| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Broku

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art 3 ust.1 i 2, art. 4 ust.1 pkt 1 lit.d,e,g, pkt 4 - 7, 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz.539 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 175.507,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: zwiększa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.894,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 7.874.926,37 zł, w tym:bieżące - 7.701.295,37 zł, majątkowe - 173.631,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 175.507,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.894,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą 8.507.773,04 w tym: bieżące - 6.685.246,04 zł, majątkowe - 1.822.527,00 zł.

§ 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na rok 2012 o kwotę164.695,00 zł, które po zmianach wynoszą 1.822.527,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sylwester Runo


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 11 grudnia 2012 r.

1. Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 175.507,00 zł, w tym:

- w rozdz. 60014 zwiększa się o kwotę 7.840,00 zł dochody z tyt. dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- w rozdz. 60016 zwiększa się o kwotę 927,00 zł dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego,

- w rozdz. 70005 zmniejsza się o kwotę 255.000,00 zł dochody ze sprzedaży działek,

- w rozdz. 75023 zwiększa się o kwotę 4.480,00 zł dochody z tytułu kar umownych od osób prawnych,

- w rozdz. 75075 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dochody z tytułu darowizn na organizację imprez promujących gminę,

- w rozdz. 75601 zwiększa się o kwotę 1.020,00 zł dochody z tyt. podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej,

- w rozdz. 75616 ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 4.156,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 844,00 zł podatek od środków transportowych natomiast zmniejsza o kwotę 5.000,00 zł podatek od spadków i darowizn,

- w rozdz.75621 zwiększa się o kwotę 380,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,

- w rozdz.75801 zwiększa się o kwotę 21.360,00 zł część oświatową subwencji ogólnej,

- dokonuje się zmiany klasyfikacji środków na projekty pn. „Dziecięca akademia przyszłości…” poprzez przeniesienie kwoty 12.788,00 zł dotacji celowych z rozdz. 80195 do rozdz. 92605,

- w rozdz. 85212 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 41.694,00 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zwiększa się o kwotę 39.394 zł oraz dochody należne gminie z tytułu realizacji funduszu alimentacyjnego o kwotę 800,00 zł,

- w rozdz. 85213 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- w rozdz. 90019 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł dochody z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 175.507,00 zł, w tym:

- w rozdz. 60014 kwotę 7.840,00 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- w rozdz. 60016 kwotę 7.122,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zmniejsza się o kwotę 166.872,00 zł środki własne na realizację projektu p.n. „Remont Placu Kościelnego”, którego realizację przesunięto na rok 2013,

- w rozdz. 71014 zmniejsza się o kwotę 88.128,00 zł środki planowane na plan zagospodarowania przestrzennego, którego zakończenie przesunięto na 2013 r.,

- w rozdz. 75023 zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 1.177,00 zł, w tym: środki na remont budynku Urzędu zwiększa się o kwotę 4.355,00 zł natomiast środki na termomodernizację budynku zmniejsza się o kwotę 3.178,00 zł,

- w rozdz. 75095 kwotę 100,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Lokalną Grupę Działania „Zielone Sioło”,

- w rozdz. 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 16.850,00 z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,

- dokonuje się zmiany klasyfikacji środków w kwocie ogółem 12.788,00 zł na wydatki w ramach projektów „Dziecięca akademia przyszłości…” poprzez przeniesienie z rozdz.80195 do rozdz. 92605,

- w rozdz.85212 zwiększa się wydatki o kwotę 39.394,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- w rozdz. 85213 zwiększa się wydatki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia pomocy społecznej,

- w rozdz. 85401 zwiększa się wydatki o kwotę 4.510,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej,

- w rozdz. 90019 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z budową oczyszczalni ścieków w m. Brok.

3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetowych poprzez zmniejszenie planowanej pożyczki z WFOŚ i GW na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2012 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p. n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brok”z kwoty 210.700,00 zł na kwotę 107.310,00 zł . Pozostałą kwotę 103.390,00 zł stanowić będzie kredyt planowany do zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. Oddział w Broku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/101/2012
Rady Gminy w Broku
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2012 r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVIII/101/2012
Rady Gminy w Broku
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2012 r. - zadania zlecone

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/101/2012
Rady Gminy w Broku
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.rar

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2012 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/101/2012
Rady Gminy w Broku
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2012 r. - zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/101/2012
Rady Gminy w Broku
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.ods

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/101/2012
Rady Gminy w Broku
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.ods

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/101/2012
Rady Gminy w Broku
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »