| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/237/2014 Rady Gminy w Liwie

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 221 rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024) Rada Gminy w Liwie uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. W przypadku, gdy dochód osób lub rodzin, o których mowa w § 1 przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, udzielana pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych finansowana jest ze środków własnych gminy i podlega zwrotowi w części lub w całości poniesionych wydatków wg następujących zasad:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie ustalony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona od przyznanego świadczenia

151% - 200%

50%

Powyżej 200%

100%

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/179/05 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/164/2005 Rady Gminy w Liwie z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w odniesieniu do dożywiania dzieci, młodzieży, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Strąk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »