| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/215/12 Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit d i   lit i, pkt 10 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), Rada Miejska w   Nasielsku uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Wprowadza się zmiany w   planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały:  

1)   zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o   kwotę 1.041.383,32 zł,  

2)   zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o   kwotę 1.362.039,97 zł,  

2.   Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 48.985.249,22 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie: 46.798.732,92 zł,  

2)   dochody majątkowe w   kwocie: 2.186.516,30 zł.  

§   2.   1.   Wprowadza się zmiany w   planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. zgodnie z   załącznikiem nr 2   do uchwały:  

1)   zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o   kwotę 538.103,11 zł,  

2)   zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o   kwotę 858.759,76 zł,  

2.   Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 48.055.249,22 zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie: 42.390.250,12 zł,  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie: 5.664.999,10 zł.  

§   3.   1.   Różnica między dochodami a   wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w   kwocie 930.000,- zł, która przeznaczona zostanie na:  

1)   spłatę rat kredytów w   wysokości 787.143,- zł,  

2)   spłatę rat pożyczek w   wysokości 142.857,- zł.  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 3.672.696,- zł (kredyty 3.290.574,65 zł, wolne środki 382.121,35 zł) przeznacza się na rozchody w   wysokości 3.672.696,-zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów).  

3.   Przychody budżetu w   wysokości 3.672.696,- zł, rozchody w   wysokości 4.602.696,- zł zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012r. zgodnie z   załącznikiem nr 4   do uchwały.  

§   5.   Wprowadza się zmiany w   wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   6.   Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i   nienależące do sektora finansów publicznych w   2012r. zgodnie z   załącznikiem nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, obowiązuje w   roku budżetowym 2012 i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Nasielsku.  


Uzasadnienie

1.   Plan dochodów zmniejsza się o   kwotę 1.041.383,32 zł oraz zwiększa się o   kwotę 1.362.039,97 zł, w   tym:  

-   w dziale 010 „Rolnictwo i   łowiectwo” zmniejsza się o   kwotę 932.064,32 zł z   uwagi na przeniesienie planu dochodów z   tytułu niewygasających wydatków do działu 758 „Różne rozliczenia” oraz zwiększa się o   kwotę 999,55 zł plan dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w   cenie oleju napędowego zgodnie z   pismem MUW Nr FIN-I.3011.84.2012.010 z   dnia 13 listopada 2012r,  

-   w dziale 020 „Leśnictwo” zwiększa się o   kwotę 190,-zł z   uwagi na wyższe wykonanie dochodów z   tytułu czynszów za dzierżawę terenów łowieckich,  

-   w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o   kwotę 108.319,- zł plan dochodów z   tytułu czynszów za lokale komunalne z   uwagi na przewidywane niższe niż zakładano wykonanie dochodów,  

-   w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o   kwotę 5.010,-zł z   uwagi na wyższe wykonanie dochodów,  

-   w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem” zwiększa się o   kwotę 63.915,10 zł z   uwagi na wyższe wykonanie planu, w   tym: podatek leśny o   kwotę 4.390,- zł, podatek od środków transportowych o   kwotę 27.600,- zł, wpływy z   opłaty targowej o   kwotę 14.600,- zł, wpływy z   tytułu opłaty adiacenckiej o   kwotę 14.885,10 zł, wpływy z   tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o   kwotę 1.980,- zł, wpływy z   różnych opłat o   kwotę 460,- zł,  

-   w dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o   kwotę 1.154.383,32,-zł, w   tym: 222.319,-zł w   związku z   pismami Ministra Finansów: nr ST5/4822/13g/BKU/12 z   dnia 22 listopada 2012r. przekazującym Gminie Nasielsk kwotę 52.000,-zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, nr ST5/4822/14g/BKU/12 z   dnia 23 listopada 2012r. zwiększającym Gminie Nasielsk część oświatową subwencji ogólnej o   kwotę 170.319,-zł oraz kwotę 932.064,32 zł w   związku z   przeniesieniem planu z   działu 010 „Rolnictwo i   łowiectwo”,  

-   w dziale 801 „Oświata i   wychowanie” zmniejsza się o   kwotę 1.000,- zł oraz zwiększa się o   kwotę 29.400,- zł, w   tym: zwiększa się dochody z   najmu o   kwotę 1.000,- zł oraz zmniejsza się o   kwotę 1.000,-zł wpływy z   różnych dochodów na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w   Budach Siennickich oraz zwiększa się o   kwotę 28.400,- zł wpływy z   tytułu dotacji przekazywanych przez inne gminy z   tytułu uczęszczania dzieci do naszych gminnych przedszkoli,  

-   w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o   kwotę 105.392,- zł, w   tym: wpływy z   usług o   kwotę 29.500,- zł z   tytułu wyższego wykonania planu dochodów, pozostałe odsetki o   kwotę 2.820,- zł z   tytułu wyższego wykonania planu, wpływy z   różnych dochodów o   kwotę 5.690,- zł z   tytułu wyższego wykonania planu, dotacje celowe na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej o   kwotę 33.896,- zł zgodnie z   pismem MUW Nr FIN-I.3111.193.2012.852 z   dnia 26 października 2012r., dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących o   kwotę 33.486,- zł zgodnie z   pismami MUW: Nr FIN-I.3111.204.2012.852 z   dnia 12 października 2012r. oraz Nr.FIN-I.3111.182.2012.852 z   dnia 22 października 2012r.,  

-   w dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się wpływy z   różnych opłat o   kwotę 2.750,- zł w   związku z   wyższym wykonaniem planu dochodów.  

2.   Plan wydatków zmniejsza się o   kwotę 538.103,11 zł oraz zwiększa się o   kwotę 858.759,76 zł, w   tym:  

-   w dziale 020 „Leśnictwo” zwiększa się wydatki bieżące o   kwotę 190,- zł z   przeznaczeniem na ochronę środowiska,  

-   w dziale 600 Transport i   łączność zmniejsza się o   kwotę 72.660,- zł, w   tym: zmniejsza się o   kwotę 100.000,-zł wydatki majątkowe na realizację zadania „Wykup gruntów pod drogi gminne w   Starych Pieścirogach i   Nowych Pieścirogach” , wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację zadań:„ Wykup gruntu pod poszerzenie dróg w   Nasielsku (ul. Kwiatowa)” z   kwotą 7.340,-zł oraz „Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej relacji Paulinowo – Siennica” z   kwotą 20.000,- zł,  

-   w dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków bieżących (ze środków na wynagrodzenia) o   kwotę 129.000,- zł,  

-   w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków bieżących o   kwotę 5.000,- zł z   uwagi na przewidywane wyższe wykonanie planu wydatków,  

-   w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększa się o   kwotę 73.000,-zł wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i   pożyczek,  

-   w dziale 801 „Oświata i   wychowanie” zmniejsza się o   kwotę 14.380,- zł oraz zwiększa się o   kwotę 380.487,11 zł wydatki bieżące, w   tym: dokonując przeniesień w   planie wydatków w   miedzy działami 801 i   854 na wnioski Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 2   w Starych Pieścirogach (na kwotę 3.700,-zł), Szkoły Podstawowej w   Nasielsku (na kwotę 11.000,11 zł), Zespołu szkół Nr 3   w Cieksynie (na kwotę 22.193,-zł), dokonując zmniejszenia planu wydatków na wnioski Dyrektorów: Szkoły Podstawowej w   Budach Siennickich (na kwotę 8.000,- zł), Samorządowego Przedszkola w   Nasielsku (na kwotę 8.800,- zł) oraz dokonując zwiększenia planu wydatków na wnioski Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 2   w Starych Pieścirogach (o kwotę 101.448,- zł), Szkoły Podstawowej w   Popowie Borowym (o kwotę 31.000,- zł), Szkoły Podstawowej w   Dębinkach (o kwotę 12.390,- zł), Szkoły Podstawowej w   Nasielsku (o kwotę 59.916,- zł), Zespołu Nr 3   w Cieksynie (o kwotę 49.800,-zł) a   także Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli (o kwotę 7.940,- zł).Zwiększono również plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli o   kwotę 60.000,- zł z   uwagi na przewidywane wyższe wykonanie planu i   plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół o   kwotę 41.100,- zł również z   tytułu przewidywanego wyższego wykonania planu wydatków,  

-   w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa o   kwotę 72.882,- zł, w   tym z   tytułu otrzymanych dotacji o   kwotę 67.386,- zł,  

-   w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejsza się plan o   kwotę 19.313,11 zł w   związku z   przeniesieniami planu wydatków do działu 801 oraz zwiększa się o   kwotę 18.714,- zł plan wydatków na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (na tzw. „wkład własny” do otrzymanej dotacji),  

-   w dziale 900 „Gospodarka komunalna o   ochrona środowiska” zmniejsza się plan o   kwotę 292.448,- zł oraz zwiększa się o   kwotę 194.954,65 zł, w   tym: zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z   przyłączami w   Nasielsku (ul. POW, Broniewskiego, Polna, Nowa Wieś, Podmiejska , Wiejska, Piaskowa, 11-listopada)” o   kwotę 32.448,- zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących na oczyszczanie gminy o   kwotę 10.000,- zł, zmniejsza się o   kwotę 200.000,- zł plan wydatków bieżących na oświetlenie gminy oraz o   50.000,- zł plan wydatków bieżących na remonty oświetlenia ulicznego. Wprowadza się dotację celową w   wysokości 160.000,- zł dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej na dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o   kwotę34.954,65 zł na ochronę środowiska.  

-   w dziele 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków bieżących o   kwotę 10.770,- zł z   uwagi na przewidywane niższe wykonanie planu wydatków.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Grzegorz   Duchnowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/215/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1   do Uchwały nr XXVII 215 12  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/215/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2   do Uchwały nr XXVII 215 12  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/215/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3   do Uchwały nr XXVII 215 12  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/215/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 4   do Uchwały nr XXVII 215 12  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/215/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 5   do Uchwały nr XXVII 215 12  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/215/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 6   do Uchwały nr XXVII 215 12  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »