| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 188/XL/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej

z dnia 3 kwietnia 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.
Przewodnicząca Rady Miasta Podkowy Leśnej

Alina Stencka
 


Załącznik do uchwały Nr 188/XL/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 3 kwietnia 2014 r.


Tytuł
Tytuł I. PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
Podstawa prawna programu
Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miasta Podkowy Leśnej, w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024). Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców miasta Podkowy Leśnej.
Cel programu
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, a także wsparcie osób lub rodzin wymagających pomocy z powodów wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie: • poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach; • poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży; • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Ocena sytuacji warunkująca realizację programu
W 2013 roku objęto 19 rodzin (44 osoby) wsparciem w zakresie dożywiania. Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.
Podmioty realizujące program
Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z przedszkolem i szkołami, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Podkowy Leśnej Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
W ramach programu udziela się wsparcia: 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej; 3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy nie wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, ani wydania decyzji administracyjnej. Koszty szkolnych posiłków, przyznanych w ww. trybie pokrywane są przez ośrodek pomocy społecznej, na podstawie sporządzonej przez dyrektora odpowiednio przedszkola lub szkoły, listy dzieci lub uczniów oraz spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym. Limit osób, którym udzielono pomocy w trybie nie wymagającym przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ani wydania decyzji administracyjnej, nie może jednak przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach, na terenie gminy, w danym miesiącu, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
Finansowanie programu
Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Monitoring programu
Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).
Przewodnicząca Rady Miasta Podkowy Leśnej

Alina Stencka
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »