| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/230/2012 Rady Gminy Wieliszew

z dnia 19 października 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit d ,lit i   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.   211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. ,258,art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.  Rada Gminy uchwala, co następuje  

§   1.   1.   Zmniejszyć dochody budżetu gminy o   kwotę  508 378,20 zł. , zwiększyć dochody budżetu gminy o   kwotę  
821   410,20 zł  

2.   Dochody po zmianie  wynoszą 43   028 691,72 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie: 41   673 127,72  zł  

2)   dochody majątkowe w   kwocie:   1   355 564 zł,  

-   zgodnie z   załącznikiem  nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2012 rok o   kwotę 2   406   154,00 zł., zwiększyć o   kwotę  2   626   336,00 zł.  

2.   Wydatki po zmianie wynoszą  46   355 545,16  zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie 40   899 409,72  zł,  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie 5   456 135   ,44 zł,  

-                   zgodnie z   załącznikiem  nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Różnica między dochodami a   wydatkami stanowi deficyt budżetu w   kwocie 3   326 853,44  zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   kredytów w   kwocie 2   507   150 zł. oraz obligacji  
w kwocie  819   703,44 zł.  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 2   129 282 zł (obligacje komunalne  )  przeznacza się na rozchody w   wysokości 2   129 282  zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu kredytów  
w wysokości  1   665 311 zł, pożyczek w   wysokości 463 971 zł.).  

3.   Przychody budżetu w   wysokości  5   456 135,44 zł, rozchody w   wysokości  2   129 282 zł, zgodnie  
z załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   Limit zobowiązań z   tytułu pożyczek i   kredytów  oraz obligacji zaciąganych na :  

1)   sfinansowanie  planowanego deficytu budżetu w   kwocie  3   326 853,44  zł.,  

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu  zaciągniętych pożyczek i   kredytów  
w  kwocie  2   129 282  zł.  

§   5.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań  zakresu administracji rządowej i   innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   6.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   7.   Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią  Prognozą Finansową zgodnie z   załącznikiem  nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   8.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z   załącznikiem nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   9.   Ustala się wydatki na realizacje zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z   załącznikiem nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   10.   Dotacje podmiotowe dla :  

1)   Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby -787 000 zł.,  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 9   do niniejszej uchwały.                

§   11.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, obowiązuje w   roku budżetowym 2012 i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marcin   Fabisiak

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/230/2012
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 19 października 2012 r.
Zalacznik1.xls

załącznik do uchwały XXIV/230/12  


Uzasadnienie

1.   Dokonano zmian w   planie dochodów:  

  Zmieniono plan dochodów bieżących  

1)   Dział 010 Rolnictwo i   łowiectwo  

a)   zwiększenie o   kwotę 2   000 zł.  

2)   Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  

a)   zwiększenie o   kwotę 50 000 zł.  

3)   Dział 750 Administracja publiczna  

a)   zwiększenie o   kwotę 6   000 zł  

4)   Dział 756 Dochody od osób prawnych i   fizycznych  

a)   zwiększenie o   kwotę 616 810 zł.  

b)   zmniejszenie o   kwotę 500   000 zł.  

-   zmiany w   oparciu o   prognozowane dochody   .  

5)   Dział 801 Oświata i   wychowanie  

a)   zwiększenie o   kwotę 62   918,20 zł -zmiany dotyczą prognozowanych dochodów.  

b)   zmniejszenie o   kwotę  8   378,20 zł.- dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE, przeniesienie na 2013r.  

6)   Dział 852 Pomoc społeczna  

a)   zwiększenie o   kwotę 4   755 zł., na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2012 na zadania zlecone z   przeznaczeniem na świadczenia z   funduszu alimentacyjnego.  

  Zmieniono plan dochodów majątkowych  

1.   Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  

a)   zwiększenie o   kwotę 56   000 zł  wpływy z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- w   oparciu o   bieżące wpłaty,  

2.   Dział 750 Administracja publiczna  

a)   zwiększenie o   kwotę 1   000 zł -  zmiany dotyczą prognozowanych dochodów.  

3.   Dział 900 Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

a)   zwiększenie o   kwotę 21   927 zł. – dofinansowanie budowy placu zabaw w   Wieliszewie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Umowa nr 00300-6930-UM0740806/11 RW-VII.7161.4.310.2011.MG  

2.   Dokonano zmian w   planie wydatków bieżących:  

1)   Dzial 600 Transport i   łączność  

a)   zmniejszenie 61   000 zł  

b)   zwiększenie 80   000 zł  

-   przesunięcie w   celu zabezpieczenia środków na komunikacje lokalną oraz dodatkowe żwirowanie dróg,  

2)   Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  

a)   zmniejszenie o   kwotę 730   220,00 zł. – zmiana w   oparciu o   prognozowane wydatki,  

3)   Dział 750 Administracja publiczna  

a)   zmniejszenie 50   031,00 zł,  

b)   zwiększenie o   237   331,00 zł.  

-   zwiększenie środków w   związku z   koniecznością zakupu zasilaczy awaryjnych, UPS zabezpieczający serwer, zakup brakujących licencji pakietu MS Office, opłacenie składki członkowskiej dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, zabezpieczenie środków na wypłatę prowizji dla sołtysów, diet radnych, przesunięcie środków na opłaty za energię i   gaz  
w urzędzie,  

4)   Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

-   zwiększenie o   kwotę 31   550 zł. – zabezpieczenie środków na służby ponadnormatywne policji, ubezpieczenia OC i   NW dla strażaków, zakup paliwa dla straży.  

5)   Dział 757 Obsługa długu publicznego  

-   przesunięcie między paragrafami, zastępuje się paragraf 8070, paragrafem 8110,  

6)   Dział 801 Oświata i   wychowanie  

-   zmniejszenie o   kwotę 143   505,00 zł  

-   zwiększenie o   kwotę 807   695,00 zł.  

zmiany dotyczą zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań w   oparciu o   prognozowane wydatki,  

7)   Dział 851 Ochrona zdrowia  

-   zwiększenie o   kwotę 22   875,00 zł. w   dziale przeciwdziałanie alkoholizmowi i   narkomanii w   związku ze zwiększeniem godzin poradnictwa i   zajęć terapeutycznych,  

8)   Dział 852 Pomoc społeczna  

a)   zmniejszenie o   kwotę 69   396,00 zł.,  

b)   zwiększenie o   kwotę 55   151 zł.,  

zmiany w   poszczególnych paragrafach w   celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań  
w oparciu o   prognozowane wydatki, oraz zwiększenie wydatków w   związku z   Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2012 na zadania zlecone z   przeznaczeniem na świadczenia z   funduszu alimentacyjnego.  

9)   Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  

a)   zmniejszenie o   kwotę 40   752,00 zł.  

b)   zwiększenie o   kwotę 52   534,00 zł.  

zmiany w   poszczególnych paragrafach w   celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań  
w oparciu o   prognozowane wydatki,  

10)   Dział 900 Gospodarka i   ochrona środowiska  

a)   zmniejszenie o   kwotę 43   050 zł.,  

b)   zwiększenie o   kwotę 28   000 zł.,  

-   zmniejszenie dotacji o   kwotę 10   000  zł., dotyczącej Porozumienia Trójstronnego w   sprawie budowy drogi nr180527 Poniatów -Łajski oraz zmiany w   poszczególnych paragrafach w   celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań w   oparciu o   prognozowane wydatki,  

11)   Dział 921 Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

-   zwiększenie o   kwotę 22   000 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury.  

3.   Dokonano zmian w   planie wydatków inwestycyjnych:  

1)   Zadanie „Program do obsługi nowego systemu gospodarki odpadami w   Gminie Wieliszew” – przeniesienie z   rozdziału 75023 do rozdziału 90002. – zadanie jednoroczne,  

2)   Przeniesienie zadania pn. ”Budowa oświetlenia w   drogach gminnych Gminy Wieliszew”-dz.900, rozdz.90015 z   zadań jednorocznych do zadań wieloletnich, oraz zmniejszenie planu wydatków tego zadania na 2012 o   kwotę 28   000 zł., do wysokości realizacji zadania w   2012 roku.  

3)   Zmiana nazwy zadania „Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz  
z oświetleniem w   ul. Nowodworskiej w   Komornicy”- na „Wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w   zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy rondami od km 16+503 do km 16+977 we wsi Komornica, gmina Wieliszew, powiat legionowski”,dz.600, rozdz.60016 – zadanie jednoroczne  

4)   Zadanie „Kanalizacja na osiedlu Dębowa” –zmniejszenie o   kwotę 2   200 zł. – wolne środki po zakończeniu realizacji zadania,dz.900, rozdz.90095 – zadanie jednoroczne,  

5)   Zadanie ‘Budowa ścieżek rowerowych w   Gminie Wieliszew” – zwiększenie o   kwotę 61   200 zł – brakujące środki do realizacji zadania,dz.600, rozdz.60016 – zadanie wieloletnie  

6)   Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Wieliszew” – zwiększenie o   kwotę 10   000 zł. - brakujące środki do realizacji zadania (wykonanie oznakowania poziomego  
i pionowego w   Skrzeszewie,  ul. Szkolna , w   Kałuszynie na zakrętach z   ograniczoną prędkością )  

7)   Zadanie „Chodnik od Skrzeszewa do Kałuszyna” – zwiększenie o   kwotę 15   000 zł.-  

brakujące środki do realizacji zadania na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej projektu budowlano-wykonawczego, dz. 600, rozdz.60016 – zadanie jednoroczne,  

8)   Zadanie ”Przebudowa ul. Kościelnej w   Skrzeszewie” – zmniejszenie o   kwotę 25   000 zł. do wysokości realizacji zadania, dz. 600, rozdz.60016- zadanie wieloletnie,  

9)   Zadanie „Wodociągowanie środkowo-zachodniej części Gminy Wieliszew etap I   – zwiększenie o   kwotę 6   300 zł. –brakujące środki na opłatę za zajecie pasa drogowego, dz.010, rozdz.01010 – zadanie wieloletnie,  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »