| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 389/Vi/2014 Rady Miasta Józefowa

z dnia 9 kwietnia 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie

Na podstawie art.   40   ust.   2   pkt.2 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz.   U.   z   2013   r., poz. 594   z   późn. zm.) oraz art.   21   ust.1 pkt.2 i   ust.   2   ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009   r. o   finansach publicznych (Dz.   U.   z   2013   r., poz. 885   z   późn. zm.) -   Rada Miasta Józefowa   uchwala:  

S T A   T U   T  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Józefowie  

§   1.  

1.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy.  

2.   Siedzibą Ośrodka jest miasto Józefów ul. M. Curie-Skłodowskiej 5/7  

3.   Ośrodek obejmuje zasięgiem działania obszar miasta Józefowa.  

§   2.  

Ośrodek działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz.   U.   z   2013   r. , poz. 594   z   późn. zm.);  

2)   ustawy z   dnia 12   marca 2004   r. o   pomocy społecznej (Dz.   U.   z   2013   r., poz. 182   z   późn. zm.);  

3)   ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009   r. o   finansach publicznych (Dz.   U.   z   2013   r. poz. 885   z   późn. zm.);  

4)   statutu Miasta Józefowa;  

5)   niniejszego statutu;  

6)   innych obowiązujących przepisów prawnych.  

§   3.  

1.   Ośrodek realizuje zadania własne gminy w   zakresie pomocy społecznej, zgodnie z   ustaleniami Burmistrza Miasta Józefowa oraz zadania zlecone gminie, zgodnie z   ustaleniami przekazanymi w   tej sprawie przez Wojewodę Mazowieckiego.  

2.   Zakres działania Ośrodka obejmuje zadania umożliwiające osobom i   rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie   są one w   stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i   uprawnienia.  

§   4.  

Do zadań Ośrodka należy:  

1)   wypłata i   realizacja świadczeń wynikających z   ustawy o   pomocy społecznej, a   w szczególności:  

a)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków stałych;  

b)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków okresowych;  

c)   przyznawanie pomocy rzeczowej;  

d)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenie zdrowotne osobom bezdomnym oraz innych osobom niemającym dochodu i   możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów ustawy o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;  

e)   organizowanie i   świadczenie usług opiekuńczych – w   tym specjalistycznych – w   miejscu zamieszkania;  

f)   dożywianie osób i   rodzin;  

g)   kierowanie do domu pomocy społecznej i   pokrywanie kosztów za pobyt mieszkańca gminy w   tym domu;  

h)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w   wyniku zdarzenia losowego;  

i)   sprawienie pogrzebu;  

j)   opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w   przepisach o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;  

k)   praca socjalna;  

l)   realizacja zadań wynikających z   rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i   grup społecznych.  

2)   załatwianie spraw i   wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z   dnia 27   sierpnia 2004   r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.   U.   z   2008   r. Nr 164, poz. 1027, z   późn. zm.),  

3)   wypłata i   realizacja dodatków mieszkaniowych zgodnie z   ustawą z   dnia 21   czerwca 2001   r. o   dodatkach mieszkaniowych (Dz.   U.   z   2013   r., poz.966 z   późn. zm.),  

4)   podejmowanie działań w   zakresie przeciwdziałania przemocy w   rodzinie zgodnie z   ustawą z   dnia 29   lipca 2005   r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz.   U.   Nr 180, poz. 1493   z   poźn. zm.)  

5)   praca z   rodziną zgodnie z   ustawą z   dnia 9   czerwca 2011   r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.   U.   z   2013r., poz.135 z   późn. zm.),  

6)   wypłata i   realizacja dodatku energetycznego zgodnie z   ustawą z   dnia 10   kwietnia 1997   r. Prawo energetyczne (Dz.   U.   z   2012   r., poz.1059 z   późn. zm.).  

§   5.  

1.   Rodzaj, forma i   rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.  

2.   Potrzeby osób i   rodzin korzystających z   pomocy powinny zostać uwzględnione, jeśli odpowiadają celom i   mieszczą się w   możliwościach finansowych Ośrodka oraz w   zakresie jego działania.  

§   6.  

1.   Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka i   reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Kierownik Ośrodka pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników Ośrodka oraz wydaje wewnętrzne regulaminy i   zarządzenia dotyczące funkcjonowania i   wykonywania zadań przez Ośrodek.  

3.   Burmistrz Miasta Józefów udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w   indywidualnych sprawach z   zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.  

4.   Upoważnienie, o   którym mowa w   ust.   3   może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.  

5.   Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o   roszczenia alimentacyjne.  

6.   Kierownik Ośrodka prowadzi postępowanie i   wydaje decyzje w   sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Józefowa.  

§   7.  

1.   Kierownik Ośrodka realizuje zadania statutowe przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  

2.   Prawa i   obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o   pracownikach samorządowych oraz przepisy ustawy o   pomocy społecznej.  

§   8.  

1.   Do zadań pracowników Ośrodka należy w   szczególności:  

1)   wspomaganie osób i   rodzin wymagających pomocy w   osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, dokonywanie analizy i   oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;  

2)   udzielanie informacji, wskazówek i   pomocy w   zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;  

3)   organizowanie różnorodnych form pomocy, a   także udział w   rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym;  

4)   zapobieganie procesowi marginalizacji osób i   grup, a   także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w   środowisku lokalnym.  

2.   Pracownicy Ośrodka:  

1)   kierują się zasadą dobra osób i   rodzin, którym udzielają pomocy;  

2)   mają obowiązek przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym i   dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;  

3)   mają obowiązek udzielać osobom i   rodzinom pełnej informacji o   przysługujących im prawach i   dostępnych formach pomocy;  

4)   są zobowiązani zachować w   tajemnicy informacje uzyskane w   toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;  

5)   są zobowiązani do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.  

3.   Szczegółowy przydział zadań, obowiązków, uprawnień i   odpowiedzialności określa indywidualny zakres czynności pracownika ustalony przez Kierownika Ośrodka.  

§   9.  

Kierownik Ośrodka składa Radzie Miasta Józefowa coroczne sprawozdania z   działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w   zakresie pomocy społecznej.  

§   10.  

1.   Ośrodek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w   oparciu o   roczny plan finansowy.  

2.   Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z   budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Miasta.  

3.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w   oparciu o:  

1)   przepisy prawa dotyczące jednostek budżetowych;  

2)   rachunkowość zgodną z   obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.  

4.   Działalność Ośrodka jest finansowana:  

1)   w zakresie zadań własnych:  

a)   ze środków budżetu gminy;  

b)   z dotacji celowej z   budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych;  

2)   w zakresie zadań zleconych - ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.  

5.   W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i   celowości ich wykorzystania.  

§   11.  

1.   Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy o   samorządzie gminnym.  

2.   Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i   należyte wykorzystanie.  

§   12.  

Strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka po uzgodnieniu z   Burmistrzem Miasta Józefowa.  

§   13.  

Organizację i   porządek w   procesie pracy oraz związane z   tym prawa i   obowiązki pracodawcy i   pracowników określa Regulamin Pracy ustalony przez Kierownika Ośrodka.  

§   14.  

W Ośrodku wykonuje się czynności kancelaryjne na podstawie instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej przez Kierownika Ośrodka, zatwierdzonej przez właściwego dyrektora archiwum.  

§   15.  

Zmiana treści niniejszego statutu może nastąpić w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

§   16.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.  

§   17.  

Traci moc uchwała Nr 399/IV/2005 Rady Miasta Józefowa z   dnia 28   czerwca 2005   r. w   sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Józefowie.  

§   18.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14   dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa  


Marianna   Jakubowska


Uzasadnienie

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Józefowie został uchwalony przezRadę Miasta Józefowa uchwałą Nr 399/IV/05 z   dnia 28.06.2005 r.  

Z uwagi na zmianę zakresu zadań Ośrodka zachodzi potrzeba dostosowania statutu do obowiązujących w   tej dziedzinie przepisów prawa.  

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa  

Marianna Jakubowska  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »