| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/289/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

z dnia 14 marca 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. 2013. 594 z   późn. zm. 1)   ) oraz art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z   2013 r. poz. 182 2)   ) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Podwyższa się kryterium dochodowe, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1   pkt 1   i 2   ustawy o   pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z   2013 r. poz.182 i   509) do wysokości 150% ustawowego kryterium dochodowego uprawniające do pomocy w   formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i   rodzin wymienionych w   uchwale Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z   2013 r., poz. 1024) .  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Białobrzegi.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dz. Urz. Woj. Mazow. z   mocą od dnia 1   stycznia 2014 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi  


Zbigniew   Łubiński


Uzasadnienie

W dniu 10 grudnia 2013 r. została uchwalona Uchwała Rady Ministrów w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z   2013 r., poz. 1024) określającą warunki przyznawania przedmiotowej pomocy. Zgodnie z   Programem gmina może udzielić wsparcia w   formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w   wysokości do 150 % kryterium dochodowego, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1. i   otrzyma na ten cel środki z   dotacji. Z   uwagi na powyższe konieczne stało się podwyższenie kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej.  

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz.U. z   2013 r. poz.645 i   poz. 1318.  

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz.U. z   2013 r. poz.509.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »