| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/314/2014 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 83) i art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645 i 1318.), Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Lipsko.

§ 2. 1. Bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stosuje się do nieruchomości zabudowanych garażami oraz na cele mieszkaniowe, a także przeznaczonych pod tego typu zabudowę.

2. Ustala się stawkę procentową bonifikat, o których mowa w ust. 1, w wysokości 90%.

§ 3. Bonifikata, o której mowa w § 2, może być udzielona:

1) Użytkownikom wieczystym, którzy nie zalegają z opłatami rocznymi z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;

2) Użytkownikom wieczystym którzy dokonają jednorazowo należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  prawo własności.

§ 4. W sprawach wszczętych, a nie zakończonych, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Lipsku nr L/281/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku


mgr Marek Łata


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości umożliwia stosowanie bonifikat od opłat za  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Zgodnie z art. 4 ust.7 pkt 2 oraz ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, organ wydający decyzję może udzielić bonifikaty od wyżej wymienionej opłaty za zgodą właściwej rady udzieloną w drodze uchwały. W uchwale rady gminy określa się w szczególności warunki udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych.

Zaproponowana bonifikata w wysokości 90% jest równa bonifikacie udzielanej użytkownikom wieczystym nieruchomości zabudowanych garażami oraz wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, na podstawie wcześniejszej uchwały Rady Miejskiej. W celu umożliwienia wszystkim użytkownikom wieczystym skorzystania z bonifikaty na tych samych zasadach zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, podlega zatem publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »