| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 80/2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę 31.447 zł do wysokości 62.609.487,80 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększone dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.243 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.559.936,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę 31.447 zł do wysokości 65.117.651,28 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

1. Zwiększone wydatki w ust.1 dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.243 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.559.936,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3.

Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 października 2012 r.

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

331 369,00

2 243,00

333 612,00

75011

Urzędy wojewódzkie

169 961,00

2 243,00

172 204,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

169 911,00

2 243,00

172 154,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

84 540,00

29 204,00

113 744,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

84 540,00

29 204,00

113 744,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

84 540,00

29 204,00

113 744,00

Razem:

62 578 040,80

31 447,00

62 609 487,80

Tekst do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 października 2012 – Plan dochodów

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 31.447 zł do wysokości: 62.609.487,80 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 16 października 2012r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2012 Nr FIN-I.3111.39.2012.750, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dochodów pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73), na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

Dział 854 rozdział 85415 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 22 października 2012r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2012 Nr FIN-I.3111.57.2012.854, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dochodów pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 80/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 października 2012 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

169 911,00

2 243,00

172 154,00

75011

Urzędy wojewódzkie

169 911,00

2 243,00

172 154,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

169 911,00

2 243,00

172 154,00

Razem:

7 557 693,61

2 243,00

7 559 936,61

Tekst do Załącznika Nr 1A do Zarządzenia Nr 80/2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2012

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 2.243 zł do wysokości: 7.559.936,61 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 16 października 2012r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2012 Nr FIN-I.3111.39.2012.750, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dochodów pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73), na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 października 2012 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

6 781 360,00

2 243,00

6 783 603,00

75011

Urzędy wojewódzkie

484 388,00

2 243,00

486 631,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

56 142,00

2 243,00

58 385,00

801

Oświata i wychowanie

20 249 371,00

0,00

20 249 371,00

80101

Szkoły podstawowe

9 673 284,00

13 500,00

9 686 784,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

171 578,00

17 500,00

189 078,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

16 300,00

- 4 000,00

12 300,00

80110

Gimnazja

5 936 643,00

- 1 500,00

5 935 143,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

17 010,00

- 500,00

16 510,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

- 1 000,00

5 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

14 100,00

- 2 000,00

12 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

79 187,00

3 000,00

82 187,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 400,00

- 1 000,00

3 400,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

302 576,00

0,00

302 576,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 123,00

700,00

6 823,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 982,00

- 980,00

14 002,00

4300

Zakup usług pozostałych

21 350,00

1 700,00

23 050,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 473,00

- 500,00

973,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 040,00

200,00

2 240,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 400,00

- 1 320,00

1 080,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 100,00

200,00

3 300,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

110 760,00

- 12 000,00

98 760,00

4300

Zakup usług pozostałych

27 440,00

- 2 100,00

25 340,00

4410

Podróże służbowe krajowe

17 100,00

- 1 500,00

15 600,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

66 220,00

- 8 400,00

57 820,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

473 325,00

29 204,00

502 529,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

114 540,00

29 204,00

143 744,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

114 540,00

29 204,00

143 744,00

926

Kultura fizyczna

7 641 010,00

0,00

7 641 010,00

92601

Obiekty sportowe

879 500,00

- 5 000,00

874 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

879 500,00

- 5 000,00

874 500,00

92695

Pozostała działalność

2 283 947,00

5 000,00

2 288 947,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 217 217,00

5 000,00

1 222 217,00

Razem:

65 086 204,28

31 447,00

65 117 651,28

Tekst do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2012

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 31.447 zł. do wysokości 65.117.651,28 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 16 października 2012r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2012 Nr FIN-I.3111.39.2012.750, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73), na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

Dział 801 rozdział 80101, 80110, 80114, 80146 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 października 2012.

Dział 854 rozdział 85415 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 22 października 2012r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2012 Nr FIN-I.3111.57.2012.854, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan środków pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 926 rozdział 92601, 92695 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 80/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 października 2012 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

169 911,00

2 243,00

172 154,00

75011

Urzędy wojewódzkie

169 911,00

2 243,00

172 154,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21 939,00

2 243,00

24 182,00

Razem:

7 557 693,61

2 243,00

7 559 936,61

Tekst do Załącznika Nr 2A do Zarządzenia Nr 80/2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2012

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 2.243 zł do wysokości: 7.559.936,61 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 16 października 2012r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2012 Nr FIN-I.3111.39.2012.750, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73), na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 października 2012 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

926

Kultura fizyczna

3 151 447,00

0,00

3 151 447,00

92601

Obiekty sportowe

879 500,00

- 5 000,00

874 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

879 500,00

- 5 000,00

874 500,00

BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

34 500,00

- 5 000,00

29 500,00

92695

Pozostała działalność

2 271 947,00

5 000,00

2 276 947,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 217 217,00

5 000,00

1 222 217,00

PRZEBUDOWA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

1 059 217,00

5 000,00

1 064 217,00

Razem

9 081 212,00

0,00

9 081 212,00

Tekst do Załącznika Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

Nr 80/2012 z dnia 31 października 2012

Plan wydatków majątkowych wynosi: 9.081.212,00 zł.

Uzasadnienie do zmian:

Dział 926 rozdział 92601,92695 - dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przenosząc plan wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„BUDOWA BOISKA PRZY SZP. NR 4” na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „PRZEBUDOWA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO” – do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »