| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/284/2014 Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego

Na podstawie art.  40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                       (Dz. U. z 2013 poz. 260 ze zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1 m2pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie  drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajecie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2powierzchni dróg powiatowych, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do szerokości 20% -                                                         2,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości –                             6,00 zł,

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni –    12,00 zł

2. Stawki określone w §2 ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych oraz pasów dzielących.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala                    się stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje                   się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt.2 ustala              się następujące roczne stawki opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w pasie drogowym –                                                                                     40,00 zł

2) na drogowym obiekcie inżynierskim –                                           300,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym                             lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 ustala                    się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 0,60 zł,

2) reklamy:

a) o powierzchni nie przekraczającej 1 m2umieszczonej nad lub                  na obiekcie, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza zawierająca wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej – 0,80 zł,

b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz- 0,20 zł,

c) pozostałych reklam – 3,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VXIII/128/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »