| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/603/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 7 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę Góra Kalwaria zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie.

2. Godziny, w których odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, określone są w statutach przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1, 00 złoty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. 2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

§ 3. 1. Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, o której mowa w § 2 podlega obniżeniu za trzecie i każde następne dziecko z jednej rodziny korzystające ze świadczeń przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Nr XLI/447/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria.

2. Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 za dzieci objęte kształceniem specjalnym lub dzieci, u których orzeczono niepełnosprawność.

3. Zniżki lub całkowitego zwolnienia w opłacie udziela się na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, który zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola, szkoły podstawowej w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do zniżki lub całkowitego zwolnienia w opłacie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/247/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno


[1]) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273,  Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,                    Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr70, poz. 416, Nr145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,  poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814,                     Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. Nr 157, poz. 941, Nr 165, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 oraz poz. 290.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »