| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Szydłowieckiego

z dnia 30 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego za 2013 rok

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego została powołana zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 poz. 595 ze zm.) w następującym brzmieniu:„W celu realizacji zadań starosty
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku, zwaną dalej „komisją”. Komisja w 2013 roku realizowała następujące zadania:

1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek  organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3. przygotowanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i powiatowych służb,  inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

5. opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie o którym mowa w pkt. 1,

6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach
związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4,

7. wypracowanie metod zapobiegania i minimalizowania występowania pożarów nieużytków, łąk, lasów, głównie w okresie wiosenno-letnim.

8. opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 zagadnień
dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego w roku 2013 pracowała
w składzie: Włodzimierz Górlicki - Starosta Szydłowiecki, Przewodniczący Komisji, Marek Sokołowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu, Marek Sadownik – Radny Rady Powiatu w Szydłowcu, Zbigniew Sobierajski – Komendant Straży Miejskiej (UM w Szydłowcu),  Zdzisław Bredłowski – Wójt Gminy Orońsko, Jarosław Popczyński – Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu, Dariusz Kalita – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Szydłowcu, Adam Włoskiewicz – Inspektor ds. Zrządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Szydłowcu.    Ponadto w pracach Komisji uczestniczyli także: Janusz Kaczmarek – Prokurator  Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej
w  Przysusze z siedzibą w Szydłowcu,  Bronisław Uciński – Powiatowy Lekarz Weterynarii,  Marek Ruszczyk – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,  Sławomir Mielniczuk – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu, Grzegorz Hylicki – Sekretarz Gminy Chlewiska, Jarosław Basiak -  Sekretarz Gminy Mirów, Łukasz Bińkowski – Kierownik ds. Społecznych i Organizacyjnych w UG Jastrząb, Zbigniew Grzmil – Inspektor Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu, Krzysztof Tarabasz – Specjalista ds. BHP, ppoż i OC w SP ZZOZ w Szydłowcu, Krzysztof Gwarek – Młodszy Asystent w Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szydłowcu. W zakresie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego – w roku sprawozdawczym 2013 podczas spotkań zaprezentowano, przedyskutowano i podjęto decyzję
w następujących zagadnieniach:

a) zapoznanie członków Komisji z planem działania na 2013 rok,

b) ocena zagrożeń i monitorowanie rzeczywiście zaistniałych zdarzeń zakłócenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu szydłowieckiego w 2013 roku,

c) zabezpieczenie dróg i trakcji elektrycznych, przebiegających przez tereny leśne, przed skutkami gwałtownych zjawisk atmosferycznych,

d) zapoznanie Komisji z założeniami Programu Przeciwdziałania Wypalaniu Traw „STOP, NIE WYPALAJ TRAW” opracowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu i podjęcie decyzji w sprawie jego wsparcia przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oraz społeczeństwo,

e) główne problemy i proponowane przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem dzieci
i młodzieży z terenu Powiatu Szydłowieckiego w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2013” oraz „Bezpieczne wakacje 2013”,

f) zgłaszanie propozycji tematycznych, czy koniecznych inicjatyw dla poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu,

g) bezpieczeństwo przeciwpożarowe: - w szkołach i instytucjach ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady ewakuacji (rekomendowanie potrzeby przeprowadzania próbnych ewakuacji),

h) przeciwdziałanie wypalaniu traw na nieużytkach, łąkach oraz pożarom w lasach, (wiosenno-letnie wypalanie traw stanowi bardzo poważny problem w powiecie szydłowieckim),

i) doskonalenie systemu zbierania informacji o zaistniałych zdarzeniach na terenie powiatu i ich przekazywania w formie informacji dobowej do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie,

j) omówienie stanu przygotowań do okresu zimowego (utrzymanie przejezdności dróg, usuwanie zalegającego śniegu i sopli, pomoc bezdomnym i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, opieka nad dziećmi i młodzieżą w okresie ferii itp.) na terenie powiatu szydłowieckiego,

k) przedstawienie założeń projektu budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2014 rok
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz z adań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, który po dyskusji i pytaniach uzupełniających Komisja zaopiniowała  pozytywnie,

l) przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego na 2014 rok,

m) w ramach spraw różnych i dyskusji końcowych systematycznie omawiano istotne zdarzenia mające znamiona zagrożeń kryzysowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego (pożary, wypadki komunikacyjne, podtopienia, katastrofy budowlane i przemysłowe, wichury itp.), a które miały miejsce w trakcie pracy Komisji w całym 2013 roku, lub istniało zwiększone prawdopodobieństwo ich wystąpienia. W roku 2013 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego odbyła trzy posiedzenia, spośród czterech zaplanowanych Przebieg spotkań KBiP szczegółowo przedstawiają protokoły z posiedzeń. Tematyka prac Komisji wynikała głównie z aktualnych potrzeb związanych z oceną zagrożeń porządku publicznego i szeroko pojętym bezpieczeństwem obywateli na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

1. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWA
W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO. W 2013 roku na terenie powiatu szydłowieckiego wszczęto ogółem 778  postępowań przygotowawczych tj. o 39 mniej, niż w analogicznym okresie roku 2012. Zanotowano duże spadki przestępczości w poszczególnych obszarach oraz znaczący wzrost ogólnej wykrywalności wszystkich przestępstw. Na taki stan rzeczy miały z pewnością wpływ pozytywne zmiany organizacyjne i kadrowe w Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu. Jednym z głównych kierunków działań Wydziału Kryminalnego KPP Szydłowiec, jako formy ograniczania przestępczości, było między innymi zatrzymanie jak największej liczby osób poszukiwanych i ukrywających się przed organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. W celu realizacji tego zadania systematycznie organizowano i prowadzono akcje, które dały wzrost liczby zatrzymanych osób poszukiwanych. W 2013 roku przeprowadzono łącznie 102 sprawy poszukiwawcze z czego zostało zakończonych sukcesem 55 spraw (zakończone zatrzymaniem osoby). Ponadto odnaleziono wszystkie z 7 osób, które wcześniej zgłoszono jako zaginione.               Jednym z czynników kształtujących poziom przestępczości na terenie powiatu szydłowieckiego, może mieć rozmiar bezrobocia, a co za tym idzie obniżanie się dochodów ekonomicznych rodzin (wzrost osób biednych, bez perspektyw na przyszłość). Nie bez znaczenia jest również pozostawianie osób nieletnich, dzieci bez opieki i wsparcia przez rodziców, czy szkoły. Jako element istotny, należy również wskazać położenie geograficzne powiatu znajdującego się na wielkim szlaku komunikacyjnym, przy jednej z głównych i bardzo uczęszczanych dróg krajowych. Powoduje to możliwość przemieszczania się grup przestępczych, czy też pojedynczych osób z powiatów ościennych, szczególnie z Radomia i Skarżyska – Kamiennej. Ma to przełożenie na poziom wykrywalności przestępstw, które w przypadkach popełniania ich przez osoby napływowe, ograniczają szanse szybkiego ustalenia i zatrzymania sprawców.  Podsumowując należy ocenić, że rok 2013 dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, w zakresie uzyskanych wyników był rokiem dobrym. W większości obszarów osiągnięto poprawę wyników, realizując tym samym oczekiwania społeczności lokalnej. Stałe monitorowanie zagrożeń i wysoka aktywność wszystkich służb pozwolą w przyszłości na właściwą realizację kolejnych, trudnych zadań oraz podjęcie każdego, czekającego nas wyzwania.

Ocena bezpieczeństwa w ruchu drogowym W 2013 roku w Powiecie Szydłowieckim odnotowano 22 wypadki drogowe (2012 – 29), w których 3 osoby poniosło śmierć (2012 - 6 ), a 22 osoby odniosło obrażenia ciała (2012 - 36). W analizowanym okresie czasu odnotowano 207 kolizji drogowych (2012 - 216), tj. spadek o 9 kolizji mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.  Poniższa tabela przedstawia stan zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie poszczególnych gmin w porównaniu do analogicznych okresów lat 2011 - 2013.

Gmina

Wypadki

Kolizje

Zabici

Ranni

11

12

13

11

12

13

11

12

13

11

12

13

Szydłowiec

18

13

12

174

129

125

6

3

3

22

19

11

Orońsko

6

8

0

50

42

34

1

2

0

6

9

0

Jastrząb

5

3

4

31

20

13

2

0

0

5

3

5

Mirów

4

3

3

8

7

13

3

0

0

3

4

3

Chlewiska

3

2

3

20

18

22

1

1

0

1

1

3

Razem

36

29

22

283

216

207

13

6

3

37

36

22

2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO W 2013 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu szydłowieckiego interweniowały 714 razy, w tym:

- 392 do pożarów,

- 297 do miejscowych zagrożeń

- 25 fałszywe alarmy.

              Ilość zdarzeń w rozbiciu na pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe
za okres minionych 3 lat

Gmina

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

P

MZ

AF

P

MZ

AF

P

MZ

AF

Chlewiska

130

94

2

191

79

11

74

109

4

Jastrząb

80

28

1

128

8

4

52

18

2

Mirów

22

8

0

44

4

1

25

7

2

Orońsko

138

53

1

136

38

1

86

30

3

Szydłowiec

234

158

13

406

164

14

155

133

14

RAZEM

604

341

17

905

293

31

392

297

25

- pożary powstałe w wyniku celowego podpalenia (traw, lasów itp.),

- nieostrożność osób dorosłych jak również nieletnich,

- wady urządzeń i instalacji elektrycznych.               Każdego roku około 70 % miejscowych zagrożeń związanych jest z wypadkami i kolizjami drogowymi, wypompowywaniem wody z zalanych piwnic, kanałów, garaży itp. na skutek gwałtownych opadów atmosferycznych, z usuwaniem gniazd szerszeni i os, usuwaniem zwisających sopli lodu, oraz zdarzeń związanych z wycinaniem pojedynczych drzew stwarzających zagrożenie przewrócenia się. Tak więc najczęstszymi przyczynami miejscowych zagrożeń są: anomalie pogodowe, wichury, burze i obfite opady, niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu w środkach transportu, insekty itp.               Nasilenie liczby miejscowych zagrożeń jak co roku przypada na miesiące letnie czyli czerwiec, lipiec i sierpień. Wzrost zdarzeń w tym okresie spowodowany jest zwiększeniem się zdarzeń w komunikacji wynikającym ze wzmożonego ruchu w okresie urlopowo – wakacyjnym oraz występowaniem gwałtownych zjawisk atmosferycznych, z których najczęściej występują silne wiatry oraz obfite opady deszczu. W ramach działań profilaktycznych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu aktywnie uczestniczy w propagowaniu bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży poprzez m.in. organizację wspólnie z Zarządem Powiatowym Związku OSP RP Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz uczestnictwo w pożarniczym konkursie plastycznym. W 2013 r. w eliminacjach powiatowych udział brało 33 uczestników z grona których wyłoniono trzyosobową reprezentację na eliminacje wojewódzkie. Zwycięzcy eliminacji powiatowych otrzymali z KP PSP pomoc w zakresie dostępu do literatury fachowej, młodzież miała również możliwość zapoznania się ze sprzętem będącym na wyposażeniu straży.               Rok 2013 to również zaangażowanie się prewencji w różne akcje edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku w czasie wolnym od szkoły „Bezpieczne ferie i wakacje” – tworzenie lodowisk, pokazy ratownictwa oraz ćwiczenia. W trakcje roku w szkołach na terenie powiatu, prowadzone były również krótkie pogadanki propagujące bezpieczne zachowania podczas ferii zimowych, wakacji, zabaw w pobliżu dróg jak również o substancjach niebezpiecznych używanych w gospodarstwach domowych. W miesiącu maju i czerwcu tradycyjnie już od wielu lat są okresem, w którym obchodzona są Dni Ochrony Przeciwpożarowej. W ramach tych obchodów przeprowadzono cykliczną akcję „Dni otwartych strażnic”, gdzie uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół średnich mogli: odwiedzać strażnice i remizy, zapoznać się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym, porozmawiać ze strażakami na temat ich codziennej służby oraz walki z żywiołami. W minionym roku akcja po raz kolejny cieszyła się dużą popularnością. Odwiedziło strażnice wielu uczniów z różnych szkół z terenu naszego powiatu, którym strażacy opowiadali również o zasadach bezpiecznych zachowań i postępowania w przypadku powstania pożaru. W roku 2013 KP PSP w Szydłowcu wspólnie ze Starostwem Powiatowym opracowano
i wprowadzono w życie powiatowy program przeciwdziałania wypalaniu traw „STOP, NIE WYPALAJ TRAW”. Współuczestnikami programu zostały również wszystkie Urzędy Gmin z terenu powiatu oraz Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu jaki i Lasy Państwowe. Działania prowadzone w ramach programu informowały mieszkańców o negatywnych skutkach procederu wypalania traw. Program miał charakter edukacyjno-profilaktyczny. Jego podstawowym elementem było wdrożenie powiatowej kampanii społecznej, której celem jest doprowadzenie do zmiany świadomości społeczeństwa w postępowaniu i sposobie myślenia osób, dla których wypalanie traw stało się najtańszą i najprostszą metodą usuwania zeszłorocznej suchej roślinności. W ramach przedmiotowej działalności: przeprowadzono 32 pogadanki w szkołach na terenie całego powiatu w których uczestniczyło blisko 3000 osób; wystosowano apel Starosty Szydłowieckiego i Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu skierowany do mieszkańców powiatu na temat zaprzestania wypalania traw, który odczytywany był również we wszystkich kościołach na terenie powiatu; Komendant Powiatowy PSP występował z prelekcją na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą wypalanie traw na zebraniu z sołtysami powiatu szydłowieckiego; przeprowadzono prelekcje przez Komendanta Powiatowego PSP na sesjach rady miasta i gmin w miejscowościach: Szydłowiec, Chlewiska i Jastrząb; strażacy OSP przeprowadzali prelekcje w swoich lokalnych środowiskach; wzmożono współpracę KP PSP w Szydłowcu z KP Policji w Szydłowcu w celu zatrzymania podpalaczy; przeprowadzono konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży z terenu powiatu szydłowieckiego pod hasłem STOP, NIE WYPALAJ TRAW; wydrukowano i rozdano mieszkańcom powiatu 4000 plakatów i 35000 ulotek na temat szkodliwości procederu wypalania traw; w lokalnych mediach i na stronach internetowych współpracujących przy programie instytucji pojawiły się artykuły o w/w tematyce. W październiku ubiegłego roku wprowadziliśmy na terenie powiatu kampanię społeczną NIE DLA CZADU. W ramach przedmiotowej kampanii: prowadzone były pogadanki w szkołach na terenie powiatu na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą tlenek węgla; w miejscowej prasie ukazały się artykuły na temat tlenku węgla oraz porady na temat jak uniknąć zagrożenia w swoim domu;

3. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA  SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEGO                            

Działania PPIS w Szydłowcu na rzecz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
powiatu szydłowieckiego w roku 2013 W ramach swoich statutowych zadań na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego ludności prowadzono działania wynikające z planu zasadniczych przedsięwzięć:

- przewidziane harmonogramem,

- doraźne wynikające z aktualnej sytuacji zagrożenia zdrowia ludzi.    Działania w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego obejmowały: kontrole dotyczące monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia, żywności, placówek nauczania i wychowania, warunków pracy, obiektów użyteczności publicznej, ochrony zdrowia, wypoczynku, opiniowania projektów nowych obiektów.  Powyższe zagadnienia realizowano też w formie szerzenia wiedzy na tematy związane ze zdrowiem publicznym: w formie prelekcji – wystąpienia na imprezach prozdrowotnych, w szkołach, spotkaniach w siedzibie PSSE, artykułów do prasy lokalnej, czy opracowywanych ulotek. DZIAŁANIA KONTROLNE Jakość wody do spożycia. W 2013 roku PPIS prowadził nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia we wszystkich 20 wodociągach publicznych na terenie powiatu. Na podstawie wyników badań wody w grudniu 2013 roku wydano orzeczenia stwierdzające przydatność wody do spożycia. Kontrola jakości sanitarnej wody do kąpieli. . Na terenie powiatu władze gminne zgłosiły  1 miejsce wykorzystywane do kąpieli: zorganizowane na zalewie w Chlewiskach (ośrodek „Mexicana”). Prowadzony był monitoring przydatności wody do kąpieli przez właściciela obiektu. Zapobieganie chorobom odzwierzęcym (zoonozom) - poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z piaskownic - nadzór nad obiektami, nawiązana  współpraca z administratorami piaskownic, przeprowadzono kontrole piaskownic zlokalizowanych w osiedlach mieszkaniowych. Pokąsania przez zwierzęta - w 2013 roku opracowano 40 przypadków pokąsań ludzi przez psy (gm. Szydłowiec - 11 przypadków, gm. Orońsko – 6, gm. Mirów- 6, gm. Chlewiska – 11, gm. Jastrząb - 6). 9 osób zostało zaszczepionych p/wściekliźnie. Wśród 32 psów skierowanych na obserwację do Powiatowego Lekarza Weterynarii - 2 dotyczyły psów  bezpańskich. Bezpieczeństwo żywności - zintensyfikowane działania kontrolne obiektów żywnościowych: Dzięki regularnym i konsekwentnym kontrolom prowadzonym przez organ PIS oraz dzięki rosnącej świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązujących wymagań oraz wdrażaniu i stosowaniu zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), a także wprowadzaniu systemu HACCP - stan sanitarno-techniczny obiektów żywności i żywienia systematycznie poprawia się.  Podobnie jak w latach ubiegłych w okresie letnim pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzali szczegółowe kontrole obiektów żywnościowo-żywieniowych zlokalizowanych przy trasach komunikacyjnych. Kontrole odbywały się również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) z uwzględnieniem różnych pór dnia, poza urzędowymi godzinami pracy PIS. Kontrole obejmowały także miejsca pobytu dzieci i młodzieży kolonie letnie i obozowiska itp. Działania podjęte w czasie kontroli sanitarnych przeprowadzonych w związku ze zgłoszonymi interwencjami polegały, w przypadku stwierdzenia obecności w sprzedaży towarów uznanych jako niebezpieczne dla zdrowia, na spowodowaniu wycofania z obrotu zakwestionowanych towarów, powiadomieniu właściwych organów i instytucji o zaistniałym zagrożeniu dla zdrowia ludzkiego. W trybie pilnym podejmowano działania kontrolno-represyjne w przypadku wnoszonych informacji/wniosków o interwencję  ze strony ludności, a także ze strony organów państwowych i instytucji na niewłaściwe warunki higieniczno-sanitarne w obiektach i zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Partie żywności niebezpiecznej dla zdrowia zabezpieczano lub wycofywano z obrotu. Wobec sprawców zaistniałych nieprawidłowości podejmowano działania ustalone prawem. W przypadku otrzymania powiadomienia w ramach systemu RASFF podejmowane były działania mające na celu sprawdzenie występowania w obrocie kwestionowanego produktu. W przypadku jego stwierdzenia następowało wycofanie z obrotu. Każdorazowo postępowanie w takich przypadkach prowadzone jest zgodnie z obowiązującą procedurą RASFF. Zakwestionowane produkty objęte powiadomieniami zostały zwrócone do dostawców, bądź poddane procesowi utylizacji. W niektórych wypadkach konieczne było przeprowadzanie kontroli we współpracy z przedstawicielami Policji. Ponadto PIS utrzymuje stały kontakt służbowy i współpracę z innymi organami urzędowej kontroli żywności, głównie Inspekcją Weterynaryjną. Nadzór nad toaletami ogólnodostępnymi - prowadzono nadzór sanitarny nad toaletami ogólnodostępnymi (toalety na stacjach paliw), stanem urządzeń służących do gromadzenia odpadów i ścieków w obiektach. Wypoczynek dzieci i młodzieży 2013 Bieżący nadzór sanitarny nad placówkami sezonowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzony był na podstawie zgłoszeń zarejestrowanych w elektronicznej bazie wypoczynku MEN. Na nadzorowanym terenie w okresie 29.06-31.08.2013 r. zgłoszono 7 turnusów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Skontrolowano 4 (Obóz wypoczynkowo-taneczny w Internacie Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, Obóz jeździecki w Ośrodku Wypoczynkowym „Manor-House” w Chlewiskach, Warsztaty Edukacyjno-Artystyczne „Wyszło Szydło” w Internacie Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, Półkolonie Artystyczne w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku). Kontrole nie wykazały uchybień stanu sanitarno-higienicznego. Ogółem na wszystkich turnusach przebywało 98 uczestników. DZIAŁANIA Z ZAKRESU OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA Tematyka„Bezpieczny wypoczynek”,„Płytka wyobraźnia to kalectwo”oraz„Zatrucia grzybami”- corocznie realizowana jest w formie informacyjo-edukacyjnej wśród uczniów wszystkich typów szkół na terenie powiatu, zgodnie z założeniami PIS i własnymi programami profilaktycznymi. Zasadnicze działania to: apele szkolne, lekcje wychowawcze z omawianą tematyką: asertywność (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki psychoaktywne). Realizacja ogólnopolskich programów prozdrowotnych:

1. Profilaktyka HIV/AIDS - Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV - „Światowy Dzień Walki z AIDS”pod hasłem „Dążymy do zera” – Zero nowych zakażeń HIV. Zero zgonów z powodu AIDS. Zero dyskryminacji. Wzmocnieniem działań była Ogólnopolska Kampania Społeczna „Zrób test na HIV”oraz społeczna kampania informacyjna„Znam rekomendację PTN AIDS. Zalecam test na HIV”skierowana do środowisk medycznych: lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe również do ogółu społeczeństwa. Cel: promocja testowania w kierunku HIV (anonimowo i bezpłatnie)

2. Ogólnopolski „Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”przyjęty na lata 2010-2013, Projekt „Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT”i Kampania Medialna „Miasta wolne od dymu” - jego celem było wzmocnienie realizacji przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Cel projektu - ochrona zdrowia ludności w Polsce przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego, prowadzenie monitoringu i oceny aktualnej sytuacji w zakresie realizacji ustawy w Powiecie Szydłowiec, comiesięczna analiza danych dotyczących przestrzegania ustawy. Spotkania w siedzibie PSSE ul. Metalowa 7

- marzec 2013 - dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz koordynatorów edukacji prozdrowotnej. Tematyka: realizacja programów profilaktycznych: profilaktyka nadwagi i otyłości„Trzymaj Formę”, programy antynikotynowe„Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”, edukacyjne„Kleszcze”, „TOB3CIT”.

- marzec 2013 – spotkanie koordynatorów szkolnych z 2 szkół Ponadgimnazjalnych – realizacja programów , „Wybierz Życie-Pierwszy Krok”, „Zdrowe piersi są OK.!”, kampanii edukacyjnej „Od samobadania piersi do mammografii”;

- marzec 2013– dla dyrektorów i pracowników placówek przedszkolnych, tematyka spotkania, realizacja„Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej Czyste Powietrze Wokół Nas”. Tematyka omawiana podczas wszystkich spotkań: Hasło Roku 2013 „Zdrowe bicie serca” i Światowy Dzień Zdrowia – pod hasłem:”Zdrowe ciśnienie krwi”, podkreśla priorytetowy obszar zdrowia publicznego. W roku 2013 motywem przewodnim było nadciśnienie tętnicze krwi. X Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu (maj 2013) – udział dzieci i młodzieży (z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu – 170 uczniów z 20 placówek). Wsparcia w organizacji udzielają władze gminne i powiatu.

4. OCENA OCHRONY ŚRODOWISKA W POWIECIE SZYDŁOWIECKIM W Powiecie Szydłowieckim w 2013 roku nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych stężeń w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz w zakresie wprowadzania substancji niebezpiecznych w ściekach i wodach opadowych wprowadzanych do ziemi i do wód powierzchniowych.  Ponieważ w dotychczasowych badaniach monitoringowych, prowadzonych w latach ubiegłych w zlikwidowanym mogilniku w miejscowości Orońsko nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń parametrów szkodliwych substancji, w roku 2013 odstąpiono od prowadzenia badań wód podziemnych. W ubiegłym roku nie odnotowano przekroczeń ustalonych limitów substancji określających jakość ścieków w poszczególnych oczyszczalniach funkcjonujących na terenie naszego powiatu. Utrzymywana jest ta sama, stała, klasa czystości wód rzeki Iłżanki.  Na terenie całego powiatu wprowadzono nowe zasady odbioru odpadów komunalnych od poszczególnych gospodarstw i podmiotów według stawek i sposobów uchwalonych przez Rady Gmin. W 2013 wyłączone zostało z eksploatacji składowisko odpadów w Guzowie, gmina Orońsko. Natomiast planowany termin całkowitego zamknięcia wysypiska odpadów w Szydłowcu określono na dzień 31.12.2013r. W dalszym ciągu nie został rozwiązany problem dzikich wysypisk. Nadal nagminnie porzucane są odpady w lasach, na nieużytkach, wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz starych wyrobiskach górniczych. Dla mieszkańców całego powiatu wydano łącznie 280 decyzji na wycinkę drzew. W 2013r. w czynnych kopalniach kamienia i kruszyw naturalnych, nie odnotowano wypadku lub poważnego zdarzenia związanego z pracami wydobywczymi. We wszystkich wydawanych przez Starostę Szydłowieckiego decyzjach dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, określane są warunki zachowania szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa oraz spełniania wymagań dotyczących bezpieczeństwa eksploatacyjnego, transportowego i ekologicznego.  Przeprowadzone kontrole podmiotów gospodarczych przez inspektorów radomskiej delegatury WIOŚ wykazały nieliczne uchybienia w zakresie prowadzonych dokumentacji i przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska. W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wydawano zarządzenia pokontrolne, kierowano sprawy do właściwych organów administracji rządowej samorządowej oraz nakładano mandaty karne.

5. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA WETERYNARYJNEGO NA TERENIE POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO               Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szydłowcu z/s w Orońsku w 2013 roku, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej, realizował zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. W tym celu przeprowadzono badania kontrolne i monitoringowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach. Inspekcja sprawowała nadzór nad przestrzeganiem przepisów
o ochronie  zwierząt, zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt. Wykryte uchybienia polegające na braku oznakowania zwierząt (brak kolczyków) oraz nieprawidłowej dokumentacji w tym zakresie (brak księgi rejestracji świń), nieterminowość zgłoszenia urodzeń oraz kupna i sprzedaży bydła w BP ARiMR w Szydłowcu – przekroczony termin 7 dni od zdarzenia. Nadzorowano zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego, w tym zakłady zatwierdzone, jeden prowadzący działalność marginalną lokalną ograniczoną i podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią miodu. Jednemu zakładowi, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w drodze decyzji administracyjnej zawieszono zatwierdzenie.               W 2013 roku miały miejsce 32 przypadki pogryzienia ludzi przez psy (w tym 2 przypadki pogryzienia przez psy bezdomne) i 1 przypadek pogryzienia przez konia.               Na terenie powiatu szydłowieckiego brak jest schronisk dla zwierząt. Jest to  poważny problem zwłaszcza jeśli chodzi o bezpańskie psy, które często wygłodniałe stają się agresywne, tym samym stwarzają dla mieszkańców duże zagrożenie pogryzieniem i zakażeniem.

Starosta Szydłowiecki


Włodzimierz Górlicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »