| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 86/2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę 336.070 zł do wysokości 62.945.557,80 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększone dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 271.666 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.831.602,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę 336.070 zł do wysokości 65.453.721,28 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zwiększone wydatki w ust.1 dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 271.666 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.831.602,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3.

Dokonuje się zmian w Załączniku do budżetu miasta na rok 2012 pod nazwą Plan wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 listopada 2012 r.

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

8 799 736,00

336 070,00

9 135 806,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 858 726,00

268 666,00

7 127 392,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 778 726,00

268 666,00

7 047 392,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

86 500,00

3 000,00

89 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

30 500,00

3 000,00

33 500,00

85216

Zasiłki stałe

716 000,00

33 000,00

749 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

716 000,00

33 000,00

749 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

385 400,00

25 404,00

410 804,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

379 400,00

25 404,00

404 804,00

85295

Pozostała działalność

155 800,00

6 000,00

161 800,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

82 000,00

6 000,00

88 000,00

Razem:

62 609 487,80

336 070,00

62 945 557,80

Tekst do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 21 listopada 2012–Plan dochodów

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 336.070 zł do wysokości: 62.945.557,80 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85212, 85213, 85216, 85219, 85295 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 210 z dnia 18 października 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2012 Nr FIN-I.3111.182.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami), t.j. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 5 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.204.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami).

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z dnia 22 października 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 października 2012 Nr FIN-I.3111.190.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 22 października 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 października 2012 Nr FIN-I.3111.193.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późn. zmianami) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 86/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 listopada 2012 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

7 376 336,00

271 666,00

7 648 002,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 778 726,00

268 666,00

7 047 392,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 778 726,00

268 666,00

7 047 392,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

30 500,00

3 000,00

33 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

30 500,00

3 000,00

33 500,00

Razem:

7 559 936,61

271 666,00

7 831 602,61

Tekst do Załącznika Nr 1A do Zarządzenia Nr 86/2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 listopada 2012

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 271.666 zł do wysokości: 7.831.602,61 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85212, 85213 –dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 22 października 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 października 2012 Nr FIN-I.3111.193.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późn. zmianami) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 listopada 2012 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

6 004 200,00

0,00

6 004 200,00

60016

Drogi publiczne gminne

5 754 200,00

0,00

5 754 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 000,00

1 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

5 000,00

6 000,00

4270

Zakup usług remontowych

1 444 500,00

- 6 000,00

1 438 500,00

750

Administracja publiczna

6 783 603,00

0,00

6 783 603,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 609 992,00

0,00

5 609 992,00

4260

Zakup energii

305 200,00

- 25 000,00

280 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

508 085,00

25 000,00

533 085,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

334 215,00

0,00

334 215,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

59 660,00

7 000,00

66 660,00

4300

Zakup usług pozostałych

219 060,00

- 7 000,00

212 060,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

460 480,00

0,00

460 480,00

75414

Obrona cywilna

8 700,00

0,00

8 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

700,00

- 561,40

138,60

4270

Zakup usług remontowych

6 500,00

548,43

7 048,43

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

12,97

1 512,97

852

Pomoc społeczna

11 149 925,00

336 070,00

11 485 995,00

85202

Domy pomocy społecznej

240 000,00

16 810,00

256 810,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

240 000,00

16 810,00

256 810,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 813 726,00

268 666,00

7 082 392,00

3110

Świadczenia społeczne

6 364 726,00

254 566,00

6 619 292,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

190 070,00

14 100,00

204 170,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

98 500,00

3 000,00

101 500,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

98 500,00

3 000,00

101 500,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

225 412,00

7 190,00

232 602,00

3110

Świadczenia społeczne

218 912,00

10 000,00

228 912,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

- 1 860,00

1 140,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00

- 950,00

2 550,00

85216

Zasiłki stałe

873 000,00

9 000,00

882 000,00

3110

Świadczenia społeczne

873 000,00

9 000,00

882 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 197 177,00

25 404,00

1 222 581,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

798 777,00

15 000,00

813 777,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

126 702,00

12 404,00

139 106,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

20 400,00

- 2 030,00

18 370,00

4430

Różne opłaty i składki

1 358,00

30,00

1 388,00

85295

Pozostała działalność

247 800,00

6 000,00

253 800,00

3110

Świadczenia społeczne

247 800,00

6 000,00

253 800,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 223 600,00

0,00

3 223 600,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

795 800,00

13 490,00

809 290,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 700,00

- 8 700,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120 000,00

15 000,00

135 000,00

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

- 2 000,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

663 100,00

9 190,00

672 290,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

232 200,00

- 13 490,00

218 710,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

- 4 990,00

10,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

- 8 500,00

1 500,00

926

Kultura fizyczna

7 641 010,00

0,00

7 641 010,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

4 088 383,00

0,00

4 088 383,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

16 000,00

- 1 000,00

15 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

1 000,00

1 000,00

Razem:

65 117 651,28

336 070,00

65 453 721,28

Tekst do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 listopada 2012

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 336.070 zł. do wysokości 65.453.721,28 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60016 –dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75023, 75075 -dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75414 -dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85202, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85295 -dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 210 z dnia 18 października 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2012 Nr FIN-I.3111.182.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami), t.j. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 5 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.204.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami).

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z dnia 22 października 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 października 2012 Nr FIN-I.3111.190.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 22 października 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 października 2012 Nr FIN-I.3111.193.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późn. zmianami) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

5. Pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160/Z/32/11/2012 z dnia 07.11.2012.

6. Pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160/Z/33/11/2012 z dnia 16.11.2012.

Dział 900 rozdział 90003, 90004 -dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 -dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 listopada 2012.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 86/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 listopada 2012 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

7 376 336,00

271 666,00

7 648 002,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 778 726,00

268 666,00

7 047 392,00

3110

Świadczenia społeczne

6 364 726,00

254 566,00

6 619 292,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

186 270,00

14 100,00

200 370,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

30 500,00

3 000,00

33 500,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

30 500,00

3 000,00

33 500,00

Razem:

7 559 936,61

271 666,00

7 831 602,61

Tekst do Załącznika Nr 2A do Zarządzenia Nr 86/2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 listopada 2012

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 271.666 zł. do wysokości: 7.831.602,61 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85212, 85213 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 22 października 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 października 2012 Nr FIN-I.3111.193.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późn. zmianami) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160/Z/32/10/2012

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 listopada 2012 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

926

Kultura fizyczna

3 151 447,00

0,00

3 151 447,00

92601

Obiekty sportowe

874 500,00

0,00

874 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

874 500,00

0,00

874 500,00

BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

420 000,00

- 5 000,00

415 000,00

BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

29 500,00

5 000,00

34 500,00

Razem

9 081 212,00

0,00

9 081 212,00

Tekst do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 86 /2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 listopada 2012

Plan wydatków majątkowych

Dział 926 rozdział 92601 -dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przenosząc plan wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„BUDOWA BOISKA PRZY SP NR 2” na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „BUDOWA BOISKA PRZY SP NR 4”–do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »