| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885z późn. zm. ) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Drobinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

1) Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Drobin za rok 2013, stanowiącą załącznik Nr 11 do zarządzenia.

2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 12 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin


Sławomir Wiśniewski


S P R A W O Z D A N I E

roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2013 rok

             

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 20 grudnia 2012 roku  – uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr 171 / XXII / 2012.

W trakcie wykonywania budżetu uległa zmianie wysokość planowanych dochodów                   i wydatków.

Zmian w tym zakresie dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza.

Wyszczególnienie

Uchwała budżetowa

Zmiany na podstawie uchwał Rady i Zarządu

Budżet za 2013 r. po zmianach

% wykonania do planu

Plan

Wykonanie

Dochody

26 580 532,00

570 198,04

27 150 730,04

25 997 610,60

95,75

bieżące

23 306 695,00

2 786 350,39

26 093 045,39

25 346 081,46

97,14

majątkowe

3 273 837,00

-2 216 152,35

1 057 684,65

651 529,14

61,60

Wydatki:

28 817 870,00

154 541,38

28 972 411,38

26 473 935,56

91,38

bieżące

22 586 695,00

2 916 873,36

25 503 568,36

23 707 359,89

92,96

majątkowe

6 231 175,00

- 2 762 331,98

3 468 843,02

2 766 575,67

79,75

Nadwyżka /deficyt

- 2 237 338,00

415 656,66

- 1 821 681,34

-476 324,96

-

Finansowanie

2 237 338,00

-415 656,66

1 821 681,34

1 721 681,34

-

Przychody

3 917 338,00

3 434 343,34

7 351 681,34

3 401 681,34

46,27

W tym : kredyty

3 917 338,00

-3 917 338,00

0,00

2 000 000,00

-

obligacje

0,00

5 950 000,00

5 950 000,00

0,00

-

Inne źródła (wolne środki)

0,00

1 401 681,34

1 401 681,34

1 401 681,34

100

Rozchody

1 680 000,00

3 850 000,00

5 530 000,00

1 680 000,00

30,38

Spłata kredytów i pożyczek

1 680 000,00

0,00

1 680 000,00

1 680 000,00

100

Wykup obligacji

0,00

3 850 000,00

3 850 000,00

0,00

-

W stosunku do uchwały budżetowej plan dochodów w 2013 roku uległ zwiększeniu o kwotę 570 198,04 zł.

Plan wydatków uległ  zwiększeniu o kwotę 154 541,38zł.

Plan deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 415 656,66 zł. 

Plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 3 434 343,34 zł.

Plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 3 850 000,00 zł.

Zobowiązanie długoterminowe (kredyty i obligacje)                                                 

na dzień 01 stycznia 2013 roku wynosiło                                                      7 830 000,- zł                                                    

Spłata kredytów w 2013 roku                                                                                             1 680 000,- zł

co stanowi 6,46 % wykonanych dochodów

Do:

Banku Gospodarstwa Krajowego                        w kwocie                            1 230 000 ,- zł

Banku Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku

O/Drobin                                                               w kwocie                                      450 000,- zł

W 2013 roku zaciągnięto kredyt w Banku

Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku

O/Drobin                                                               w kwocie                           2 000 000,- zł                                                          

Zobowiązanie

na 31.12.2013r.  wyniosło                                                                            8 150 000 ,- zł

co stanowi  31,35 % wykonanych dochodów

W tym:

-  Kredyt krótkoterminowy                                                                          2 000 000,- zł

Bank Spółdzielczy w Drobinie                          w kwocie                           2 000 000,- zł               

-  Kredyt długoterminowy                                                                              650 000,- zł

Bank Gospodarstwa Krajowego                        w kwocie                             650 000,- zł                   

- Obligacje długoterminowe                                                                                   5 500 000,- zł

PKO  Bank Polski w Warszawie                          w kwocie                         5 500 000,- zł

                                                                                                                                                                                     

Kwota długu 8 150 000,- zł stanowi 30,02% dochodów planowanych; nie przekracza progu ustawowego, który wynosi 60%.

Roczne spłaty zobowiązań w kwocie 1 680 000,-  zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 428 858,09 zł stanowią  7,28 % dochodów planowanych; nie przekracza progu ustawowego, który wynosi 15%.

                                                                                                                                                                                     

Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin w  2013 roku nie budzi zastrzeżeń.

W 2013 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mające wpływ na zachwianie gospodarki finansowej.

Zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb-28s dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych od płac.

Jednostki budżetowe gminy nie posiadały rachunków dochodów własnych.

                                                                               Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

                                                                                                               

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 1aa do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1aa.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8a do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik8a.pdf

Załącznik Nr 9a do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik9a.pdf

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11a do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik11a.pdf

Załącznik Nr 11b do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik11b.pdf

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 21/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »