| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 290/14 Wójta Gminy Korytnica

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) postanawiam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt


Stanisław Komudziński


Wyjaśnienie

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Korytnica za 2013 rok

Dochody w 2013 roku

Wykonanie dochodów ogółem na plan  18.765.876 zł wynosi  18.363.844,65 zł, co  stanowi 97,86 %. 

W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco:

- dochody bieżące plan  18.490.876 zł - wykonanie 18.148.194,65 zł, tj. 98,15 %,

- dochody majątkowe (inwestycyjne) plan 275.000 zł wykonanie 215.650 zł, tj. 78,42 %.

Porównując plan dochodów na początek roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku nastąpiło zwiększenie planu
w dochodach bieżących o 1.943.636 zł oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych (inwestycyjnych)
o 565.000 zł.

W dziale 756 –  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonaniedochodów ogółemwynosi 95,45 %.

Dochodami w tym dziale są podatki i opłaty płacone przez osoby fizyczne i osoby prawne oraz udziały gminy
w dochodach budżetu państwa. Poza dochodami uzyskanymi z wpływów dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dochody w dziale 756 stanowią drugą, co do wielkości planowanych dochodów budżetowych pozycję.

Ze względu na istotny ich wpływ na realizację dochodów budżetowych gminy wymagają one bardziej szczegółowego omówienia. Ogólne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 95,45 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów w dziale 756 przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku z działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie 85,52% planu. Zaległość końcowa wynosi 5.402,93 zł. Dochody te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego
w Węgrowie.

Podatki od osób prawnych.

1) Podatek od nieruchomości został wpłacony w 83,09 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 180.740,45 zł.  Wystawiono 18 upomnień na kwotę 62.411,50 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 12.755 zł.

2) Podatek rolny został wpłacony w 90,83 %. Zaległości na koniec roku wynoszą    1.128,60 zł.
Wystawiono 6 upomnień na kwotę 1.285 zł.

3) Podatek leśny został wpłacony w 108,72 %. Zaległość na koniec roku wynosi 1 zł.

4) Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany naszej gminie przez
Urząd Skarbowy w Węgrowie otrzymaliśmy kwotę 14.335 zł tj. 150,89 % planu.

Podatki od osób fizycznych.

Dla osób fizycznych podatki rolny, leśny i od nieruchomości stanowią łączne zobowiązanie pieniężne wsi.

1) Podatek od nieruchomości – wpłacono 298.295,24 zł tj. 106,53 % planu. Zaległości
w stosunku do należności wynoszą 42.898,96 zł.

2) Podatek rolny – wpłaty 714.995,21 zł tj. 89,37% planu. Zaległości wynoszą
102.826,13 zł.

3) Podatek leśny – wpłaty 100.582,75 zł tj. 100,58 % planu. Zaległości w stosunku do należności
wynoszą 14.465,18 zł.

Wpłynęło 52 podania o umorzenie zobowiązań pieniężnych i odsetek od nich. 46 podań załatwiono pozytywnie. Umorzono zobowiązania pieniężne na kwotę 15.909 zł. Umorzenia stanowią 0,12 % należności. Wystawiono 3 175 upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 667.461,63 zł i 23 tytuły wykonawcze na kwotę 23.081 zł.
Odroczono termin płatności na kwotę 2.667 zł.

Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 14.811,99 zł – korzystało z nich 308 rolników,

2) ulgi inwestycyjne na kwotę 46.252,82 zł, - korzystało z nich 54 rolników.

Ogółem zastosowane w 2013 roku ulgi ustawowe wynoszą 61.064,81 zł. Od 2004 roku ulgi te nie podlegają refundacji z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów.

Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2013 rok wynosiła 75,86 zł

za 1 dt żyta i została obniżona przez Radę Gminy do kwoty 42 zł za 1 dt żyta, skutki obniżenia wynoszą 596.903 zł.  Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2013 rok wynoszą 328.780 zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych wynoszą  48.826 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek wszystkich podatków na 2013 rok wynoszą  974.509 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą 412.515,21 zł, a z podatku
od środków transportowych 2.394,29 zł, co daje razem kwotę 414.909,50 zł. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 22.838,46 zł, a skutki odroczenia terminu płatności 2.667 zł.
Ogółem wszystkie skutki wynoszą  1.414.923,96 zł i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów subwencji dla gminy na 2015 r.

4) Podatek od środków transportowych – wpłaty wynoszą 114.487,60 zł, tj. 81,78 % planu. Zaległości na koniec roku wynoszą  38.647,20 zł.

W 2013 roku na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 40 sztuk upomnień na kwotę 151.341 zł. Upomnienia zostały wystawione na wszystkie zalegające pozycje podatkowe. W 2013 roku wpłynęło
6 podań o umorzenie podatku od środków transportowych. Umorzono podatek w wysokości 6.928,56 zł.

W porównaniu z 2012 r. umorzenia podatków w 2013 r. są wyższe o kwotę 4.169,46 zł. 

5) Podatek od spadków i darowizn – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie i Wołominie wynoszą 21.776 zł tj. 181,47 % planu.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie oraz od innych Urzędów Skarbowych z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz Białegostoku wynoszą 105.439 zł. Realizacja wynosi 95,90% planu. Na realizację dochodów z tytułu tego podatku gmina nie ma wpływu. Nie można także precyzyjnie określić planu tych dochodów, gdyż w niektórych latach są wysokie a innych spadają. Podatek ten jest pobierany między innymi przez notariuszy i banki, i zależy od ilości, wysokości zawieranych transakcji oraz ustawowych stawek, które ulegają obniżeniu.

7) Wpływ z opłaty skarbowej, wynoszą  25.190 zł tj. 193,77 % planu.

8) Wpływy z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż alkoholu wynoszą 59.282,38 zł tj. 95,62 % planu.

9) Wpływy za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 110.222,80 zł tj. 79,87 % planu.
Plan dochodów z tych opłat był ustalony szacunkowo.

10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

    Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów
w formie udziału 37,42% wpływów ogółem, został zrealizowany w 103,65 % i wynosi 2.277.072 zł na plan 2.196.800 zł. Plan dochodów z tego podatku nie został przyjęty

w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów tj. kwocie 2.363.227 zł. Zaplanowaliśmy dochody
w kwocie 166.427 zł niższej niż zaproponowało Ministerstwo Finansów. Być może powodem niższego wykonania jest to, że część naszych mieszkańców przeniosła się do urzędów skarbowych w Warszawie ze względu na miejsce pracy.  

Gdyby utrzymano wersję propozycji planu Ministerstwa Finansów wykonanie wyniosłoby 96,35 %.

  Podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 1.576,46 zł  tj. 26,27 % planu.
Udział z tego podatku otrzymaliśmy z Urzędów Skarbowych w Węgrowie, Warszawie i Radomiu.

W porównaniu z danymi dotyczącymi wykonania dochodów budżetowych za 2012 r. w roku 2013 nastąpiło zwiększenie zaległości z tytułu podatków i opłat o 57.947,43 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 380.731,52 zł
i stanowią 2,07 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem.  Zaległości alimentacyjne należne gminie
na koniec 2013 r. wyniosły 268.248 zł. Na wszystkie zaległości z tytułu niepłacenia alimentów są wystawione tytuły egzekucyjne, jednak ich ściągalność przebiega powoli i wyegzekwowane z zarobków kwoty nie są wysokie.

Zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą 1.812 zł. W celu wyegzekwowania należności Wójt Gminy
w 2012 r. skierował stosowny wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego w Węgrowie. Wyrokiem Sądu pozwany miał uregulować zaległość wraz z odsetkami. Gmina wystąpiła o egzekucję tej zaległości do Komornika Sądowego w Węgrowie. Jednak bezskutecznie.   

Wykonanie dochodów w 2013 roku ogólnie przedstawia się zadawalająco. Jednak nie wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100 %. Wystąpił wzrost zaległości podatkowych. Egzekucja prowadzona przez Urząd Skarbowy jest mało skuteczna. Dostajemy protokoły nieściągalności zamiastściągniętych kwot zaległości.
W zakresie egzekucji zaległości podatkowych gmina ma niewielkie możliwości, liczymy na Urząd Skarbowy.

Nie otrzymaliśmy dotacji ze środków UE w wysokości 7.320 zł na wydanie publikacji książkowej „Strażacy Ziemi Korytnickiej” Wpłynęła na konto gminy w marcu 2014 r.

Dotacje na pomoc społeczną z budżetu państwa wpłynęły w wysokości złożonego zapotrzebowania. Niewystarczająca jest dotacja, tylko 42.319 zł na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w 2013 roku

Wykonanie ogólne wydatków wynosi 17.437.389,80 zł, co stanowi na plan 18.368.765 zł 94,93  %.

Plan wydatków budżetowych na koniec 2013 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy na początek roku uległ ogólnie zwiększeniu o  2.098.636 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków nastąpiły w wyniku zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów. Stosowne uchwałyzostały podjęte przez Radę Gminy lub zarządzenia przez Wójta Gminy.

Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan wydatków został zwiększony o kwotę 364.058  zł, natomiast na wydatki bieżące o kwotę ogólnie 1.734.578 zł. 

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,18 % w tym między innymi: wynagrodzenia i składki od nich naliczone -realizacja 98,04 %, dotacje przekazane  87,12 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,68 %,  wydatki naobsługę długu gminy 88,95 %,  wydatki na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii 88,02 %.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 93,26 %. Na plan 2.374.737 zł wydano 2.214.745,75 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2013 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku wyniósł po zmianach 2.374.737 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 2.214.745,75 zł, co stanowi 93,26 % planu.

Realizowane w 2013 roku inwestycje:

1) Przekazano dwie dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację programów informatycznych, z których gmina będzie korzystała w swej pracy na kwotę 8.473,94 zł na plan 8.475 zł. Kwotę 1.681,08 zł Samorząd Województwa zwrócił jako niewykorzystaną.

2) Wykonano zatokę autobusową w miejscowości Kąty za kwotę 10.098,30 zł.

3) Wykonano przebudowę dróg gminnych w Wielądkach i Rabianach za kwotę  259.101,18 zł.

4) Za wykonaną przebudowę dróg gminnych w Jaczewie i Sekłaku zapłacono 507.217,67 zł,

5) Wykonana została przebudowa drogi gminnej w Sewerynowie, koszt prac 128.781 zł, nadzór inwestorski 4.000zł, mapa do celów projektowych 6.500 zł – ogółem 139.281 zł.
Otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie tego zadania w kwocie 55.000 zł.

6) Za wykonanie oświetlenia ulicznego w Rowiskach zapłaciliśmy 43.961,68 zł.

7) Za modernizację oświetlenia ulicznego w Turnie, Górkach Grubakach, Górkach Średnich, Górkach Borzych,Jaczewie i Zakrzewie zapłaciliśmy 187.713,34 zł. Na wykonanietego zadania otrzymaliśmy
dotacjęzWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację
w wysokości 46.900zł.

8) Za wykonaną przebudowę świetlicy w Kątach w ramach „Odnowy centrum wsi” zapłacono 198.095,38 zł, a za nadzór techniczny 6.000 zł.

9) Za wykonanie przebudowy świetlicy w Roguszynie w ramach „Odnowy centrum wsi” zapłacono 261.295,10 zł, nadzór inwestorski 9.000 zł.

10) Remont chodnika w Woli Korytnickiej w ramach „Odnowy centrum wsi” to kwota 298.976,54 zł,
nadzór 4.880 zł.

11) Za remont drogi w miejscowości Roguszyn zapłacono kwotę 185.894,72 zł, za nadzór inwestorski 3.000 zł.

12) Za remont chodnika w miejscowości Kąty zapłacono 90.897,98 zł, za nadzór 2.540 zł.

Realizacja budżetu za 2013 r. w zakresie oświaty

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów.
Z tej pomocy korzystali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, którzy mieszkają na terenie gminy Korytnica. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy na osobę wynosi 456 zł. Na powyższe zadanie wydanokwotę 53.817,00 zł. Skorzystało 181 uczniów.

114 uczniów klas I, II, III, V szkół podstawowych i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszej gminy otrzymało pomoc finansową na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Na tę formę pomocy wydano 28.630,85 zł.
W 2013r. było realizowane pięć projektów ze środków unijnych.

W Szkole Podstawowej w Sewerynowie realizowany był do 28.02.2013r. projekt pt. „Pokonuj trudności, rozwijaj zdolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W 2013 roku wydano 35.289,26zł.

W Szkole Podstawowej w Maksymilianowie realizowany był do 31.10.2013r. projekt pt. „Przedszkole przy szkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W 2013r. wydano 70.176,05 zł.

W Szkole Podstawowej w Korytnicy, Górkach Grubakach, Pniewniku i Maksymilianowie zapłacono kwotę 18.962,98zł za zajęcia realizowane w ramach projektu „Dogońmy najlepszych”.

W Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach były realizowane dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „ Dziecięca Akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. W 2013r. zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 6.450,72zł i zapłacono za zajęcia 16.754,40 zł.

Od września 2013roku rozpoczęto realizację projektu „Krok w przyszłość”. W pięciu szkołachpodstawowych zakupione zostały pomoce dydaktyczne, za które zapłacono 63.272,69 zł i były realizowane zajęcia, na które wydano 25.155,77 zł.

Z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy dotację w wysokości 19.627 zł
nazadania pn” Chrońmy środowisko w naszej gminie- cykl gminnych konkursów w zakresie edukacji ekologicznej
i zadanie: gminne konkursy o tematyce ekologicznej pt” Dbamy o świat, choć mamy mało lat” oraz dotację
wwysokości 17.385 zł na cykl warsztatów ekologicznych o ochronie powietrza dla uczniów szkół podstawowych
z gminy Korytnica.

Zadania własne

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe
w wysokości  639.478,06 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 16.040 zł,

- na zatrudnienie asystenta rodziny 5.400 zł,

- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 45.000 zł,

- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 193.500 zł,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 103.800 zł,

- na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu otrzymaliśmy 73.000 zł,

- jako częściowy zwrot – 20% wydatków wykonanych w 2012 r. w ramach funduszu sołeckiego 70.196,21 zł.

- na wypłatę stypendiów otrzymaliśmy 43.053 zł, a na zakup wyprawki szkolnej 28.630,85 zł.

Na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z 26 budynków otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 17.074,80 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 17.074,80 zł, tj. ogółem 34.149,60 zł. 

Zadania własne na pomoc społeczną

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe
w wysokości 431.340 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

 1. Na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej                                                                                                                   16.040,00 zł
 2. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej                              45.000,00 zł
 3. Na wypłatę zasiłków stałych                                                                                    193.500,00 zł
 4. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                             103.800,00 zł
 5. Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz koszty dowozu posiłków                                                                                                                                                                         73.000,00 zł

Zadania zlecone.

              W 2013 roku otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.095.842,19 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników  576.591,77 zł,

- prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej 42.319 zł,

- na pomoc społeczną 2.475.005,60 zł,

- na zadania z zakresu obrony narodowej 500 zł,

- na zadania z zakresu obrony cywilnej 298,82 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach otrzymaliśmy dotacje w kwocie 1.127 zł, która została wydana na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W 2013 roku otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej w wysokości  2.475.005,60 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań:

 1. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                        2.389.203,20 zł
 2. Na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki
  z pomocy społecznej                                                                                                        2.120,40 zł
 3. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

      22.500,00 zł

 1. Na wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                               61.182,00 zł

Z pomocy Społecznej najwięcej środków było wydanych na świadczenia rodzinne dla 466 rodzin w wysokości 2.147.253,50 zł i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla25 rodzin w wysokości 152.480,00 zł.
Zaświadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla dwójki dzieci zapłacono 22.500,00 zł. Na wsparcie 36 osóbpobierających świadczenia pielęgnacyjne wydano 59.400 zł.

Kredyty i pożyczki 

              Gmina Korytnica zaciągnęła w 2013 r. jedną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 43.800 zł – na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korytnica”. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym. Pożyczka będzie spłacona w 2015 r – 21.900 zł i w 2016 r. - 21.900 zł w czterech równych ratach każdego roku.

W 2013 r. została umorzona kwota 29.700 zł pożyczki na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie.

Do spłacenia na 31 grudnia 2013 r. mamy 7 pożyczek z WFOŚiGW na ogólną kwotę 3.194.014 zł w tym ostatnia rata wwysokości 9.900 zł na wykonanie termomodernizacji szkoływ Maksymilianowie.

W 2013 r. spłaciliśmy pożyczki do WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 914.814 zł oraz odsetki od pożyczek
w kwocie 126.504,20 zł.

Relacja kwoty długu do wykonanych na 31.12.2013r. dochodów budżetowych wynosi 19,99 % (limit to 60 %) natomiast łączna kwota spłaconych rat pożyczek wraz z odsetkami wynosi 6,11 % (limit to 15 %) planowanych
w2013 r. dochodów budżetowych.
W 2013r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W 2013 r. Gmina zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie trzy pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej ze środków PROW.

1)  Na „Odnowę centrum wsi Kąty” – umowa z BGK na 170.000 zł, pożyczka udzielona
      w wysokości 133.064,63 zł. Pożyczka została spłacona w lutym 2014 r. 

2)   Na „Odnowę centrum wsi Wola Korytnicka” – umowa z BGK na 200.000 zł, pożyczka
       udzielona w wysokości 153.038,83 zł. Pożyczka została spłacona w lutym 2014 r.

3)   Na „Odnowę centrum wsi Roguszyn” – umowa z BGK na 280.000 zł, pożyczka udzielona
      w wysokości 190.179 zł. Do dnia dzisiejszego niespłacona.

Odsetki od tych pożyczek wynosiły 1,12 % tj. 854,34 zł.

Zadłużenie na koniec 2013 r. w BGK to kwota 476.282,46 zł.

Łączne zadłużenie gminy na koniec 2013 r. wynosiło 3.670.296,46 zł.

W dniu 28.02.2013r. spłacona została pożyczka do BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie
„Odnowy centrum wsi Górki Borze” w kwocie 104.306,31 zł oraz odsetki w wysokości 279,06 zł. Pożyczka
była zaciągnięta w 2012 r.

Rok budżetowy 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości 926.454,85 zł.

Wydzielone rachunki w samorządowych oświatowych jednostkach budżetowych.

Wydzielonerachunki w samorządowych oświatowych jednostkach budżetowych zostały utworzone w związku z Uchwałą Nr XXVIII/119/12  Rady Gminy Korytnica z dnia 11 października 2012 r. dla Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gminnego Przedszkola w Korytnicy.  Na wydzielonych rachunkach  gromadzone są dochody uzyskiwane  z wpłat rodziców dzieci za żywienie w stołówkach tych jednostek oraz z budżetu gminy za dożywianie dzieci wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy. Dochody te są przeznaczone na zakup środków żywności do sporządzania posiłków i wyposażenia do  kuchni. Szczegółowo dochody i wydatki nimi sfinansowane omówiono w załącznikach.

Instytucje kultury.

              Do instytucji kultury w naszej gminie należy Gminna Biblioteka Publiczna z Filiami.

Działalność biblioteki jest w całości finansowana z budżetu gminy, ponieważ biblioteka
nie pozyskuje ze swej działalności żadnych dochodów.  W 2013 r. na finansowanie działalności biblioteki przekazano dotację podmiotową w wysokości  97.804,83 zł.

Gminna Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.500 zł na zakup nowości  wydawniczych. Za te środki i ze  środków budżetu gminy zakupiono  książki  za kwotę łączną  10.076,62 zł. Biblioteka otrzymała również dotację z fundacji Orange w wysokości 1.668,41 zł z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i czytelników. 

              Niższe wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że nie zaistniała potrzeba ich dokonywania.
Na utrzymanie dróg gminnych oprócz wymienionych wcześniej zadań inwestycyjnych w wysokości
915.698,15 zł wydano 467.849,92 zł. Na utrzymanie jednostek OSP wydano 146.434,21 zł. Na oświetlenie dróg  gminnych wydaliśmy 396.379,66 zł, w tym za energię elektryczną 103.414,46 zł o 18.730,97 zł mniej
niż w 2012 r. 

Zarządzenia podjęte przez Wójta Gminy dotyczące zmian w budżecie gminy w 2013 r.

W  2013 r. Wójt Gminy podjął 51 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 r. Zarządzenia zostały podjęte na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy o finansach publicznych  (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) a więc zgodnie z ustawowym upoważnieniem dotyczącym zarządzeń sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej, wprowadzaniu do planu dochodów dotacji celowych
z budżetu państwa i wydatków  z nimi związanych oraz przesunięcia planu wydatków bieżących. 
W sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej zostało podjętych 5 zarządzeń:

1) Nr 196/13 z dn. 29.04.2013 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 2.500 zł,
z przeznaczeniem na zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej do gabinetu rehabilitacji;

2) Nr 224/13 z dn. 12.08.2013 r.- podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 5.000 zł,
z przeznaczeniem na zapłacenie za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku;

3) Nr 266/13 z dn. 9.12.2013 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 8.600 zł
z przeznaczeniem na zapłacenie za dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli poza terenem gminy 3.000 zł oraz zakup i zamontowanie pieca c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Pniewniku 5.600 zł;

4) Nr 267/13 z dn. 11.12.2013 r. – podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 30.200 zł z przeznaczeniem na remont drogi do Starego Świętochowa;

5) Nr 268/13 z dn. 13.12.2013 r. – podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 16.000 zł
z przeznaczeniem na  remont dróg gminnych. 

Nie dokonywano podziału rezerwy celowej planowanej w kwocie 33.581 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki budżetu gminy związane były  z bieżącym  funkcjonowaniem   jednostek gminnych:    szkół,przedszkola, jednostek OSP, Urzędu Gminy, GOPS, gospodarki komunalnej i innych zadań, które należą dokompetencji gminy jako zadania własne i zlecone.
Wydatki były zrealizowane z zastosowaniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 

Korytnica, dnia 31 marca  2014 r.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 290/14
Wójta Gminy Korytnica
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 290/14
Wójta Gminy Korytnica
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 290/14
Wójta Gminy Korytnica
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »