| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr KB.0050.55.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                                        

o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 257 ust. 3 ustawy o finansach                                                        

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /Dz.U. nr 157 poz.1240/ zarządzam co następuje:                                                        

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2012 roku w kwocie 255 849 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 515

75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

2 515

2010

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

2 515

852

POMOC SPOŁECZNA

257 569

4 235

85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

176 185

2010

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

176 185

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ

1 800

2010

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

1 800

85214

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

29 500

2030

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

29 500

85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

43 584

2030

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

43 584

85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

4 235

2010

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

4 235

85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

6 500

2030

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

6 500

Razem :

260 084

4 235

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2012 roku w kwocie 255 849 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 515

75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

2 515

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

2 515

852

POMOC SPOŁECZNA

257 569

4 235

85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

176 185

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

171 053

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

4 290

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

737

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

105

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ

1 800

4130

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

1 800

85214

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

29 500

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

29 500

85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

43 584

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

43 584

85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

4 235

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

4 235

85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

6 500

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

6 500

Razem :

260 084

4 235

§ 3.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2012 roku w kwocie 66 100 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

30 000

30 000

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

30 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

30 000

70095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

30 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

30 000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

14 100

14 100

75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

4 100

4 100

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

4 100

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

4 100

75095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

10 000

10 000

4100

WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE

10 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

10 000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

22 000

75818

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

22 000

4810

REZERWY

22 000

852

POMOC SPOŁECZNA

22 000

85214

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

22 000

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

22 000

Razem :

66 100

66 100

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno -www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.                                                                      

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.


Uzasadnienie

              Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 16.10.2012 roku zwiększa się dochody w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 2 515 zł. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 22.10.2012 zwiększa się dochody o kwotę 177 985 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236 z dnia 22.10.2012 zwiększa się dochody w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Decyzją Nr 210/2012 z dnia 18.10.2012 zwiększono plan dotacji w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 43 584 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 201/2012 z dnia 9.10.2012 zmniejszono plan dotacji w dziale 852 rozdziale 85228 § 2010. Zmniejszenie przeznaczone zostanie na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie decyzji Nr 239 z dnia 22.10.2012 zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w wysokości 30 000 zł z zakupu usług na potrzeby lokali komunalnych (opłaty zarządzania nieruchomością wspólną, fundusz remontowy, woda, kanalizacja, wywóz śmieci) na wykonanie usług kominiarskich.

Na wniosek Biura Promocji i Informacji Gminy przesuwa się wydatki w wysokości 4 100 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu plakatu na akcję "nie wstydź się sprzątać po psie", grafik z ratuszem, zdjęć rynku miejskiego, filmów promocyjnych gminy.

Na wniosek Wydziału Finansowego przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na prowizję inkasentów pobierających podatki.

Na wniosek Komisji Polityki Gospodarczej zwiększa się wydatki na pomoc finansową w wysokości 22 000 zł dla p. Michała Wróblewskiego poszkodowanego w pożarze domu. Kwota stanowi 20% poniesionych strat. Środki zostaną pokryte z rezerwy ogólnej.

Skarbnik Miasta i Gminy Piaseczno


mgr inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno


inż. Zdzisław Lis

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »