| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 191/XL/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej

z dnia 3 kwietnia 2014r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w związku z art. 6 i art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. , poz. 827 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Tryb udzielania dotacji
§ 2.
1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 uchwały przedłożony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wniosek składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.
3. Przepis § 2 ust. 2 dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
4. W przypadku jednostek o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 - 7 przedłożenie wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji jest warunkiem udzielenia dotacji.
§ 3.
1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia jednostki organizacyjnej, wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.
2. Wzór informacji o liczbie uczniów, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Informację składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.
4. Przepis § 3 ust. 3 dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
5. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 i wypłacana do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

Podstawa obliczenia dotacji
§ 4.
1. Podstawą obliczania dotacji jest:
1) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - kwota równa 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Podkowa Leśna;
2) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 2c ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Podkowa Leśna;
3) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Podkowa Leśna;
4) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Podkowa Leśna;
5) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) oraz art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - kwota równa 75% ustalonych w budżecie Miasta Podkowa Leśna wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Podkowa Leśna;
6) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) oraz w art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - kwota równa 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Podkowa Leśna;
7) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - kwota równa 50% ustalonych w budżecie Miasta Podkowa Leśna wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Podkowa Leśna dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Podkowa Leśna.

3. Publiczne szkoły, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Podkowa Leśna dotację w wysokości określonej w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu
§ 5.
1. Organ prowadzący składa rozliczenie z wykorzystania dotacji w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku którego dotyczyła dotacja.
2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
3. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Miasta Podkowa Leśna jednostek przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej jednostki.
4. Przepis § 5 ust. 3 dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
5. Organ prowadzący ma prawo do składania korekty rozliczenia w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji
§ 6.
1. Miasto Podkowa Leśna przeprowadza okresowo kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być przeprowadzana przez Burmistrza Miasta lub upoważnionego przez niego pracownika.
3. Kontrola może polegać również na wezwaniu organu prowadzącego daną jednostkę do złożenia informacji dotyczącej wykorzystania przekazanej części dotacji wg wzoru o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały.
4. Osoby, o których mowa w ust. 2, mają prawo wstępu do kontrolowanych jednostek oraz prawo wglądu do prowadzonej przez te podmioty dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a także – w związku z przeprowadzaniem kontroli – przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek.
5. Kontrola, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności liczby uczniów wykazywanych w informacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały oraz prawidłowości przeznaczenia otrzymanej dotacji na podstawie danych przekazanych w rozliczeniu według wzoru będącego załącznikiem nr 3 do uchwały.
6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole sporządzonym w dwóch egzemplarzach, którego jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kontrolowanego podmiotu. Protokół z kontroli zawiera termin kontroli, miejsce kontroli, imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę, zarządzającego kontrolę, podstawy prawne, opis obszaru podlegającego kontroli, wyniki kontroli oraz ewentualne zalecenia, podpisy osób kontrolujących oraz osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.
7. Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu może zgłosić na piśmie wyjaśnienie do protokołu.
8. W przypadku złożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 7, kontrolujący może podjąć czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.
9. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje podmiotowi kontrolowanemu na piśmie swoje stanowisko co do zgłoszonych wyjaśnień.
10. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski lub zalecenia kierowane do podmiotu kontrolowanego.
11. Podmiot kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w ciągu 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
§ 7.
1. Przepisy § 4 ust. 1. pkt 2, 3 i 5 oraz § 4 ust. 2 mają zastosowanie do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych odpowiednio publicznych i niepublicznych do dnia 31 sierpnia 2016 r.
2. Traci moc uchwała Nr 109/XXV/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 roku.
Przewodnicząca Rady Miasta Podkowy Leśnej

Alina Stencka
 


Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr 191/XL/2014
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 3 kwietnia 2014 r.


Załącznik nr 1 
infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr 191/XL/2014
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 3 kwietnia 2014 r.


Załącznik nr 2 
infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr 191/XL/2014
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 3 kwietnia 2014 r.


Załącznik nr 3 
infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »