| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt 7 i 10, art. 3, art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr  1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielenia zwolnienia od podatku   od nieruchomości gruntów, nowo wybudowanych oraz zakupionych budynków, budowli lub ich części będących własnością przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą na terenie miasta Płocka w ramach pomocy de minimis, która podlega regulacjom rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej Zwolnieniem, może być udzielone pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

§ 2. 1. Pomoc jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w uchwale oraz w art. 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały.

2. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

3. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

4. Równowartość pomocy w euro ustala się zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

§ 3. 1. Pomoc de minimis przyznana na podstawie uchwały podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały.

2. Beneficjenci pomocy otrzymanej na podstawie niniejszej uchwały nie mogą jednocześnie korzystać z pomocy udzielanej w tej samej formie, w odniesieniu do tych samych kosztów, na podstawie innych programów pomocowych uchwalonych przez Radę Miasta Płocka.

§ 4. Organem Gminy - Miasto Płock udzielającym pomocy de minimis na mocy przepisów niniejszej uchwały jest Prezydent Miasta Płocka.

§ 5. Postanowienia uchwały stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem określonym w art. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały.

§ 6. Ilekroć w programie jest mowa o:

1. nowej inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję początkową oznaczającą:

1) inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:

a) utworzeniem nowego zakładu,

b) zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu,

c) dywersyfikacją produkcji zakładu na produkty niewytwarzane przez ten zakład, lub

d) zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie; lub

2) nabycie aktywów związanych bezpośrednio z zakładem, jeśli zakład został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym nabywcą jest inwestor niezwiązany ze sprzedawcą. Samo nabycie akcji  lub udziałów przedsiębiorstwa nie stanowi inwestycji początkowej,

2. rozpocz ę ciu prac – należy przez to rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją albo pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna. Zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W przypadku przejęć „rozpoczęcie prac” stanowi moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem,

3. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć podjęcie prac, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z ze zm.),

4. pracach przygotowawczych – należy przez to rozumieć uzyskiwanie zezwoleń i wykonywanie wstępnych studiów wykonalności,

5. zako ń czeniu inwestycji – należy przez to rozumieć dzień oddania inwestycji do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

6. utworzeniu miejsc pracy – należy przez to rozumieć wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie, wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR), w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy; roczne jednostki robocze (RJR) oznaczają liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w jednym roku - w liczbie tej uwzględnia się, jako ułamek RJR, także osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz do pracy sezonowej. Od liczby utworzonych miejsc pracy należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie,

7. intensywno ś ci pomocy – należy przez to rozumieć stosunek wartości pomocy wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto (EDB) do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,

8. warto ś ciach niematerialnych i prawnych – należy przez to rozumieć aktywa nabyte w wyniku transferu technologii takie, jak prawa patentowe, licencje, know-how lub nieopatentowana wiedza techniczna,

9. podmiocie udzielaj ą cym pomocy – należy przez to rozumieć podmiot, który udziela pomocy, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

10. beneficjencie pomocy – należy przez to rozumieć podmiot, który otrzymał pomoc publiczną, o którym mowa w art. 2 ust. 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

11. przedsi ę biorstwo - należy przez to rozumieć każdą jednostkę wykonującą działalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania. Za „jedno przedsiębiorstwo” uznaje się wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane na zasadach określonych w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013r.).

§ 7. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje, jeżeli przedsiębiorstwo po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizuje (tj. odda do użytku) na terenie miasta Płocka nową inwestycję oraz utworzy nowe miejsca pracy.

2. Zwolnienie przysługuje na okres: 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 3 miejsca pracy, 2 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 7 miejsc pracy,
3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,
4 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy,
5 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy.

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nowa inwestycja spowodowała przyrost netto liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem nowej inwestycji, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy ustalaniu ilości nowo utworzonych miejsc pracy nie uwzględnia się pracowników poprzednio zatrudnionych u wnioskodawcy.

4. W przypadku przedsiębiorstw nowopowstałych, tj. funkcjonujących krócej niż 12 miesięcy, należy odnieść się do średniego zatrudnienia z okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

5. Zwolnienie przysługuje, jeżeli:

1) zwiększony poziom zatrudnienia powstały w wyniku nowej inwestycji zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia oraz kolejne 12 miesięcy,

2) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione, w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, osoby bezrobotne lub te, którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

§ 8. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest:

1. Złożenie w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia inwestycji:

1) wniosku o udzielenie pomocy w ramach uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

2) informacji dotyczącej nowej inwestycji oraz nowoutworzonych miejsc pracy, wraz z dokumentami wskazanymi w informacji, zgodnie z Załącznikiem nr 2,

3) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

2. Zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z inwestycją określoną w § 7 przez okres trwania zwolnienia oraz kolejnych 12 miesięcy po jego zakończeniu - stanowiące Załącznik nr 3.

3. Zobowiązanie do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy związanych z inwestycją, na którą udzielono pomocy de minimis w ramach uchwały, co najmniej przez okres trwania zwolnienia oraz przez kolejnych 12 miesięcy po jego zakończeniu - stanowiące Załącznik nr 4.

4. Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej – stanowiące Załącznik nr 5.

§ 9. 1. Dokumenty, o których mowa w § 8, będą weryfikowane przez komisję powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka.

2. Komisja potwierdza spełnienie przez przedsiębiorstwo warunków do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały.

3. Prezydent Miasta Płocka rozstrzyga o zwolnieniu od podatku od nieruchomości po otrzymaniu potwierdzenia o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały, nie później jednak niż w terminie 60 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów, o których mowa w § 8.

§ 10. 1. Beneficjenci pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku                  od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, są zobowiązani do 15 stycznia każdego roku przedstawiać:

1) informację o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, za pomocą formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3,

2) dokumenty potwierdzające liczbę zatrudnionych pracowników (ZUD DRA).

2. W przypadku otrzymania w trakcie roku obrotowego pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność w terminie do 31 grudnia danego roku obrotowego, na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

3. Podmiot udzielający pomocy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorstwa.

4. Beneficjent ma obowiązek zapewnić kontrolującym swobodny dostęp do obiektu oraz wszelką dokumentację związaną z realizacją nowej inwestycji, w związku z którą ubiegał się o zwolnienie na podstawie niniejszej uchwały. Beneficjent ma obowiązek umożliwić weryfikację składanych informacji oraz udzielić wszelkich niezbędnych wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli, o której mowa w ust. 3.

§ 11. 1. Beneficjent pomocy traci w całości prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, gdy inwestycja nie zostanie utrzymana przez okres wskazany w § 8 ust 2 i 3.

2. W przypadku, gdy działalność gospodarcza związana z inwestycją określoną § 7 nie zostanie utrzymana przez okres wskazany w § 8 ust 2 i 3 - z powodu siły wyższej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), beneficjent traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w części od dnia wystąpienia okoliczności powodujących niemożność utrzymania inwestycji.

3. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Płocka o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały – w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę, a w przypadku okoliczności ujętych w ust. 2, dołączyć dokumentację potwierdzającą obiektywny i niemożliwy do przewidzenia charakter zdarzeń powodujących utratę prawa  do zwolnienia.

4. Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

§ 12. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały  ma obowiązek przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w okresie bieżącego roku obrotowego i dwóch poprzednich lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 13. Beneficjent pomocy jest zobowiązany przechowywać dokumenty związane z pomocą uzyskaną w ramach niniejszej uchwały przez okres co najmniej 10 lat od dnia uzyskania pomocy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 15. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3. Pomoc na warunkach określonych w niniejszej uchwale może być udzielana do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 788/XLVI/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 788/XLVI/2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 788/XLVI/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 788/XLVI/2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 788/XLVI/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 788/XLVI/2014

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 788/XLVI/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr 788/XLVI/2014

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 788/XLVI/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr 788/XLVI/2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »