| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/600/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, 645 i 1318)  oraz art. 11 ust 1, art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Miejska Góry Kalwarii uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/600/2014
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria

''Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę'' - art.1 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.,  poz.856)

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w Programie  jest  mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria i jego wydziały, przy której Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria wykonuje zadania,

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Firmę Usługowo-Handlową CANIS Wiesława Rykowska z siedzibą w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 10/3,

3) Lecznicy, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny PRIMA-VET Dariusz Różycki z siedzibą w Konstancinie -Jeziornie, ul. Długa 8,

4) Miejsce dla zwierząt gospodarskich, należy przez to rozumieć gospodarstwo zlokalizowane w miejscowości Dobiesz, przy ul. Wolskiej 38,

5) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,

6) Zwierzętach domowych, należy przez  to  rozumieć  zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

7) Strona internetowa Urzędu, należy przez to rozumieć stronę internetową o następującym adresie: umig@gorakalwaria.pl,

8) Sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, należy przez to rozumieć najskuteczniejszą metodę unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt,

9) Opiekunie społecznym,  należy przez to rozumieć osobę ( należącą lub nienależącą do organizacji społecznych) sprawującą nieformalną opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi kotami, a w szczególności zajmującą się ich dokarmianiem,

10) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria.

§ 2.

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU I JEGO ZADANIA

§ 2. Program nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt oraz zapewnienia właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym oraz wolno żyjącym kotom, przebywających w granicach administracyjnych  Gminy Góra Kalwaria.

§ 3. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku z terenu Gminy Góra Kalwaria,

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt w szczególności poprzez obligatoryjną sterylizację lub kastrację wyłapanych na terenie gminy zwierząt bezdomnych,

5) aktywne poszukiwanie właścicieli i nowych domów dla bezdomnych zwierząt,

6) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt  przez usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla przetrzymywania zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

9) edukacja mieszkańców gminy w zakresie prawidłowych zachowań, a szczególnie ich humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.

Rozdział 3.
ODŁAWIANIE I TRANSPORT  BEZDOMNYCH  ZWIERZĄT

§ 4. 1 Odławianiem i transportem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Góra Kalwaria zajmuje się uprawniony podmiot posiadający podpisaną z Gminą umowę na wykonanie usługi ,,Odławianie, przygotowanie do adopcji i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt, z terenu Gminy Góra Kalwaria w roku 2014 ''

2. W roku 2014 podmiotem świadczącym w/w usługi jest Gabinet Weterynaryjny PRIMA-VET Dariusz Różycki z siedzibą w Konstancinie -Jeziornie, ul. Długa 8,

3. Warunki odławiania i transportu bezdomnych zwierząt.

1) odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria odbywa się w sposób stały w odniesieniu do zgłaszanych przez mieszkańców pojedynczych zwierząt błąkających się i stwarzających poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, chorych. Zwierzęta te pozostawione są bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której dotychczas pozostawały, po uprzednim ustaleniu przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej miejsca przebywania zwierzęcia oraz konieczności jego odłowienia,

2) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia,

3) transport zwierząt bezdomnych będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt , w taki sposób, że:

- zwierzęta będą prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie będą krępowały im leżenia i wstawania w czasie transportu,

- podłogi pojazdu używanego do przewozu odłowionych zwierząt będą posiadały odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny zwierząt,

- spełnione będą warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji dla zwierząt.

4) w razie potrzeby zapewnienie opieki weterynaryjnej podczas odławiania i transportu zwierząt,

5) Podmiot prowadzący odławianie i transport bezdomnych zwierząt zobowiązany jest do wykonywania czynności w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 5. 1 Podmiot odławiający bezdomne zwierzęta i posiadający umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt (tj. Firma Usługowo-Handlowa CANIS Wiesława Rykowska z siedzibą w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 10/3) współpracuje w ramach wykonywania zadań z Referatem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz Strażą Miejską.

2. Podmiot  zapewnienia  bezdomnym zwierzętom właściwą opiekę, a w szczególności:

1) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do miejsca czasowego pobytu zwierząt, a w najkrótszym możliwym czasie zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt w znaczeniu przepisu art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

2) wykonanie podstawowych zabiegów higienicznych i lekarskich, obowiązkowe- zabieg sterylizacji/kastracji, odrobaczanie , szczepienie obowiązkowe – wścieklizna,

3) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru mikrochipu do bazy danych,

4) objęcie zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiednia karmę i stały dostęp do wody,

5) leczenie przyjętych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie, w tym leczenie  zwierząt z wypadków;

6) przetrzymywanie zwierząt agresywnych oddzielonych od zwierząt nieprzejawiających takich cech,

7) zapewnienie całodobowej pomocy lekarskiej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Góra Kalwaria w przypadku gdy:

a) zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych,

b) zostały w inny sposób okaleczone,

c) pogryzły ludzi – muszą być odłowione, przetrzymane  oraz muszą przejść kwarantannę (badanie w kierunku wścieklizny),

3. Uczestniczenie w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom stałą opiekę w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości.

4. Przekazanie zwierząt do adopcji - osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im opiekę i ochronę oraz należyte warunki bytowe uwzględniające potrzeby zwierzęcia.

5. Zwierzę może być poddane przez lekarza weterynarii eutanazji jedynie w przypadku:

a) gdy jest nieuleczalnie lub zakaźnie chore, a jego pobyt w miejscu czasowym i podczas leczenia zagraża życiu innych zwierząt;

b) gdy może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia;

c) gdy jest agresywne w stopniu nie rokującym poprawy i bezpośrednio zagraża ludziom i innym zwierzętom, a nie ma innego sposobu uniknięcia zagrożenia;

d) w ramach usypiania ślepych miotów w celu kontroli populacji.

6. W przypadku zgłoszenia się właściciela/opiekuna zwierzęcia po udokumentowaniu przez nich praw właścicielskich do zwierzęcia, podmiot zobowiązany jest do jego wydania po uzgodnieniu z organem gminy.

7. Podmiot posiadający podpisaną z Gminą umowę na wykonanie usługi ,, Odławianie, przygotowani do adopcji i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt, z terenu Gminy Góra Kalwaria w roku 2014'' prowadzi ewidencję zwierząt odławianych, przekazanych do adopcji oraz poddanych eutanazji lub padłych, obejmującej w szczególności: datę i miejsce odłowienia/przyjęcia zwierzęcia, jego gatunek, rasę, płeć, dokumentację fotograficzną, rodzaj wykonywanych zabiegów w ramach opieki weterynaryjnej, historię pobytu oraz dalszych jego losów.

8. Pracownik Urzędu Gminy i Straży Miejskiej ma prawo kontroli podmiotu prowadzącego opiekę nad zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy w zakresie ochrony warunków pobytu i rzeczywistego stanu ilościowego zwierząt z gminy Góra Kalwaria.

Rozdział 5.
UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW

§ 6. 1 Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art.11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 856) może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii.

2. Zwierzę usypiane musi być do ostatniej chwili życia traktowane  łagodnie i przyjaźnie. Należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany w sposób humanitarny.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

Rozdział 6.
ZAPEWNIENIE OPIEKI WOLNO ŻYJĄCYM KOTOM

§ 7. 1 Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na podstawie zgłoszeń mieszkańców, realizowane będzie poprzez:

1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące,

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania. Karma zostanie zakupiona przez Gminę,

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia w okresie zimowym,

4) prowadzenie rejestru społecznych Opiekunów kotów oraz określenie ilości kotów w poszczególnych ogniskach,

5) warunkiem wpisu do rejestru społecznych Opiekunów kotów będzie wypełnienie Karty zawierającej:

a) imię i nazwisko osoby Opiekuna społecznego,

b) adres zamieszkania,

c) nr tel. komórkowego,

d) nr dowodu osobistego,

e) wskazanie dokładnego miejsca przebywania kotów,

f) orientacyjna ilość dokarmianych kotów,

g) zobowiązanie Opiekuna społecznego na piśmie do zachowania porządku i czystości w miejscu dokarmiania kotów.

Koty wolno żyjące bytujące głównie w piwnicach domów mieszkalnych jednorodzinnych są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie jest wskazane ich nagminne wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach, a stworzenie lepszych warunków w miejscach dotychczasowego bytowania.

Rozdział 7.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 8. 1 Informowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria o adopcji zwierząt bezdomnych.

2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

Rozdział 8.
ZAPEWNIENIE OPIEKI ZWIERZĘTOM GOSPODARSKIM

§ 9. 1 Zabłąkanym, porzuconym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Góra Kalwaria zapewnia się miejsce w gospodarstwie rolnym zlokalizowanego w miejscowości Dobiesz, ul. Wolska 38, gdzie zostaną objęte opieką. Stosowna umowa z właścicielem gospodarstwa rolnego zawarta w razie wystąpienia konieczności zapewnienia opieki bezdomnemu gospodarskiemu zwierzęciu.

2. Z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Górze Kalwarii podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

3. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskich, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Góra Kalwaria, a w przypadku, gdy możliwym jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego, kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie właściciel niniejszego zwierzęcia

4. Dla zwierząt gospodarskich traktowanych w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, które mogą być odebrane czasowo ich właścicielowi na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria jest zapewnienie miejsca  w/w gospodarstwie.

Rozdział 9.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW GMINY W ZAKRESIE HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT

§ 10. 1 Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych  między innymi poprzez:

a) edukację mieszkańców na temat ochrony zwierząt przed bezdomnością przez akcje adopcyjne,

b) rozpowszechnianie ulotek i materiałów edukacyjnych  promujących odpowiedzialną i właściwą

opiekę nad zwierzętami i ich humanitarne traktowanie,

c) propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt.

Rozdział 10.
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW I FINASOWANIE PROGRAMU

§ 11. 1 Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856.) o ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

2. Realizacja programu obejmuje w szczególności:

1) przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach bezdomnych, błąkających się na terenie gminy, stwarzających poważne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt , chorych,

2) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt najkrótszym możliwym czasie w schronisku, z którym podmiot wyłapujący zwierzęta ma podpisaną umowę,

3) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych, poprzez  prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję przez   uprawniony podmiot posiadający podpisaną z Gminą umowę na wykonanie usługi ,,Odławianie, przygotowanie do adopcji i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt, z terenu Gminy Góra Kalwaria w roku 2014 '' oraz na  stronach internetowych Gminy Góra Kalwaria i umieszczanie ogłoszeń o adopcji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Górze Kalwarii,

4) zapewnienie pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach komunikacyjnych.

3. Program realizowany będzie budżetu Gminy Góra Kalwaria zapisanych w budżecie na rok 2014 w kwocie 100 000,00  złotych brutto.

4. W ramach środków finansowych, o których mowa w pkt. 3, ustala się limity na realizację następujących działań:

1) przekazywanie bezdomnych zwierząt na odłowienie, zapewnienie opieki weterynaryjnej, bytowej oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt przeznacza się kwotę 90 000,00 złotych,

2) zakup karmy dla bezdomnych  zwierząt 3 000,00 złotych,

3) przetrzymywanie zwierząt gospodarskich 5 000,00 złotych,

4) na pozostałe działania przewidziane w programie przeznacza się kwotę 2 000,00 złotych.

5. Sposób wydatkowania środków:

1) w zakresie wyłapywania, przyjmowania i utrzymywania bezdomnych zwierząt środki będą wydatkowane zgodnie z podpisaną umową,

2) w zakresie dokarmiania wolno żyjących kotów przez Opiekunów środki będą wydatkowane w zależności od ilości kotów przebywających w danym miejscu. Karmę zakupi Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria,

3) w zakresie przetrzymywania zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym środki będą wydatkowane zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 11.
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 12. 1 Do realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, Gmina Góra Kalwaria może udzielić organizacjom społecznym i społecznym opiekunom kotów wolno żyjących pomocy w postaci:

1) udostępnienia lokalu na spotkanie otwarte w charakterze edukacyjnym,

2) promocji podejmowanych działań w celu ich wsparcia przez lokalną społeczność.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »