w działania artystyczne i kulturalne na rzecz miasta i mieszkańców,

3) aspekt promocyjny w działalności twórczej lub animatorskiej.

§ 7.Rada Miejska w Lipsku proponuje nagrody w następujących kategoriach:

1. Twórczość artystyczna.

- za szczególne osiągnięcia twórcze, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp. lub za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji.

2. Upowszechnianie kultury.

- za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie za wspieranie młodych talentów z terenu Miasta i Gminy Lipsko, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności.

3. Ochrona kultury.

- za zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego Miasta i GminyLipsko lub stworzenie szczególnego projektu kulturalnego z zakresu ochrony dziedzictwakulturowego Miasta i Gminy Lipsko.

4. Osiągnięcia edukacyjne.

§ 8.Rada Miejska w Lipsku może odstąpić od zaproponowania laureatów w danym roku, jeżeli uzna, że żaden ze zgłoszonych kandydatów nie spełnia kryteriów formalnych bądź merytorycznych konkursu.

§ 9.Informacje o przyznanych nagrodach publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »