| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 273/XXXIX/2014 Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.[1])) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.[2]))

Rada Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania dla spółek wodnych na terenie powiatu legionowskiego.

§ 2.

1. Dotacje celowe dla spółek wodnych, zwane dalej dotacjami, udzielane są z budżetu Powiatu Legionowskiego dla spółek wodnych nieprowadzących działalności gospodarczej, działających i realizujących zadania na terenie powiatu legionowskiego.

2. Dotacje będą udzielane na wykonywanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i eksploatacją urządzeń wodnych oraz na remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego.

3. Dotacja celowa może być udzielona do wysokości 50 % wartości zadania.

§ 3.

1. Spółka wodna ubiegająca się o przyznanie dotacji składa wniosek o przyznanie dotacji.

2. Informacja o naborze wniosków ogłaszana będzie corocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Legionowskiego ( bip.powiat-legionowski.pl ) najpóźniej do dnia 1 października roku poprzedzającego rok budżetowy, a w roku 2014 w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3. W ogłoszeniu należy wskazać:

a) zakres zadań, na które ma być udzielona dotacja spółkom wodnym;

b) wysokość środków finansowych, które planuje się przeznaczyć w budżecie powiatu na udzielenie dotacji spółkom wodnym;

c) kryteria oceny złożonych wniosków;

d) dokumenty, które należy załączyć do wniosku;

e) termin i miejsce składania wniosków.

§ 4.

1. Wniosek spółki wodnej powinien zawierać:

1) pełną nazwę wnioskodawcy;

2) adres wnioskodawcy;

3) datę i numer wpisu do katastru wodnego;

4) numer rachunku bankowego spółki wodnej;

5) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

6) wnioskowaną kwotę dotacji;

7) szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy zadania, na które ma być udzielona dotacja;

8) termin i miejsce realizacji zadania;

9) harmonogram realizacji zadania;

10) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania;

11) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut spółki wodnej;

2) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku;

3) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej za rok, w którym wnioskuje o udzielenie pomocy;

4. Wnioski podlegają ocenie przez Zarząd Powiatu pod względem formalnym i merytorycznym.

5. Kryteria formalne wniosku:

1) kompletność wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,

2) podpisy i oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania dotowanego,

3) lokalizacja przedsięwzięcia na terenie powiatu legionowskiego.

6. Kryteria merytoryczne:

1) udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł,

2) zasięg oddziaływania efektów zrealizowanego zadania,

3) brak sprzeczności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, programami ochrony środowiska oraz obowiązującymi przepisami.

7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Zarząd Powiatu wzywa Wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia w terminie 7 dni.

8. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 5.

Dotacji w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej udziela Zarząd Powiatu w Legionowie.

§ 6.

Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy między Powiatem Legionowskim a spółką wodną.

§ 7.

1. Spółka wodna, która otrzymała dotację dokonuje jej rozliczenia, przedkładając rozliczenie końcowe dotacji.

2. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania z realizacji dotacji.

3. Sprawozdanie rozliczeniowe z realizacji zadania, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw finansowych spółki wodnej, winno być złożone w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 zawiera:

1) pełną nazwę spółki wodnej i jej adres;

2) datę i numer wpisu do katastru wodnego;

3) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy;

4) wielkość rozliczanej dotacji;

5) szczegółowy opis realizowanego zadania;

6) termin i miejsce realizacji zadania;

7) harmonogram realizacji zadania;

8) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania i wskazanie źródeł finansowania, wraz z wykazem faktur i rachunków, które zostały opłacone ze środków dotacji celowej;

9) uwierzytelniona kopia protokół odbioru wykonanych prac;

10) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

§ 8.

Zapewnia się się jawność postępowania w sprawie udzielania dotacji poprzez publikację informacji o naborze wniosków i uchwały Zarządu Powiatu w Legionowie przyznajacej dotację celową w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Legionowskiego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Legionowie.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady


Szymon Rosiak


Załącznik do Uchwały 273/XXXIX/2014
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia  24 kwietnia 2014 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH ORAZ NA REMONT URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO

I.  Dane wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy:

.....…..............................................................................................

2. Adres wnioskodawcy:

.....................................................................................................                            

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego:

.....................................................................................................

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego spółki wodnej:

......................................................................................................

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

….....................................................................................................

             

II.  Wielkość wnioskowanej dotacji:

1. Wnioskowana kwota dotacji:

….....................................................................................................              

2. Słownie:

….....................................................................................................

III.  Opis zadania przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zadania:

….....................................................................................................

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania:

….....................................................................................................

3. Termin i miejsce realizacji zadania:

….....................................................................................................

4. Harmonogram i miejsce realizacji zadania:

….....................................................................................................

Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych działań

IV.  Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1. Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania:

Rodzaj planowanych wydatków

Łączna wartość planowanych wydatków

W tym

Sfinansowanych z dotacji

Sfinansowanych ze środków własnych

2. Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość planowanych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadania w %

V.  Dodatkowe uwagi:

….....................................................................................................................

VI.  Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

….....................................................................................................................

….....................................................................................................................

              Załączniki:

1) Aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy;

2) Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku;

3) Potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej za rok, w którym wnioskuje o udzielenie pomocy;


Uzasadnienie

Na podstawie art. 164 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) spółki wodne są formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą Prawo wodne, potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.

              W myśl art. 164 ust. 5c ustawy Prawo wodne zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania
w sprawie udzielenia dotacji i sposobów jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorząddu terytorialnego w drodze uchwały. Intencją Powiatu Legionowskiego jest udzielanie dotacji celowej wyłącznie spółkom wodnym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Projekt uchwały przesłano do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stwierdził, że jeżeli dotacja udzielana będzie wyłącznie na działalność spółek wodnych nieprowadzących działalności gospodarczej nie będą miały do niej zastosowania przepisy o pomocy publicznej.

W związku z tym nie przywołuje się przepisów dotyczących pomocy de minimis.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 04.04.2014 r. znak: Fsr-432pp-69/ 14 nie zgłosił uwag do treści niniejszej uchwały.

              Udzielenie dotacji celowej następować będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Legionowskim a spółką wodną.

Na podstawie art 164 ust. 5c ustawy Prawo wodne organem właściwym dla podjęcia przedmiotowej uchwały jest Rada Powiatu.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 253, z 2012 r. poz. 951, poz. 1513, z 2013 r. poz. 21, poz. 165.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »