| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 390/VI/2014 Rady Miasta Józefowa

z dnia 9 kwietnia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” i zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art.   18   ust.   2   pkt. 15   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym ( Dz.   U.   z   2013   r., poz. 594, z   późn. zm.), art.   8   ust.   2, art.   96   ust.   2   i 4   ustawy z   dnia 12   marca 2004r. o   pomocy społecznej (Dz.   U.   z   2013r., poz. 182, z   późn. zm.), w   związku z   uchwałą Nr 221   Rady Ministrów z   dnia 10   grudnia 2013r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P., poz. 1024) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w   formie świadczenia pieniężnego             na zakup posiłku lub żywności dla osób i   rodzin wymienionych w   uchwale Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z   2013r., poz. 1024).  

2.   Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w   zakresie dożywiania w   formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w   postaci produktów żywnościowych dla osób i   rodzin wymienionych w   uchwale Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z   2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w   rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.  

§   3.  

Traci moc Uchwała Rady Miasta Józefowa Nr   400/IV/05 z   dnia 28 czerwca 2005r. w   sprawie zasad i   trybu udzielania pomocy rzeczowej dzieciom i   młodzieży oraz innym mieszkańcom Józefowa.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa  


Marianna   Jakubowska


Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z   pomocy społecznej przysługuje osobom i   rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie nie   przekracza kryterium dochodowego, o   którym mowa odpowiednio w   art.   8   ust.   1   pkt 1   i 2   w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1   października 2012   r. stanowią kwoty: 542   zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456   zł na osobę w   rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z   dnia 17   lipca 2012r. w   sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej - Dz.   U.   z   2012r., poz. 823).  

              Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221   Rady Ministrów z   dnia 10   grudnia 2013   r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z   2013r., poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w   zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w   wysokości do 150% kryterium, o   którym mowa w   art.   8   ustawy o   pomocy społecznej.  

Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w   zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z   dnia 10   grudnia 2013r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z   2013r., poz. 1024) zgodnie z   art.   8   ust.   2   ustawy o   pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w   formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w   wysokości 150   % kryterium tylko w   przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.  

Należy podkreślić, że w   przypadku funkcjonowania programu dożywiania w   latach 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w   wys. do 150   % kryterium, określonego w   ustawie o   pomocy społecznej, na mocy ustawy z   dnia 29   grudnia 2005r. o   ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” (Dz.   U.   z   2005   r. Nr 267, poz. 2259, z   późn. zm.), który to program był realizowany w   latach 2006   –2013, obecnie bez kontynuacji.  

W związku z   trudną sytuacją dochodową i   życiową osób i   rodzin korzystających z   wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w   zakresie dożywiania w   formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a   także umożliwi osobom i   rodzinom, w   szczególności rodzinom wielodzietnym i   niepełnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.  

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa  

Marianna Jakubowska  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »