| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/148/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę: 127.567,52 zł do wysokości 62.552.648,79 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę: 92.000 zł do wysokości 65.060.812,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Załączniku do budżetu miasta na rok 2012 pod nazwą „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Przyjmuje sie Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach budżet miasta na 2012 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 62.552.648,79 zł, w tym:

dochody bieżące               56.624.128,79 zł,

dochody majątkowe               5.928.520,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 65.060.812,27 zł, w tym:

wydatki bieżące               55.979.600,27 zł,

wydatki majątkowe               9.081.212,00 zł,

- deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.508.163,48 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu bankowego w wysokości: 1.267.059,00 zł.

b) wolnych środków w wysokości:               1.241.104,48 zł.

- przychody wynoszą               7.118.163,48 zł , w tym:

a) kredyty bankowe:               1.800.000,00 zł.

b) wolne środki:               5.318.163,48 zł.

- rozchody wynoszą 4.610.000, 00 zł. i są przeznaczone na wykup obligacji i spłatę kredytów krajowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Hanna Zofia Sasinowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/148/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 października 2012 r.

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

71 800,00

97 567,52

169 367,52

75416

Straż gminna (miejska)

70 300,00

97 567,52

167 867,52

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

70 000,00

97 567,52

167 567,52

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

28 195 379,00

30 000,00

28 225 379,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 020 000,00

30 000,00

1 050 000,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

400 000,00

30 000,00

430 000,00

Razem:

62 425 081,27

127 567,52

62 552 648,79

TEKST do Załącznika Nr 1

Uchwały Nr XXXII/148/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 23 października 2012 r.

DOCHODY

Plan dochodów zwiększono o kwotę 127.567,52 zł do wysokości 62.552.648,79 zł

UZASADNIENIE:

Dział 754 rozdział 75416 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania - wpływy z mandatów zrealizowane przez Straż Miejską.

Dział 756 rozdział 75618 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przewodnicząca Rady Miasta


Hanna Zofia Sasinowska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/148/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 października 2012 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

398 480,00

62 000,00

460 480,00

75416

Straż gminna (miejska)

373 780,00

62 000,00

435 780,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 960,00

62 000,00

74 960,00

851

Ochrona zdrowia

477 500,00

30 000,00

507 500,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

408 000,00

30 000,00

438 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

38 000,00

10 000,00

48 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

60 500,00

20 000,00

80 500,00

Razem:

64 968 812,27

92 000,00

65 060 812,27

TEKST do Załącznika Nr 2

Uchwały Nr XXXII/148/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 23 października 2012 r.

WYDATKI

Plan wydatków zwiększono o kwotę 92.000 zł do wysokości 65.060.812,27 zł

UZASADNIENIE:

Dział 754 rozdział 75416 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 851 rozdział 85154 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – realizacja zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta


Hanna Zofia Sasinowska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/148/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 października 2012 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku

w złotych

Dział

Rozdział

§

Dochody
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+10)

z tego:

Wydatki
bieżące

w tym:

Wydatki
majątkowe

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

756

430 000

75618

430 000

0480

430 000

851

448 000

348 000

145 538

22 100

18 000

100 000

85153

10 000

10 000

4210

3 000

3 000

4300

7 000

7 000

85154

438 000

338 000

145 538

22 100

18 000

100 000

2820

18 000

18 000

18 000

3030

3 200

3 200

4010

125 000

125 000

125 000

4040

9 727

9 727

9 727

4110

19 000

19 000

19 000

4120

3 100

3 100

3 100

4170

10 811

10 811

10 811

4210

48 000

48 000

4260

862

862

4270

2 000

2 000

4300

80 500

80 500

4350

1 000

1 000

4370

1 100

1 100

4410

1 000

1 000

4430

500

500

4440

4 376

4 376

4610

9 824

9 824

6050

100 000

100 000

Ogółem

430 000

448 000

348 000

145 538

22 100

18 000

100 000

Przewodnicząca Rady Miasta


Hanna Zofia Sasinowska


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/148/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2012 r.

1

2

3

4

1.

Dochody

62 552 648,79

w tym:

1.1

dochody bieżące

56 624 128,79

1.2

dochody majątkowe

5 928 520,00

2.

Wydatki

65 060 812,27

w tym:

2.1

wydatki bieżące

55 979 600,27

2.2

wydatki majątkowe

9 081 212,00

3.

Wynik budżetu 1-2

- 2 508 163,48

3.1

Wynik budżetu 1.1-2.1

644 528,52

Przychody ogółem:

7 118 163,48

1.

Kredyty

§ 952

1.800 000,00

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

5 318 163,48

Rozchody ogółem:

4 610 000,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

3 610 000,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

1 000 000,00

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodnicząca Rady Miasta


Hanna Zofia Sasinowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »