| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/118/2012 Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 65.582,00 zł wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 65.582,00 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę 11.959.602,58 zł z tego:

a) bieżące 9.439.680,12 zł,

b) majątkowe 2.519.922,46 zł.

4. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę 10.574.385,49 zł z tego:

a) bieżące 8.529.251,06 zł,

b) majątkowe 2.045.134,43 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Ruszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/118/2012
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W DOCHODACH GMINY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/118/2012
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/118/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 18 grudnia 2012 r .

Zmiany zawarte w uchwale wprowadza się aby urealnić budżet na 2012 r.

Z ałącznikiem Nr 1 i Nr 2 wprowadza się konieczne zmiany między działami, rozdziałami

i paragrafami.

W dziale 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne przenosi się kwotę 6.500,00 zł między paragrafami, aby opłacić materiały na mostek w Ciepielewie.

Dział 710 rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejsza się o kwotę 43.956,00 zł, gdyż w związku z wstrzymaniem wejścia w życie Uchwały o zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Szelków przez instytucje nadzorującą nie będzie już wydatków w tym rozdziale.

W dziale 750 rozdział 75023 Urzędy gmin wprowadza się stosowne zmiany, aby opłacić konieczne wydatki między innymi prowizję sołtysom, wykorzystując oszczędności na płacach. Jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim który wypłaca ZUS stąd oszczędności.

W dziale 754 rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne wprowadza zmiany międzyparagrafami.

W dziale 801 wprowadza się otrzymaną dodatkowo subwencję oświatową w kwocie 8.957,00 zł na szkoły podstawowe i 11.000,00 zł na gimnazjum. Ponadto wprowadza się w tym dziale rozdział 80195 - Pozostała działalność 32.324,00 zł to jest środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W dziale 756 rozdział 75621 – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych tj. dostosowuje do zmian wprowadzonych przez Ministerstwa Finansów o kwotę 40.996,00 zł.

W dziale 852 – rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe wprowadza się kwotę 125,00 zł na wypłatę dodatku mieszkaniowego

Wprowadza się w dziale 851 - rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadza się dodatkowe 2.000,00 z ł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zmienia wartości w niektórych paragrafach w celu dostosowania do aktualnych potrzeb.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »