| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/604/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 29 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Zespół Placówek Oświatowych i Kultury Fizycznej.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)[1]) oraz art. 11 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 poz. 885, poz. 379, z 2014 poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Zespół Placówek Oświatowych i Kultury Fizycznej” wprowadza się następujące zmiany: § 2 Statut, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LIII/575/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/604/2014
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

STATUT
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii, zwany dalej „Zespołem” jest jednostką wykonującą zadania własne w zakresie spraw finansowo — księgowych szkół/przedszkoli publicznych.

§ 2. 1. Zespół obejmuje swoją działalnością publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, liceum ogólnokształcące, samorządowe przedszkola zwane dalej „szkołami/przedszkolami”.

2. Wykaz placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria obsługiwanych przez Zespół stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

§ 3. Zespół jest jednostką budżetową, nad którą nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy sprawuje Burmistrz.

§ 4. Siedzibą Zespołu jest Góra Kalwaria, ul. Księdza Zygmunta Sajny 4.

II.  ZADANIA ZESPOŁU

§ 5. Zespół wykonuje następujące zadania:

1. Przygotowuje i przedstawia Burmistrzowi projekty planów finansowych szkół/przedszkoli,

2. Sprawuje obsługę organizacyjną i ekonomiczno-administracyjną szkół/przedszkoli oraz wykonuje zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół,

3. Przygotowuje dokumentację udzielania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz przekazuje ją do Skarbnika Gminy Góra Kalwaria,

4. Przygotowuje dokumentację udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Góra Kalwaria oraz przekazuje ją do Skarbnika  Gminy Góra Kalwaria,

5. Przygotuje i przeprowadzi otwarty konkurs ofert  na wybór przedszkoli niepublicznych w których zapewni miejsca dzieciom, w przypadku braku miejsc w przedszkolach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty,

6. Prowadzi rejestr oraz przygotowuje dokumentację i przedstawia Burmistrzowi  do dokonania lub odmowy wpisu oświatowych placówek niepublicznych,

7. Reprezentuje interesy obsługiwanych szkół/przedszkoli wobec organów Gminy Góra Kalwaria,

8. Pełni rolę centrum informacyjnego w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i kadrowych dla obsługiwanych szkół/przedszkoli,

9. Zapewnia racjonalne wykorzystanie przyznawanych środków finansowych w obsługiwanych szkołach/przedszkolach,

10. Sporządza analizy dotyczące stanu majątkowego, realizacji planów finansowych.

§ 6. Zadania, o których mowa jest w par. 5 Zespół realizuje m.in. poprzez:

1. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem szkół/przedszkoli, szczególnie w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;

2. Inicjowanie i przygotowywanie dla potrzeb organów Gminy Góra Kalwaria  propozycji rozwoju polityki społecznej, wychowawczej i finansowej w zakresie oświaty;

3. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej oraz banku danych dla potrzeb obsługiwanych szkół / przedszkoli;

4. Nadzór i uzgodnienie projektów arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli;

5. Koordynowanie współpracy dyrektorów obsługiwanych szkół/przedszkoli;

6. Opracowanie projektów przepisów gminnych w zakresie oświaty;

7. Współpracę z Referatem Inwestycji w zakresie prowadzenia inwestycji oświatowych;

8. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań i informacji na podstawie arkuszy organizacyjnych i planów finansowych poszczególnych szkół/przedszkoli;

9. Zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursów na stanowiska dyrektorów szkół /przedszkoli;

10. Zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;

11. Organizowanie dowozu uczniów;

12. Organizację obsługi finansowo - księgowej, dokonywanie wypłat, wynagrodzeń i innych należności oraz ich ewidencjonowanie;

13. Archiwizowanie dokumentacji;

14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

§ 7. W celu zapewnienia realizacji zadań statutowych Zespół współpracuje z organami Gminy Góra Kalwaria, Kuratorium Oświaty w Warszawie, a także z innymi podmiotami działającymi w zakresie oświaty.

§ 8. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy zatwierdzamy przez Radę Miejską.

2. Zakres działania Zespołu nie narusza kompetencji i uprawnień poszczególnych szkół/przedszkoli wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty, Ustawy - Karta Nauczyciela i innych przepisów wykonawczych oraz ich statutów.

III.  ORGANY ZESPOŁU I JEGO ORGANIZACJA

§ 9. 1. Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz;

2. Burmistrz ustała wynagrodzenie dla Dyrektora Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników w Zespole;

4. Dyrektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Zespołu w tym za prawidłowość gospodarki oraz rozlicza się ze swojej działalności przed Burmistrzem;

5. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu jego obowiązki pełni upoważniony przez niego pracownik.

6. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Głównego Księgowego oraz pracowników Zespołu zgodnie z zatwierdzoną przez Burmistrza liczbą etatów.

§ 10. Do zakresu działań Dyrektora należą w szczególności:

1. Realizowanie uchwał Rady Miejskiej oraz zadań zlecanych przez Burmistrza;

2. Kierowanie bieżącą działalnością Zespołu;

3. Reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

4. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Zespołu jak również określenie ich zakresów obowiązków;

5. Zapewnienie obsługi powołanych Komisji Konkursowych dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół oraz Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego;

6. Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w szczególności w sprawach związanych z dokonaniem oceny pracy dyrektorów szkól/przedszkoli;

7. Wnioskowanie do Burmistrza w sprawach dotyczących wynagrodzeń dyrektorów szkół/przedszkoli;

8. Współdziałanie ze Skarbnikiem, dyrektorami szkół w sprawie zgodnego z prawem wdrażania przepisów płacowych w szkołach/przedszkolach;

9. Wykonywanie innych zadań zlecanych przez Burmistrza.

§ 11. Organizację wewnętrzną i schemat organizacyjny określa regulamin Zespołu zatwierdzony przez Burmistrza.

§ 12. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Zespołu związane z wykonywaniem pracy określa kodeks pracy i inne źródła prawa pracy.

IV.  GOSPODARKA FINANSOWO - BUDŻETOWA

§ 13. 1. Zespół posiada własne rachunki bankowe oraz rachunki bankowe dla jednostek, które prowadzi w zakresie finansowo-księgowym;

2. Zespół w zakresie prowadzonej gospodarki budżetowo-finansowej przedstawi sprawozdania Burmistrzowi;

3. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miejską;

4. Zmiana planu finansowego może być dokonana w ciągu roku zgodnie z trybem jego zatwierdzania;

5. Zespół ponosi wydatki osobowe związane z wynagrodzeniami pracowników Zespołu, a także z utrzymaniem bazy materiałowo - technicznej.

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. 1. Zespół używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:


ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W GÓRZE KALWARII.
UL KSIĘDZA ZYGMUNTA SAJNY 4

2. Zespół używa symbolu korespondencyjnego „ ZOPO”;

3. Szczegółową organizację wewnętrzną Zespołu, określa regulamin organizacyjny,  który opracowuje Dyrektor Zespołu i przedstawia do zatwierdzenia Burmistrzowi;

4. Zespół jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy;

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 15. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.


Załącznik do Załącznika Nr 1

Wykaz placówek oświatowych na terenie Gminy Góra Kalwaria

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

- Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Zygmunta Sajny;

- Gimnazjum;

ul. Księdza Zygmunta Sajny 16, 05-530 Góra Kalwaria                            

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza

ul. Kalwaryjska 3, 05-530 Góra Kalwaria                            

3. Zespół Szkół w Baniosze

- Szkoła Podstawowa im. Franciszka Zubrzyckiego;

- Gimnazjum;

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha                            

4. Zespół Szkół w Brześcach

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego;

- Gimnazjum im. Orła Białego;

Brześce, ul. Wilanowska 55, 05-507 Słomczyn

5. Zespół Szkół w Coniewie

- Szkola Podstawowa im. Władysława Reymonta;

- Gimnazjum im. Władysława Reymonta;

Coniew 28, 05-530 Góra Kalwaria              

6. Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego

Czachówek, ul. Główna 56, 05-530 Góra Kalwaria                            

7. Szkoła Podstawowa im Kazimierza Górskiego

Czaplinek, 05-530 Góra Kalwaria                                          

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach

- Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego

- Przedszkole;

Kąty, ul. Puławska 4,05-532 Baniocha                            

9. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dobiesz, ul. Wolska 36, 05-530 Góra Kalwaria              

10. Szkoła Podstawowa im Kawalerów Orderu Uśmiechu

Czersk, ul. Warszawska 13, 05-530 Góra Kalwaria

11. Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach

Cendrowice ul. Szkolna 4, 05-530 Góra Kalwaria

12. Przedszkole Samorządowe Nr 1

ul. Ks. Sajny 18, 05-530 Góra Kalwaria              

13. Samorządowe Przedszkole Integracyjne

ul. Dominikańska 6a, 05-530 Góra Kalwaria              

14. Przedszkole Samorządowe w Wilczynku

05-532 Baniocha.                                                                                    


[1]) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273,  Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,                  Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr70, poz. 416, Nr145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,  poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814,                      Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. Nr 157, poz. 941, Nr 165, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 oraz poz. 290.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »