| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/102/12 Rady Gminy Olszanka

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 211 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240) i   uchwały Nr   XV/63/11 Rady Gminy Olszanka z   dnia 29 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2012 rok Rada Gminy uchwala co następuje:  

§   1.   1.   W § 1   ust. 1   kwotę dochodów   10.402.769,28     zwiększa się o   kwotę   106.431,05 zł   do kwoty  
10.509.200,33 zł   z tego :  dochody bieżące w   wysokości   8.412.285,33 zł   ,                     dochody majątkowe w   wysokości   2.096.915,00     w związku z   tym w   tabeli Nr 1   wprowadza się zmiany określone w   załączniku Nr   1 do niniejszej uchwały.  

2.   Dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą   1.408.443,33 zł   , w   związku z   tym w   tabeli Nr 1a wprowadza się zmiany określone w   załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały.  

3.                 W § 1   ust. 2   kwotę wydatków   14.519.903,28 zł   zwiększa się o   kwotę   106.431,05     do kwoty  
14.626.334,33 zł   z tego :  wydatki bieżące w   wysokości   8.231.693,33   zł,               wydatki majątkowe w   wysokości   6.394.641,00   zł. w   związku z   tym w   tabeli Nr 2   wprowadza się zmiany określone w   załączniku Nr 2   do niniejszej uchwały.  

4.   Wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą   1.408.443,33 zł   , w   związku z   tym w   tabeli Nr 2a wprowadza się zmiany określone w   załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.  

5.   Załącznik Nr 2   uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Krzysztof   Romaniuk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/102/12    
Rady Gminy Olszanka    
z dnia 29 października 2012 r.  
 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OLSZANKA NA 2012 ROK  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

010  

 

 

Rolnictwo i   łowiectwo  

2 195 887,28  

90 026,05  

2 285 913,33  

 

01010  

 

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

2 067 663,00  

1 800,00  

2 069 463,00  

 

 

0750  

Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze  

1 800,00  

1 800,00  

3 600,00  

 

01095  

 

Pozostała działalność  

128 224,28  

88 226,05  

216 450,33  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

128 224,28  

88 226,05  

216 450,33  

700  

 

 

Gospodarka mieszkaniowa  

38 000,00  

- 4   000,00  

34 000,00  

 

70005  

 

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

38 000,00  

- 4   000,00  

34 000,00  

 

 

0750  

Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze  

36 200,00  

- 4   000,00  

32 200,00  

756  

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem  

1 692 130,00  

2 200,00  

1 694 330,00  

 

75615  

 

Wpływy z   podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i   opłat lokalnych od osób prawnych i   innych jednostek organizacyjnych  

104 785,00  

- 900,00  

103 885,00  

 

 

0500  

Podatek od czynności cywilnoprawnych  

1 000,00  

- 900,00  

100,00  

 

75616  

 

Wpływy z   podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i   darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i   opłat lokalnych od osób fizycznych  

916 046,00  

3 500,00  

919 546,00  

 

 

0500  

Podatek od czynności cywilnoprawnych  

16 000,00  

3 500,00  

19 500,00  

 

75618  

 

Wpływy z   innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  

25 600,00  

- 1   900,00  

23 700,00  

 

 

0410  

Wpływy z   opłaty skarbowej  

7 600,00  

200,00  

7 800,00  

 

 

0460  

Wpływy z   opłaty eksploatacyjnej  

3 000,00  

- 2   100,00  

900,00  

 

75621  

 

Udziały gmin w   podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  

645 499,00  

1 500,00  

646 999,00  

 

 

0020  

Podatek dochodowy od osób prawnych  

4 500,00  

1 500,00  

6 000,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

1 265 420,00  

18 205,00  

1 283 625,00  

 

85212  

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

1 095 000,00  

23 805,00  

1 118 805,00  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

1 092 000,00  

23 805,00  

1 115 805,00  

 

85213  

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej.  

3 900,00  

- 670,00  

3 230,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

1 800,00  

- 670,00  

1 130,00  

 

85216  

 

Zasiłki stałe  

17 000,00  

- 7   130,00  

9 870,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

17 000,00  

- 7   130,00  

9 870,00  

 

85295  

 

Pozostała działalność  

41 600,00  

2 200,00  

43 800,00  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

13 100,00  

2 200,00  

15 300,00  

Razem:  

10 402 769,28  

106 431,05  

10 509 200,33  

 


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIV/102/12    
Rady Gminy Olszanka    
z dnia 29 października 2012 r.  
 

Dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

010  

 

 

Rolnictwo i   łowiectwo  

128 224,28  

88 226,05  

216 450,33  

 

01095  

 

Pozostała działalność  

128 224,28  

88 226,05  

216 450,33  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

128 224,28  

88 226,05  

216 450,33  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

1 130 720,00  

26 005,00  

1 156 725,00  

 

85212  

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

1 092 000,00  

23 805,00  

1 115 805,00  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

1 092 000,00  

23 805,00  

1 115 805,00  

 

85295  

 

Pozostała działalność  

13 100,00  

2 200,00  

15 300,00  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

13 100,00  

2 200,00  

15 300,00  

Razem:  

1 294 212,28  

114 231,05  

1 408 443,33  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV/102/12    
Rady Gminy Olszanka    
z dnia 29 października 2012 r.  
 

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OLSZANKA NA 2012 ROK  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

010  

 

 

Rolnictwo i   łowiectwo  

6 707 886,28  

90 726,05  

6 798 612,33  

 

01010  

 

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

6 571 829,00  

2 500,00  

6 574 329,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

9 861,75  

2 500,00  

12 361,75  

 

01095  

 

Pozostała działalność  

128 224,28  

88 226,05  

216 450,33  

 

 

3030  

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  

125 710,10  

86 496,13  

212 206,23  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

2 514,18  

1 729,92  

4 244,10  

750  

 

 

Administracja publiczna  

1 429 267,00  

0,00  

1 429 267,00  

 

75023  

 

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

1 229 541,89  

0,00  

1 229 541,89  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

750 000,00  

- 6   000,00  

744 000,00  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

44 126,26  

6 000,00  

50 126,26  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

90 159,00  

1 500,00  

91 659,00  

 

75403  

 

Jednostki terenowe Policji  

0,00  

1 500,00  

1 500,00  

 

 

3000  

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  

0,00  

1 500,00  

1 500,00  

851  

 

 

Ochrona zdrowia  

151 352,00  

- 2   500,00  

148 852,00  

 

85121  

 

Lecznictwo ambulatoryjne  

100 000,00  

- 10 000,00  

90 000,00  

 

 

2560  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  

100 000,00  

- 10 000,00  

90 000,00  

 

85195  

 

Pozostała działalność  

30 000,00  

7 500,00  

37 500,00  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

9 400,00  

2 500,00  

11 900,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

9 400,00  

5 000,00  

14 400,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

1 475 516,00  

18 205,00  

1 493 721,00  

 

85212  

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

1 092 000,00  

23 805,00  

1 115 805,00  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

1 060 550,00  

23 805,00  

1 084 355,00  

 

85213  

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej.  

4 300,00  

- 670,00  

3 630,00  

 

 

4130  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

4 300,00  

- 670,00  

3 630,00  

 

85216  

 

Zasiłki stałe  

21 000,00  

- 7   130,00  

13 870,00  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

21 000,00  

- 7   130,00  

13 870,00  

 

85295  

 

Pozostała działalność  

61 600,00  

2 200,00  

63 800,00  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

61 600,00  

2 200,00  

63 800,00  

921  

 

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

150 744,00  

- 1   500,00  

149 244,00  

 

92116  

 

Biblioteki  

100 000,00  

- 1   500,00  

98 500,00  

 

 

2480  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej instytucji kultury  

100 000,00  

- 1   500,00  

98 500,00  

Razem:  

14 519 903,28  

106 431,05  

14 626 334,33  

 


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/102/12    
Rady Gminy Olszanka    
z dnia 29 października 2012 r.  
 

Wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zlecnych odrębnymi ustawami w   2012 r.  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

010  

 

 

Rolnictwo i   łowiectwo  

128 224,28  

88 226,05  

216 450,33  

 

01095  

 

Pozostała działalność  

128 224,28  

88 226,05  

216 450,33  

 

 

3030  

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  

125 710,10  

86 496,13  

212 206,23  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

2 514,18  

1 729,92  

4 244,10  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

1 130 720,00  

26 005,00  

1 156 725,00  

 

85212  

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

1 092 000,00  

23 805,00  

1 115 805,00  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

1 060 550,00  

23 805,00  

1 084 355,00  

 

85295  

 

Pozostała działalność  

13 100,00  

2 200,00  

15 300,00  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

13 100,00  

2 200,00  

15 300,00  

Razem:  

1 294 212,28  

114 231,05  

1 408 443,33  

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXIV/102/12    
Rady Gminy Olszanka    
z dnia 29 października 2012 r.  
 

Dotacje podmiotowe w   2012 r.  

 

Lp.  

Dział  

Rozdział  

§**  

Nazwa instytucji otrzymujacej dotacje  

Ogółem kwota dotacji  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

1  

801  

80101  

2540  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w   Próchenkach  

192 500,00  

2  

801  

80101  

2540  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w   Szydłówce  

184 800,00  

3  

801  

80104  

2310  

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

6 000,00  

4  

801  

80104  

2540  

Niepubliczne Przedszkole w   Próchenkach  

61 740,00  

5  

801  

80104  

2540  

Niepubliczne Przedszkole w   Szydłówce  

136 710,00  

6  

851  

85121  

2560  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Olszance  

90 000,00  

7  

921  

92116  

2480  

Gmina Biblioteka Publiczna w   Olszance  

98 500,00  

Ogółem  

770 250,00  

 


Uzasadnienie

Plan dochodów:  

DZ.   010 – Rolnictwo i   łowiectwo  

Po weryfikacji planu dokonano zwiększenia planu dochodów o   kwotę 1.800 zł w   związku z   otrzymaniem dochodów z   tytułu dzierżaw terenów łowieckich.  

W związku z   pismem FIN-I.3011.71.2012.010 z   Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów na zadania zlecone o   kwotę 88.226,05 zł.  

DZ.   700 – Gospodarka mieszkaniowa  

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o   kwotę 4.000 zł po weryfikacji planu i   wpływów z   tytułu najmu.  

DZ.   750 – Administracja publiczna  

Po w0eryfikacji planu dokonano zwiększenia planu dochodów o   kwotę 2.300,00 zł. Dokonano zmniejszenia planu dochodów o   kwotę 3.000 zł w   związku z   błędnym zaliczeniem dochodów z   tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami.  

DZ.   756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem  

Po weryfikacji planu z   wykonaniem z   tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów  
w podatku dochodowym od osób prawnych oraz opłaty skarbowej i   eksploatacyjnej dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zwiększając plan dochodów w   tym dziele łącznie  
na kwotę 2.000 zł.  

DZ.   852 – Pomoc społeczna  

W związku pismem z   Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w   Warszawie dokonano zwiększania planu dochodów z   tytułu realizacji zadań zleconych gminie na łączną kwotę 114.231,05 zł. Dokonano też zmniejszenia planu dochodów na zadania własne łącznie o   kwotę 7.800 zł.  

Plan wydatków:  

DZ.   010 – Rolnictwo i   łowiectwo  

Po weryfikacji planu dokonano zwiększenia planu wydatków o   kwotę 2.500 zł w   związku z   drobnymi zakupami materiałów i   towarów niezbędnych dla sieci wodociągowych.  

W związku z   pismem FIN-I.3011.71.2012.010 z   Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o   kwotę 88.226,05 zł z   przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w   cenie paliwa.  

DZ.   750 – Administracja publiczna  

Na podstawie analizy wydatków zwiększono plan wydatków w   paragrafie 4040 o   kwotę 6.000 zł zmniejszając równocześnie wydatki na wynagrodzenia osobowe.  

DZ.   754 – Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

W związku z   wnioskiem o   dofinansowanie działalności Policji w   Łosicach zwiększono plan wydatków o   kwotę 1.500 zł z   przeznaczeniem tej kwoty na wpłatę na państwowy fundusz celowy.  

DZ.   851 – Ochrona zdrowia  

Po weryfikacji planu dokonano zmniejszenia planu wydatków o   10.000 zł przeznaczonego na dotację podmiotową dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. Środki te zostały przesunięte w   kwocie 7.500 zł na utrzymanie budynku po Ośrodku Zdrowia oraz 2.500 zl na infrastrukturę wodociągową.  

DZ.   852 – Pomoc społeczna  

W związku pismami z   Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w   Warszawie dokonano zwiększania planu wydatków z   tytułu realizacji zadań zleconych gminie na kwotę 26.005 zł z   przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z   funduszu alimentacyjnego. Zmniejszono plan wydatków na zadania własne z   wypłat zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne o   łączna kwotę 7.800 zł.  

DZ.   921- Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

W związku weryfikacją wykonania dokonano zmniejszenia planu wydatków na dotację podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczając te środki na dofinansowania Policji w   Łosicach.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »