| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/233/2014 Rady Gminy Jakubów

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 01.04.2014 roku do 31.03.2015 roku"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn zm.) oraz art. 11a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 roku, poz. 856, j.t.)Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 01.04.2014 roku do 31.03.2015 roku”, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jakubów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Domański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/233/2014
Rady Gminy Jakubów
z dnia 31 marca 2014 r.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jakubów w okresie od 1.04.2014 roku do 31.03.2015 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Celami Programu są:

1. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Jakubów w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy o ochronie zwierząt.

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Jakubów.

5. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 2. Wykonawcami Programu są:

1. Gmina Jakubów.

2. Schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt, mający podpisaną umowę ze schroniskiem.

3. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.

II. Zapobieganie bezdomności zwierząt

§ 3. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku na podstawie umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą z zakresu ochrony zwierząt, mającym podpisaną umowę ze schroniskiem.

2. Umowa z przedsiębiorcą, który na terenie Gminy Jakubów jest odpowiedzialny za m.in. umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku jest zawierana po wcześniejszym przeprowadzeniu przez Wójta Gminy Jakubów postępowania w trybie tzw. zapytania ofertowego lub, gdy wartość usługi w skali roku budżetowego przekroczyłaby kwotę 14 000 euro w trybie procedury zamówienia udzielonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i prowadzenie schronisk może zostać powierzone tylko i wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie i będącym pod nadzorem służb weterynaryjnych.

4. Podmiot odpowiedzialny za odławianie będzie przekazywał Gminie pełną dokumentację dotyczącą: odłowienia zwierzęcia, przekazania zwierzęcia do schroniska, oddania zwierzęcia do adopcji, odnalezienia właściciela zwierzęcia, uśpienia zwierzęcia.

5. W przypadku braku miejsca w schronisku dla zwierząt, zwierzęta bezdomne powinny być umieszczone w innym schronisku na podstawie umowy z jednostką je prowadzącą oraz przebywać pod opieką firmy odławiającej zwierzęta do czasu znalezienia takiego miejsca.

6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Jakubów, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.

III. Pomoc bezdomnym zwierzętom

§ 4. W przypadku stwierdzenia kotów wolno żyjących, opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie poprzez:

1. Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące.

2. Prowadzenie rejestru zgłaszających się mieszkańców, którzy chcą pełnić rolę opiekunów społecznych dla kotów wolno żyjących.

3. Ponoszenie kosztów dokarmiania kotów wolno żyjących na wniosek zarejestrowanych w Urzędzie Gminy Jakubów opiekunów społecznych.

4. W miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.

5. Ponoszenie kosztów sterylizacji kotów wolno żyjących w miarę istniejących potrzeb na wniosek mieszkańców gminy.

§ 5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez umowę z podmiotem mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.

IV. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom

§ 6. 1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Jakubów realizowane jest poprzez odławianie bezdomnych zwierząt.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały - na interwencję od mieszkańców gminy o zabłąkanych lub porzuconych przez człowieka zwierzętach oraz policji w przypadku zdarzeń drogowych.

3. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

4. Odławianie bezdomnych zwierząt, o którym mowa w ust. 2, będzie przeprowadzane po uprzednim stwierdzeniu i pisemnym zaświadczeniu przez danego sołtysa sołectwa lub w razie jego nieobecności członka rady sołeckiej, na terenie którego dane zwierzę przebywało, iż zwierzę to nie ma właściciela.

5. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

V. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.

§ 7. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszenia ich w schronisku, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1. Prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu gminy, za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1, z którym Gmina Jakubów zawrze umowę na świadczenie usług w tym zakresie.

2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

3. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej Gminy Jakubów.

§ 9. 1. Jako czasowe miejsce dla bezdomnych lub źle traktowanych zwierząt gospodarskich wyznacza się gospodarstwo rolne Pana Zygmunta Wocial, mieszczące się w miejscowości Jakubów.

2. Jednocześnie niezwłocznie po umieszczeniu zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 10. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt.

2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez gminę.

3. Zwierze usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń.

4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby.

VI. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 11. Gmina Jakubów w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt między innymi poprzez rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Gminy Jakubów oraz w kwartalniku gminnym.

VII. Źródła finansowania realizacji programu

§ 12. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Jakubów.

2. Przewidywana wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 5 000,00 złotych.

3. Środki wydatkowane będą w oparciu o rzeczywiste potrzeby związane z wykonaniem planu.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 13. W celu realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych Gmina Jakubów może udzielić organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, pomocy w różnych formach, w szczególności:

a) udostępnienia lokalu na spotkania otwarte,

b) promocji w podejmowaniu działań,

c) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »