| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 186/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie

z dnia 20 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 249 ust 1   pkt 2   i art. 257 pkt 1   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych   (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm. 1)   )   , Zarząd Powiatu w   Legionowie uchwala, co następuje:  

§   1.  

W Uchwale Nr 2/2012 Zarządu Powiatu w   Legionowie z   dnia 10 stycznia 2012 r. w   sprawie opracowania planów finansowych zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w załączniku Nr 1   – Plan dochodów w: dziale 851, w   dziale 852, oraz w   pozycji „razem” wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   w załączniku Nr 2   - Plan wydatków w: dziale 754, w   dziale 851, w   dziale 852 w   dziale 853, oraz w   pozycji „razem” wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały;  

§   2.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Zarządu  

 

 

Starosta  

Jan Grabiec  

.............................  
 

Wicestarosta  

Robert Wróbel  

.............................  
 

Członek  

Janusz Kubicki  

.............................  
 

Członek  

Waldemar Jaroń  

.............................  
 

Członek  

Andrzej Szczodrowski  

.............................  
 

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,  Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 i   z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 Nr 201, poz. 1183 Nr 234, poz. 1386 i   Nr 291, poz. 1707).  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 186/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 186/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

I.   Zmiany w   planie finansowym dochodów i   wydatków.  

Zmiany w   planie finansowym dochodów i   wydatków w   dziale wynikają z   otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego:  

Dział 851   Ochrona zdrowia   , rozdział 85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   zwiększenie planu dochodów i   wydatków o   łączną kwotę   221.234,- zł   z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z   tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za miesiąc listopad 2012 r przez Powiatowym Urzędzie Pracy w   Legionowie.  

a)   decyzją Nr 317 z   dnia 13 grudnia 2012 r. zwiększenie o   kwotę 224.144,- zł,  

b)   decyzją Nr 325 z   dnia 19 grudnia 2012 r. zmniejszenie o   kwotę 2.910,- zł.  

Dział – 852   Pomoc społeczna   , rozdział 85203   Ośrodki wsparcia   zmniejszenie planu dochodów i   wydatków na łączną kwotę   3.880,-     zgodnie z   decyzją Nr 263/2012 z   dnia 15 listopada 2012 r. z   mniejszym zapotrzebowaniem na środki przeznaczone na bieżącą działalność w   Środowiskowym Domu Samopomocy w   Serocku.  

Zmiany w   planie wydatków w   ramach działów klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników jednostek oraz wydziałów i   referatów.  

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa,   rozdział 75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   przesunięcie kwoty   108.535,- zł   pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z   przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań wymagalnych z   tytułu świadczeń, na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, na zakup komputera oraz na sfinansowanie podróży służbowej zagranicznej strażaka w   Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w   Legionowie.  

Dział 853   Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej,   rozdział 85321   Zespoły do spraw orzekania o   niepełnosprawności   przesunięcie kwoty   826   ,-zł   pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczy pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i   FP) oraz wydatków statutowych ,,zakup usług remontowych i   podróże krajowe” w   celu zabezpieczenia środków na ,,zakup usług pozostałych” dla lekarzy prowadzących własne gabinety a   orzekających dla Zespołu ds. orzekania o   niepełnosprawności.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »