| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 79/2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę 25.392,01 zł do wysokości 62.578.040,80 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększone dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.795,01 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.557.693,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę 25.392,01 zł do wysokości 65.086.204,28 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zwiększone wydatki w ust.1 dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.795,01 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.557.693,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3.

Dokonuje się zmian w Załączniku do budżetu miasta na rok 2012 pod nazwą „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 października 2012 r.

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 711,60

2 795,01

6 506,61

01095

Pozostała działalność

3 711,60

2 795,01

6 506,61

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 311,60

2 795,01

6 106,61

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

61 943,00

22 597,00

84 540,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

61 943,00

22 597,00

84 540,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

61 943,00

22 597,00

84 540,00

Razem:

62 552 648,79

25 392,01

62 578 040,80

Tekst do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 października 2012 – Plan dochodów

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 25.392,01 zł do wysokości: 62.578.040,80 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 –dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 16 października 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 października 2012 Nr FIN-I.3011.71.2012.010, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dochodów na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 854 rozdział 85415 –dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 206 z dnia 16 października 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 października 2012 Nr FIN-I.3111.54.2012.854, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dochodów pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 79/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 października 2012 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 311,60

2 795,01

6 106,61

01095

Pozostała działalność

3 311,60

2 795,01

6 106,61

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 311,60

2 795,01

6 106,61

Razem:

7 554 898,60

2 795,01

7 557 693,61

Tekst do Załącznika Nr 1A do Zarządzenia Nr 79/2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 października 2012

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 2.795,01 zł do wysokości: 7.557.693,61 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 –dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 16 października 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 października 2012 Nr FIN-I.3011.71.2012.010, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dochodów na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 października 2012 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

14 711,60

2 795,01

17 506,61

01095

Pozostała działalność

12 911,60

2 795,01

15 706,61

4430

Różne opłaty i składki

3 311,60

2 795,01

6 106,61

750

Administracja publiczna

6 781 360,00

0,00

6 781 360,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 609 992,00

0,00

5 609 992,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

381 420,00

- 7 540,00

373 880,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

25 392,00

5 000,00

30 392,00

4430

Różne opłaty i składki

22 000,00

2 540,00

24 540,00

851

Ochrona zdrowia

507 500,00

0,00

507 500,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

438 000,00

0,00

438 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

80 500,00

- 100,00

80 400,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 100,00

100,00

1 200,00

852

Pomoc społeczna

11 149 925,00

0,00

11 149 925,00

85203

Ośrodki wsparcia

458 810,00

0,00

458 810,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

279 000,00

- 13 000,00

266 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20 000,00

- 521,00

19 479,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

45 000,00

3 000,00

48 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 500,00

21 171,00

42 671,00

4260

Zakup energii

30 150,00

- 10 150,00

20 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

- 500,00

500,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 000,00

0,00

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

300,00

800,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

- 300,00

200,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 813 726,00

0,00

6 813 726,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

189 480,00

590,00

190 070,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 000,00

- 230,00

3 770,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

- 500,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

68 012,00

464,00

68 476,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500,00

- 154,00

1 346,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 700,00

- 170,00

2 530,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 197 177,00

0,00

1 197 177,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

3 706,00

18 706,00

4430

Różne opłaty i składki

1 500,00

- 142,00

1 358,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

27 500,00

- 1 500,00

26 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

- 2 064,00

1 936,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

450 728,00

22 597,00

473 325,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

91 943,00

22 597,00

114 540,00

3240

Stypendia dla uczniów

30 000,00

- 30 000,00

0,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

61 943,00

52 597,00

114 540,00

Razem:

65 060 812,27

25 392,01

65 086 204,28

Tekst do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 października 2012

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 25.392,01 zł. do wysokości 65.086.204,28 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 –dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 16 października 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 października 2012 Nr FIN-I.3011.71.2012.010, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dochodów na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 750 rozdział 75023 –dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 851 rozdział 85154 -dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 852 rozdział 85203, 85205, 85212, 85219 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawiepisma Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160/Z/30/10/2012 z dnia 24 października 2012.

Dział 854 rozdział 85415 –dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 206 z dnia 16 października 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 października 2012 Nr FIN-I.3111.54.2012.854, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dochodów pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.– „Wyprawka szkolna”

2. Pisma Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej Nr MZOJO/D/3014/28/2012 z dnia 23 października 2012.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 79/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 października 2012 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 311,60

2 795,01

6 106,61

01095

Pozostała działalność

3 311,60

2 795,01

6 106,61

4430

Różne opłaty i składki

3 311,60

2 795,01

6 106,61

852

Pomoc społeczna

7 376 336,00

0,00

7 376 336,00

85203

Ośrodki wsparcia

458 810,00

0,00

458 810,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

279 000,00

- 13 000,00

266 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20 000,00

- 521,00

19 479,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

45 000,00

3 000,00

48 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 500,00

21 171,00

42 671,00

4260

Zakup energii

30 150,00

- 10 150,00

20 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

- 500,00

500,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 778 726,00

0,00

6 778 726,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

185 680,00

590,00

186 270,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 338,00

- 230,00

3 108,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

- 500,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

63 112,00

464,00

63 576,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500,00

- 154,00

1 346,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 700,00

- 170,00

2 530,00

Razem:

7 554 898,60

2 795,01

7 557 693,61

Tekst do Załącznika Nr 2A do Zarządzenia Nr 79/2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 października 2012

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 2.795,01 zł. do wysokości: 7.557.693,61 zł.

Uzasadnienie:

Dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160/Z/30/10/2012 - do wysokości przewidywanego wykonania.

Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 16 października 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 października 2012 Nr FIN-I.3011.71.2012.010, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dochodów na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 października 2012 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku

w złotych

Dział

Rozdział

§

Dochody
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+10)

z tego:

Wydatki
bieżące

w tym:

Wydatki
majątkowe

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

756

430 000

75618

430 000

0480

430 000

851

448 000

348 000

145 538

22 100

18 000

100 000

85153

10 000

10 000

4210

3 000

3 000

4300

7 000

7 000

85154

438 000

338 000

145 538

22 100

18 000

100 000

2820

18 000

18 000

18 000

3030

3 200

3 200

4010

125 000

125 000

125 000

4040

9 727

9 727

9 727

4110

19 000

19 000

19 000

4120

3 100

3 100

3 100

4170

10 811

10 811

10 811

4210

48 000

48 000

4260

862

862

4270

2 000

2 000

4300

80 400

80 400

4350

1 000

1 000

4370

1 200

1 200

4410

1 000

1 000

4430

500

500

4440

4 376

4 376

4610

9 824

9 824

6050

100 000

100 000

Ogółem

430 000

448 000

348 000

145 538

22 100

18 000

100 000

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »