| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/232/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4, pkt9 lit d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm)

Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 12.484.891,55 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012r. o kwotę 2.981.929,81zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 77.668.403,88 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 63.773.143,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 13.895.260,88 zł,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 10.124.660,87 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 879.460,33 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 288.455,33 zł

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 760.937,62 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.836.205,54 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 118.522,71 zł

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 83.147.796,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 63.597.682,48 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.550.114,24 zł,

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.479.392,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie 2.757.761,20 zł,

2) kredytów w kwocie 568.500,00 zł

3) obligacji komunalnych 2.153.131,64 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 6.978.368,36 zł, (emisja papierów wartościowych 5.846.868,36 zł, kredyt 1.131.500,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 6.978.368,36 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.630.004,36 zł, pożyczek w wysokości 288.364,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 5.060.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 12.457.761,20 zł, rozchody w wysokości 6.978.368,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp./, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dotacje podmiotowe dla:

1) Instytucji kultury,

2) przedszkoli niepublicznych,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


dr Andrzej Kwiatkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.rtf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.doc

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp/

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.doc

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.doc

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/232/2012

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 27 grudnia 2012 r.

W/w uchwałą zostały wprowadzone zmiany w planowanych dochodach, w tym:

- pismo Ministerstwa Finansów ST5/4822/140/BKU/12 zwiększające subwencję ogólną (część oświatowa) o kwotę 194.765,00 zł.;

- zmniejszenie dochodów planowanych do pozyskania na zadania pn.: „Wodociąg we wsi Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielewo i Stacja uzdatniania wody w Trzcińcu” o kwotę 1.816.284,54 zł. Umowa o dofinansowanie tego zadania została podpisana w dniu 22 listopada 2012 r., a realizacja nastąpi w 2013 r.;

- zmniejszenie dochodów na zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji w Aglomeracji Pułtusk” o kwotę 6.000.000,00 zł, ze względu na niższe kwoty realizacji po przetargu;

- zmniejszenie dochodów planowanych na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska” o kwotę 1.629.921,00 zł. Wniosek złożony o dofinansowanie jest na etapie oceny;

- pozostałe zmiany to wprowadzenie nowych paragrafów 0690 „Wpływy z różnych opłat” i „Wpływy z opłat za koncesje i licencje”.

Zmiany w planowanych wydatkach obejmują:

- zmniejszenia w rozdz.: 01010, 90001, 90002 o kwoty wydatków planowanych z udziałem środków unijnych na zadania wymienione przy zmianach w planowanych dochodach;

- pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia pomiędzy paragrafami bez skutków dla budżetu Gminy.

Ponadto w/w uchwałą dokonano:

- przeniesień dochodów budżetu pomiędzy paragrafami wynikającymi z wykonania za 11 miesięcy oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w przypadku środków unijnych otrzymanych na zadanie pn. „Rozwój dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk’’ z rozdz. 60053 na rozdz. 60095 (bez skutku dla budżetu);

- przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetu wynikających z wykonania za 11 miesięcy;

- do uchwały została wprowadzona kwota 62.062,00 zł. z rezerwy subwencji ogólnej pismo ST 3/4822/1/DWX/2012) i jednocześnie zmniejszenie o taką kwotę w rozdz. różne rozliczenia;

- ze względu na brak wpłaty do budżetu gminy środków na remont świetlicy w Przemiarowie, z planu dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę 257.761,20 zł tj. kwotę którą gmina uzyskała w ramach wyprzedzającego finansowania w Banku Gospodarstwa Krajowego na to zadanie. Środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże w roku 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU


DR ANDRZEJ KWIATKOWSKI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »